AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Škola investování - Investorský slovník

Investorský výkladový slovník

Akcie
Cenný papír reprezentující podíl na podniku. Majitel akcie je spolumajitelem příslušného podniku, má například právo hlasovat na valné hromadě, má právo na rozdělení zisku (dividendu) a na kilvidační zůstatek (při zániku společnosti).

Akcie defenzivní - akcie společnosti z méně rizikových odvětví, která nabízí stabilnější dividendovou politiku a menší kolísaní kurzu akcie. Např. akcie z odvětví potravinářství či energetiky.

Akcie aresivní - akcie společnosti, u níž se teprve očekává růst tržeb a zisků. Tyto akcie se kupují spíše pro kapitálové zisky. Dividendy tyto společnosti zatím ještě příliš nevyplácejí. Společnosti jsou přirozeně z nových odvětvích, které přicházejí s průmyslovým využitím nových technologií (počítače, internet, biotechnologie).

Aktivní správa
Forma správy investic, která spočívá v nákupu a prodeji finančních aktiv za účelem získání výnosu s ohledem na podsotupené riziko.

Alfa koeficient
Koeficient, který měří rozsah, ve kterém cenný papír překračuje nebo naopak nedosahuje návratnost při očekávané úrovni rizika (měřené beta koeficientem). Investice s pozitivním alfa-koeficientem vykazuje větší návratnost, než předpokládal její rizikový stupeň (beta-koeficient). Záporný alfa-koeficient má nižší návratnost, než jakou předpokládal její rizikový stupeň.

Alokace aktiv
Proces určení optimálního rozdělení investorova portfolia mezi dostupné třídy aktiv.

Akvizice
Získání kontroly jedné společnosti nad jinou. Při pokusech o nepřátelské převzetí potencionální kupující nabízí většinou cenu, která je mnohem lepší než aktuální tržní cena.

Alikvotní úrokový výnos
Úrokový výnos mezi počátečním a konečným datem výnosového období. Představuje proporcionální část ročního úrokového výnosu. Používá se zejména u obligací.

Americká opce
Opce, která dává držiteli (kupci) opce právo koupit od výstavce (opce call), resp. prodat výstavci (opce put) určité množství pokladových aktiv za předem stanovenou realizační (uplatňovací) cenu. U obou tříd opce (call i put) platí kontrakt po předem známé časové období a americká opce (na rozdíl od evropské) může být uplatněna kdykoliv během jejího života do data splatnosti.

AMEX - Americká burza cenných papírů
Je to otevřený aukční trh podobný NYSE, na kterém se střetávají kupující a prodávající. Amex obvykle obchoduje s malými a středními kapitalizovanými akciemi mladých a malých firem. Do roku 1921 byla tato burza známá pod jménem Newyorská kumulativní burza.

Analýza cenných papírů
Součást procesu investování, která spočívá v určení vyhlídek na budoucí prospěch z cenného papíru, v určení podmínek, za kterých bude tento prospěch získán a v určení pravděpodobnosti, že tyto podmínky nastanou.

Arbitráž
Současný nákup a prodej stejného nebo podstatně podobného cenného papíru na dvou různých trzích za výhodně rozdílné ceny.

Asset allocation - rozdělení aktiv
Jde o rozdělení majetku mezi hlavní kategorie aktiv jako jsou domácí akcie, mezinárodní akcie, obligace, nemovitosti a hotovost, do kterých je možné investovat.

Auditor
Nezávislá firma nebo osoba, která hodnotí, zda výsledky hospodaření jsou v účetnictví prezentovány v souladu se zákonem.

Benchmark
Odráží co nejreálnější referenční hladinu pro porovnávání výkonnosti a úrovně portfolia. Cílem fondu je investovat tak, aby byl lepší než jeho benchmark. Např. český akciový fond má za svůj benchmark index PX.

Beta faktor
Relativní míra společných změn obecného faktoru a výnosnosti tržního portfolia. Matematicky je faktor beta roven kovarianci faktoru s tržním portfoliem dělené rozptylem tržního portfolia.

Bezrizikové aktivum
Aktivum, jehož výnosnost za danou dobu držení je jistá a je známa na začátku doby držení.

Blokový obchod
Pokyn k nákupu nebo prodeji velkého množství cenného papíru.

Blue chips
Akcie nejkvalitnějších společností na daném kapitálovém trhu. Většinou jsou s nimi největší obchody, mají největší popularitu a stabilitu. Patří již spíše do defenzivních akciích.

Bobl (OBL)
Bundesobligation, německý státní dluhopis (T-bond).

Bonita cenného papíru
Bonita je vyjádření kvality emitenta cenného papíru. Čím důvěryhodnější je emitent, tím vyšší je jeho bonita.

Bono
Bono del Estado, španělský státní dluhopis (T-bond).

Broker
Broker je účastník obchodů s cennými papíry, který provádí obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka. Tím se liší od dealera, který provádí obchody na svůj účet.

Bund
Bundesanleihe, německý státní dluhopis (T-bond).

Burza
Místo vyhrazené pro obchodování s cennými papíry.

Burzovní index
Indikátor popisující vývoj trhu (akciového, dluhopisového). Každý cenný papír má v příslušném indexu svojí váhu, která většinou (existuje řada výjimek) odpovídá podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech v daném indexu.

Burzovní parket
Otevřený prostor, kde se uskutečňuje obchodování s kótovanými akciemi a obligacemi. Burzovní parket na NYSE má rozlohu 11 285 metrů čtverečních, je tedy velký téměř jako dvě fotbalová hřiště.

Býčí trh
Situace na akciovém trhu, kde ceny akcií všeobecně rostou. Na tomto trhu profitují býci (investoři spekulující na růst akciových kurzů).

Býk (Bull)
Osoba, která koupila cenné papíry a předpokládá, že je v budoucnosti prodá za vyšší cenu, nebo očekává růst trhu.

Call opce
Kontrakt, který dává držiteli právo - ale nikoliv povinnost - nakoupit od výstavce (upisovatele) opce určité množství aktiv za předem stanovenou realizační cenu.

Cedel Bank
Významné clearingové centrum pro euroměny a zaknihované cenné papíry. Je vlastněno velkým počtem evropských bank.

Cenný papír
Právní nárok majitele vůči tomu, kdo je v něm zavázán. Je širší pojem než akcie, zahrnuje vše od depozitní směnky, dluhopisu či akcie až po různé opční listy. Cenné papíry se mohou vydávat v listinné anebo zaknihované (dematerializované) podobě. Podle práva ztělesněného v cenném papíru rozlišujeme zbožové cenné papíry, papíry peněžního trhu a papíry kapitálového trhu. Cenné papíry kapitálového trhu je možné rozdělit na majetkové a dluhové. A dále dle způsobu vyplácení výnosů na s pevným úročením, s proměnlivým úročením, nulovými platbami a s proměnlivým výnosem. Podle převoditelnosti je možné rozdělit cenné papíry na doručitele (majitele), na řad a jméno.

CT
Certificat du Trésor, belgické státní dluhopisy (T-bill).

Custodian
Banka nebo jiný obchodník s cennými papíry, která na základě pokynů klienta (investiční společnosti) a s vědomím depozitáře spravuje zahraniční cenné papíry a zahraniční opční a termínované obchody, patřící do majetku klienta (fondu). Na základě smlouvy jsou založeny účty pro cenné papíry, které mají být spravovány. Custodian zpravidla svým jménem a na účet klienta zajišťuje nákup, prodej a jiné transakce s cennými papíry, včetně jejich evidence a úschovy listinných cenných papírů. Inkasuje výnosy z cenných papírů a provádí platby spojené s transakcemi s cennými papíry.

Cyklické akcie
Akcie, které stoupají a klesají v závislosti na ekonomickém cyklu.

Čisté obchodní jmění (ČOJ, NAV)
Skutečná hodnota jednoho podílového listu k určitému datu. Určuje se vydělením čistého obchodního jmění fondu počtem vydaných podílových listů. Z tohoto údaje vychází cena při odkupu a prodeji podílových listů.

Datum expirace
Po tomto datu je cenný papír dále neuplatnitelný. Např. opce už není dále uplatnitelná, pokud nebyla uplatněna do data své expirace - stává se bezcennou a přestává existovat. Datem expirace je například pro většinu obligací sobota následující po třetím pátku v měsíci expirace.

Datum splatnosti
Datum, kdy emitent obligace splatí investorovi nominální hodnotu obligace.

Datum vypořádání
Datum následující po obchodu s cenným papírem, ke kterému musí kupující dodat hotovost prodávajícímu a prodávající musí dodat cenný papír kupujícímu.

Dealer
Osoba, která zprostředkovává obchodování s finančními aktivy udržováním zásoby určitých titulů cenných papírů. Dealer nakupuje do této zásoby a prodává z ní, přičemž vydělává na rozdílu nákupní a prodejní ceny. Provádí obchody na svůj vlastní účet. Dealer může vystupovat na burze s cennými papíry v pozici tvůrce trhu.

Denní pokyn
Obchodní pokyn, který se makléř pokusí vykonat pouze v den, kdy byl vystaven.

Depozitář
Banka, která průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem. Kontroluje také dodržování zákonných i statutem daných investičních limitů.

Diskont
Rozdíl mezi vlastním kapitálem na jeden cenný papír (akcie, podílový list) vydaný fondem a jeho kursem na veřejném trhu.

Diskontní makléř
Organizace, která nabízí omezený rozsah makléřských služeb a účtuje si podstatně nižší poplatky než makléřské firmy, které poskytují všestranné služby.

Diverzifikace
Proces přidání cenných papírů do portfolia za účelem snížení jedinečného rizika portfolia a v důsledku toho i snížení celkového rizika portfolia.

Dividendy
Peněžní platby, které provádí akciová společnost ve prospěch akcionářů, na základě rozhodnutí valné hromady. Většinou je vyplácena jako podíl na zisku.V ČR se daní srážkovou daní 15 %.

DJIA - index Dow Jones
Jeden z nejsledovanějších a nejstarších burzovních akciových indexů. Jde o index newyorské burzy (NYSE). Hodnota indexu přestavuje průměrnou změnu ceny akcií 30ti vybraných společností, které jsou lídry ve vybraných oblastech trhu. Uvedené firmy se vyznačují vysokou mírou kapitalizace a jsou aktivně obchodovány.

Dluhopis (obligace)
Cenný papír, reprezentující závazek emitenta splatit určitou částku a určitý úrok. Majitel dluhopisu je věřitelem emitenta. S delší splatností nebo rizikovostí emitenta roste požadovaná riziková prémie nad bezrizikovou sazbu, a tím pádem i kupónová sazba. Vývoj ceny dluhopisů v období před splatností je nepřímo úměrný pohybu úrokových sazeb, tzn. pro majitele dluhopisů je výhodné obecné snižování úrokových sazeb na trhu.

Doba splatnosti
Čas zbývající do okamžiku, kdy bude obligace splatná.

Dodávka bez placení (DFP, delivery free of payment)
Vypořádací systém, který na prodávajícím vyžaduje pouze složení cenných papírů na zvláštním registru (např. v burzovním registru cenných papírů). Při vypořádání se pouze cenné papíry převedou z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet kupujícího.

Dodávka proti placení (DVP, delivery versus payment)
Vypořádací mechanismus cenných papírů (prodeje nebo půjčky cenných papírů proti hotovosti), kdy cenné papíry a hotovost se současně navzájem vymění prostřednictvím téhož clearingového mechanismu a nedochází k převodu jedné části, dokud se nepřevede druhá část. Tím se vylučuje riziko dodávky, které je rizikem ztráty, že partner neprovede svou stranu výměny.

Doporučení - Recommendation
Strong Buy - Určitě koupit
Aggressive Buy - Agresivně koupit
Buy - Koupit
Long Term Buy - Dlouhodobě kupovat
Speculative Buy - Spekulativně koupit
Attractive - Atraktivní titul
Accumulate - Akumulovat
Add - Přikupovat
Hold - Držet
Neutral - Neutrální titul
Maintain Position - Udržovat pozici
Reduce - Redukovat
Unattractive - Neatraktivní titul
Sell - Prodat
Aggressive Sell - Agresivně prodat
Strong Sell - Určitě prodat
Outperform - kurz akcie překoná svým vývojem vývoj celého trhu
Market Perform - kurz akcie se bude vyvíjet v souladu s vývojem celého trhu
Underperform - kurz akcie bude zaostávat za vývojem celého trhu

Doporučený minimální investiční horizont
Doporučená minimální doba investování pro daný typ fondu, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice. Ekonomika se vyvíjí v cyklech a stejně tak na akciových trzích, i když dlouhodobě míří vzhůru, se střídají období, kdy jsou ceny vysoko, s obdobími, kdy jsou ceny nízko. Doporučený minimální investiční horizont v podstatě jen poukazuje na jakousi průměrnou dobu, kterou trhu trvá, aby překonal obě tyto fáze vývoje. Doporučený minimální investiční horizont však v žádném případě investorovi neříká, že právě po doporučené minimální době bude jeho investice zisková. Historie již několikrát ukázala, že může dojít k tomu, že ani doporučovaný investiční horizont nemusí být dostatečně dlouhým obdobím a není garancí ziskovosti investice. Stále platí, že hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky, a že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Durace
Míra průměrné doby splatnosti proudu plateb generovaných finančním aktivem. Matematicky je durace vážený průměr velikosti časových intervalů, za které budou provedeny zbývající platby plynoucí z aktiva. Při tomto výpočtu jsou váhami proporce celkových dnešních hodnot aktiva reprezentované dnešními hodnotami odpovídajících hotovostních toků. Počítá se zejména u dluhopisových portfolií.

Emitent
Společnost nebo veřejná korporace (např. podniky, banky, stát) vydávající akcie, obligace, podílové listy, popř. jiné druhy cenných papírů.

Euribor
Referenční sazba pro evropské měnové transakce, uplatňovaná pouze pro obchody mezi bankami uvnitř Evropy

Eurolibor
Referenční sazba pro evropské instrumenty na mezinárodních trzích

Euroobligace (Eurobond)
Obligace, která je nabízena mimo zemi vypůjčovatele a obvykle také mimo zemi v jejíž měně je uvedena její nominální hodnota.

Euroclear
Mezinárodní clearingové centrum pro euroměny a zaknihované cenné papíry.

Evropská opce
Kontrakt, který dává držiteli právo - ale nikoliv povinnost - buď koupit od výstavce call opce nebo prodat výstavci put opce určité množství pokladového aktiva za dohodnutou realizační cenu. Kontrakt platí po určité časové období a může být uplatněn jenom k datu splatnosti.

FED - Federální rezervní banka
Centrální banka v USA, jejíž základní úkol je řídit nabídku peněz, regulovat finanční trhy a zajišťovat stabilitu finančního systému.

Finanční analytik
Jednotlivec, který analyzuje finanční aktiva za účelem stanovení investičních charakteristik těchto aktiv a identifikace jejich nesprávného ocenění.

Finanční deriváty
Finanční instrumenty, které jsou vytvořeny jako kombinace produktů promptního trhu. Pojem finanční derivát se používá k označení swapů, opcí, budoucích úrokových měr (FRAs), termínových kontraktů futures a forwards a cenných papírů obsahujících tyto instrumenty. Finanční deriváty se mohou vázat k úrokové sazbě, měně, komoditě, akcii a dalším cenným papírům.

FTC - Federal Trade Commission
Americký protimonopolný úřad

Fundamentální analýza
Forma analýzy cenných papírů, která se snaží nalézt vnitřní hodnotu cenných papírů podle příslušných ekonomických faktorů. Vnitřní hodnoty jsou potom porovnávány a aktuálními tržními cenami a je odhadováno momentálně nesprávné ocenění cenných papírů.

Futures na opce
Termínový kontrakt, u které je dodávaným aktivem konkrétní opční kontrakt.

Futures
Kontrakt obchodovaný na termínové burze, který dává držiteli právo koupit nebo prodat k budoucímu datu za určitou cenu určité množství pokladového aktiva.

Gilt
Britský státní dluhopis.

Going public
Přeměna soukromé firmy na veřejnou akciovou společnost. Když společnost prodává své vlastní akcie veřejnosti za účelem navršení svého kapitálu.

Hedžové fondy (hedge funds)
Agresivně řízené fondy, které maximalizují výnosy pro své investory aktivní spekulacích na jakýchkoli trzích. Pracují s pákovým mechanismem vypůjčování proti svým prostředkům a používáním derivátů. (Původně se jednalo o investiční fondy, které zajišťovaly investiční rizika současným nákupem a prodejem cenných papírů).

Hlasovací právo
Právo držitelů kmenových akcií hlasovat o akcích ve společnosti. Prioritní akcie mají toto právo obyčejně jen tehdy, když jsou prioritní dividendy pozastaveny. Hlasovací právo může akcionář převést na jinou osobu.

Hodnocení obligací (rating)
Indikátor důvěryhodnosti určitých emisí obligací. Tato hodnocení jsou často interpretována jako indikátor pravděpodobnosti nezaplacení části závazku společnosti, která obligace emitovala.

Hypoteční obligace
Obligace, která je jištěna zastavením konkrétního majetku. V případě neplnění mají držitelé právo na získání předmětného majetku a na prodej k uspokojení svých nároků vůči emitentovi.

Chartista
Technický analytik, který se při ohodnocování cenných papírů spoléhá především na grafy (charts) cen akcií a objemů obchodů.

Imunizace
Způsob zajištění (zejména obligačního) portfolia tak, aby jeho hodnotu neovlivňovaly změny úrokových sazeb.

Index
Ukazatel sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu. Např. PX je akciový index Burzy cenných papírů Praha.

Index cen průmyslových výrobců - PPI
Měřítko změny cenové úrovně zboží na velkoobchodní úrovni. (core rate - index po vyloučení energie a potravin)

Index spotřebitelských cen - CPI
Měřítko změny cenové úrovně spotřebitelského koše zboží a služeb nakupovaných domácnostmi. (core rate - index po vyloučení energie a potravin)

Indexová arbitráž
Investiční strategie, která spočívá v nákupu termínových kontraktů na index akcií a v prodeji jednotlivých titulů akcií z indexu nebo v prodeji termínových kontraktů na index akcií a v nákupu jednotlivých titulů akcií z indexu. Strategie využívá nesprávného ocenění mezi termínovými kontrakty na index akcií a předmětnými akciemi.

Indexový fond
Je to fond, který investuje do akcií, na kterých je index založen. Například indexový fond založený na S&P 500 investuje do všech akcií zahrnutých v tomto indexu. Výkon indexového fondu odráží výkon samotného indexu.

Inverzní výnosová křivka
Situace, kdy jsou krátkodobé sazby aktiva (zpravidla úrokových měr) vyšší než dlouhodobé.

Investiční fond
Fond, který shromažďuje peněžní prostředky vydáváním akcií. Za tyto prostředky nakupuje cenné papíry, nemovité i movité věci a ukládá prostředky u bank. Investiční fond je právnickou osobou, která hospodaří se svým majetkem sama nebo prostřednictvím investiční společnosti na základě obhospodařovatelské smlouvy.

Investiční horizont - viz. Doporučený minimální investiční horizont

IPO - Initial Public Offering
Počáteční veřejná nabídka. První nabídka akcií společnosti veřejnosti.

IRS (interest rate swap)
Úrokový swap.

ISIN (International Security Identification Number)
Mezinárodní identifikační kód cenného papíru. V USA se pro označení emisí používá dále tzv. Ticker, což je několikapísmenná zkratka. Pod touto zkratkou najdete dotyčnou akcii na amerických webech. Více pod pojmem ticker.

Jedinečné riziko (nesystematické riziko)
Ta část celkového rizika cenného papíru, která nesouvisí s pohybem tržního portfolia a může tedy být odstraněna diverzifikací.

Jistina
Dlužná částka, která se musí splatit.

Kapitálové trhy
Součást finančních trhů, na nichž se obchoduje s finančními aktivy s typickou dobou splatnosti delší než jeden rok.

Kapitálový růst
Vzestup tržní hodnoty aktiva.

Kapitálový zisk (ztráta)
Rozdíl mezi aktuální tržní hodnotou aktiva a původními náklady na aktivum.

Kolaterál
Aktivum, které má hodnotu a obvykle dobrou úvěrovou bonitu, jako jsou státní dluhopisy. Kolaterál dává prodávající v rámci klasického repa a sell-and-buy-backu kupujícímu, aby ho ochránil před případem svého selhání vzhledem k půjčce hotovosti.

Komise pro cenné papíry (KCP)
KCP je regulatorní orgán v oblasti kapitálového trhu a odvětví fondů. Od roku 2006 tuto činnost převzala ČNB.

Komunální obligace
Obligace emitovaná státní nebo místní jednotkou vlády.

Konvertibilní obligace
Obligace, která může být podle volby vlastníka vyměněna za jiné cenné papíry, často kmenové akcie.

Korelační koeficient
Statistická míra podobná kovarianci v tom, že měří stupeň společné změny dvou náhodných proměnných. Korelační koeficient je omezen hodnotami -1 a +1.

Kótovaný cenný papír
Cenný papír, se kterým se obchoduje na organizované burze cenných papírů.

Kovariance
Statistická míra vztahu mezi dvěma náhodnými proměnnými. Měří rozsah společné proměnlivosti dvou náhodných proměnných.

Kmenová akcie
Cenný papír, který reprezentuje zájem vlastníka ve firmě. Pokud firma též vydala prioritní akcie, jak kmenové tak prioritní akcie mají vlastnická práva. Držitelé kmenových akcií podstupují větší riziko, ale všeobecně vykonávají větší kontrolu a získávají vyšší dividendy a kapitálové ocenění. Pojmy kmenové a kapitálové akcie jsou často zaměňovány pokud firma nevydala prioritní akcie.

Korekce
Negativní cenová reakce, když ceny akcií klesají zhruba o jednu až dvě třetiny předcházejícího zisku. Na každém zdravém trhu občas dojde ke korekci. Korekci můžeme chápat i jako jakýkoliv protipohyb oproti trendu.

Krátký prodej
Prodej vypůjčeného nástroje, který předchází nákupu téhož nástroje.

Kupónová sazba
Velikost pravidelných plateb plynoucích z obligace vyjádřená jako procento z nominální hodnoty.

Kurz nabídky (prodejní cena)
Cena, za kterou si tvůrce trhu přeje prodat určité množství konkrétních cenných papírů.

Kurz poptávky (nákupní cena)
Cena, za kterou je ochoten tvůrce trhu koupit určité množství určitých cenných papírů.

Kurzové rozpětí
Rozdíl mezi cenou, kterou je tvůrce trhu ochoten zaplatit za určitý cenný papír a cenou, za kterou je tentýž tvůrce trhu ochoten stejný cenný papír prodat.

Lednový efekt
Empirická pravidelnost, kdy lednové výnosnosti akcií bývají v průměru vyšší než v jiných měsících v roku.

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Depozitní sazby pro splatnosti od jednoho dne do pěti let na londýnském mezibankovním trhu, za které banky nabízejí depozita denominovaná v eurodolarech nebo dalších euroměnách.

Likvidita
Schopnost investorů směnit cenné papíry na hotovost za cenu podobnou ceně předchozího obchodu s cenným papírem za předpokladu, že od posledního obchodu nepřišla žádná nová významná informace. Ekvivalentně je to schopnost prodat aktivum rychle bez nutnosti podstatného snížení ceny.

Limitní cena
Cena stanovená při vystavení limitovaného pokynu u makléře. Definuje maximální nákupní cenu nebo minimální prodejní cenu, při které je pokyn vykonatelný.

Limitovaný pokyn
Obchodní pokyn, který určuje limitní cenu, za kterou má makléř pokyn vykonat. Obchod bude uskutečněn pouze tehdy, když makléř dosáhne limitní nebo lepší cenu.

Listinný cenný papír - má podobu klasického listu, většinou doplněného kupóny opravňující k výplatě dividend. Tento způsob držby akcie hrál prim přirozeně v historii.

Lot
Jednotka minimálního obchodovatelného množství cenných papírů (obchodování probíhá v celých násobcích lotu).

Makléř
Osoba, která zprostředkovává pro investory nákup a prodej cenných papírů.

Manažer portfolia
Jednotlivec, který používá informace poskytované finančními analytiky k sestavení portfolia finančních aktiv.

Market maker - tvůrce trhu
Členská společnost organizátora veřejného trhu cenných papírů, která má uzavřenou smlouvu o vykonávaní tvůrce trhu pro vybrané emise. Je tedy smluvně zavázána k nabídkám nákupu a prodeje cenných papírů, u kterých je registrovaná.

Marže (margin)
Majetek vyžadovaný makléřem, brokerským domem nebo jinou finanční institucí k zajištění investorovy pozice.

Maržový účet
U makléřské firmy investorem udržovaný účet, za kterého mohou být nakupovány cenné papíry vypůjčením části kupní ceny od makléřské firmy, případně mohou být cenné papíry prodány nakrátko vypůjčením od makléřské firmy.

Medvěd (Bear)
Osoba, která prodala cenné papíry za předpokladu, že je koupí zpět za nižší cenu, nebo očekává pokles trhu.

Medvědí trh
Situace na akciovém trhu, kdy akcie všeobecně klesají. Na tomto trhu profitují medvědi.

Model CAMP
Rovnovážný model pro stanovení ceny kapitálových aktiv, podle kterého je očekávaná výnosnost cenného papíru pozitivní lineární funkcí citlivosti cenného papíru na změny výnosnosti tržního portfolia.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)
Automatizovaný obchodní systém spojující dealery a makléře na volném trhu. NASDAQ poskytuje aktuální kurzy tvůrců trhu účastníkům trhu.

Nasdaq Composite index
Ukazatel tržní hodnoty veškerých kmenových akcií na seznamu akciového trhu NASDAQ.

Nerozdělený zisk
Část čistého příjmu, kterou si firma nechává na reinvestovaní a vlastní operace a ne na výplatu dividend.

OAT
Obligation Assimilable du Trésor, francouzský státní dluhopis (T-bond).

Obligace
Výpůjčka stvrzená závazkem zaplatit k budoucímu datu předem známé nebo jednoznačně definované částky (úrok, kupón, jistina).

Obligace s nulovým kupónem
Dlužnický cenný papír vydaný s diskontem a vykoupený v době splatnosti za jeho nominální hodnotu. Protože se periodicky nevyplácí žádný úrok, investor dostane výnos jako rozdíl mezi upisovací (nákupní) cenou a cenou v době splatnosti (prodejní cenou).

Opce
Právo koupit nebo prodat cenný papír, komoditu, plodinu nebo akciový index za danou cenu (uplatňovací, realizační cenu) k určitému datu nebo před tímto datem.

Opce mimo peníze
U opce put situace, kdy cena podkladového aktiva převyšuje realizační cenu opce. U opce call situace, kdy se cena podkladového aktiva nachází pod realizační cenou opce.

Opce na penězích
Situace, kdy se tržní cena podkladového aktiva, na které opce zní, rovná realizační ceně dané opce.

Opce v penězích
U opce put situace, kdy se cena podkladového aktiva nachází pod realizační cenou opce. U opce call situace, kdy cena podkladového aktiva převyšuje realizační cenu opce.

Otevírací kurz
Cena, za kterou byl uskutečněn první obchod dne s daným titulem.

Pákový efekt
Na nákup finančního instrumentu je třeba složit jen část jeho hodnoty, zisk či ztráta však odpovídá plné investici.

Peněžní trhy
Finanční trhy, na kterých se obchoduje s finančními aktivy s dobou splatnosti do jednoho roku.

Pokladniční poukázka
Krátkodobý dluhopis vydaný ministerstvem financí a s maximální dobou splatnosti jeden rok. Úrok a jistina jsou splaceny při splatnosti.

Pondělní efekt
Empirická pravidelnost, kdy výnosnost akcie je v pondělí nižší ve srovnání s ostatními dny v týdnu.

Pozice nakrátko
Počet akcií dané společnosti, které byly prodány nakrátko a k danému dni nebyla ještě půjčka splacena.

Požadavek počátečního krytí
Minimální procento ceny nákupu na úvěr (nebo prodeje nakrátko), které musí pocházet z investorových vlastních zdrojů.

Požadavek udržovacího krytí
Minimální skutečné krytí, které makléřská firma investorům trvale povoluje na jejich maržových účtech.

Preferenční akcie
Hybridní forma cenného papíru, která má charakteristiky jak kmenových akcií, tak obligací.

Primární trh
Trh, na kterém se prodávají cenné papíry v době jejich úvodní emise.

Prioritní akcie
Typ akcie, která vyplatí fixní dividendu bez ohledu na výnosy, a která je prioritní vůči kmenovým akciím při vyplácení dividend. Tato akcie však nezahrnuje hlasovací právo a může se stát, že i když výnosy stoupají rychle, držitel prioritních akcií dostává stále fixní dividendu, zatímco držiteli kmenových akcií se dividenda zvyšuje spolu s výnosy. Prioritní akcie se svým fixním výnosem podobají obligacím.

Prodej nakrátko
Prodej cenného papíru, který investor zatím nevlastní a o kterém předpokládá, že jeho hodnota klesne.

Provize
Poplatek, který investor platí makléřské firmě za služby poskytované při obchodování s cennými papíry.

Půjčování cenných papírů
Smlouvy, která zavazuje dvě strany k výměně sjednaných cenných papírů proti kolaterálu (obecný kolaterál, hotovost nebo jiná forma), a poté k reverzní výměně k stanovenému datu v budoucnosti nebo na požádání. Strana, která si půjčuje cenné papíry, platí sjednaný poplatek druhé straně.

Put opce
Kontrakt, který dává držiteli (kupci opce, investorovi) právo prodat prodejci (výstavci nebo upisovateli) put opce určité množství podkladového aktiva za realizační cenu. Výstavce má povinnost tato aktiva za realizační cenu koupit. Tento kontrakt platí stanovené časové období a může být uplatněn kdykoliv (americká opce) až do doby vypršení platnosti, nebo pouze v den splatnosti (evropská opce).

P/E - Price-earnings ratio
Cenově výnosový koeficient. Je to ukazatel ceny akcie společnosti v poměru k výnosu na akcii. Na vypočítání cenově - výnosového koeficientu je třeba vydělit cenu jedné akcie jejím výnosem za 12-ti měsíční období. Například, když se jedna akcie prodávaná za $30 a její výnos jsou $3, koeficient P/E je 10 (30/3). U akciových fondů představuje koeficient P/E vážený průměr všech koeficientů P/E akcií tvořících portfolio akciového fondu. Historické studie konstatovaly, že akcie s nízkým koeficientem P/E dosahují z dlouhodobého hlediska vyšších zhodnocení. Vzhledem k tomu,že výnosy jsou rozptýlené a někdy "záporné", ovlivněny mimořádnými položkami, má koeficient P/E určité nedostatky a jako měřítko může někdy pro značnou část akcií selhávat.

Rating
Hodnocení úvěrové bonity emitenta (především dluhopisů, ale i akcií) nezávislou institucí (Standard & Poor's, Moody's, Fitch IBCA apod.). Poměrně podrobné prozkoumání finanční situace emitenta a výhledu jeho podnikání, které částečně šetří práci investorů, kteří se na rating spoléhají. Náklady hradí emitent, zvyšuje to však bonitu a důvěryhodnost jeho cenných papírů, tzn. snižuje jeho umísťovací náklady, snižuje placenou kupónovou sazbu u dluhopisů, zvyšuje získanou upisovací cenu u akcií.

Repo
Dohoda, která zavazuje dvě strany k prodeji cenných papírů za hotovost a k jejich zpětnému nákupu k stanovenému datu v budoucnosti nebo na požádání. Strana přijímající hotovost platí stanovený výnos straně, která hotovost dodala.

Riziko trhu (také systematické riziko)
Ta část celkového rizika cenného papíru, která souvisí a pohyby tržního portfolia a nemůže být odstraněna diverzifikací.

SEC (Securities and Exchange Commision)
Federální úřad zřízený zákonem o burzách z roku 1934, který reguluje vydávání cenných papírů na primárním trhu a obchodování s cennými papíry na sekundárním trhu ve Spojených státech amerických.

Sekundární trh
Trh, na němž se obchoduje s cennými papíry, které již byly vydány dříve.

Sell-and-buy-back
Spotový prodej a forwardový nákup cenného papíru a forwardovou cenou vypočtenou s cílem dosažení efektu ekvivalentního klasickému repu. Je to druh repa (dohody o prodeji a zpětném nákupu). Opačným obchodem je buy-and-sell-back.

Skutečné krytí
Skutečné jmění na investorově úvěrovém účtu vyjádřené jako procentní podíl na celkové tržní hodnotě účtu (pro úvěrové nákupy) nebo na celkovém dluhu (pro prodeje nakrátko).

Spekulant - stag
Investor, který v krátkém čase nakupuje a prodává akcie, obvykle kvůli rychlému zisku.

Spread - rozptyl
Rozdíl mezi nejlepší cenou poptávky a nejlepší cenou nabídky anebo také technika spekulace s opcemi.

Stop cena
Cena uvedená investorem při podání stop pokynu nebo limitního pokynu, která definuje cenu, při které má vstoupit v platnost tržní nebo limitní pokyn.

Stop limitní pokyn
Obchodní pokyn, který uvádí jak stop cenu tak limitní cenu. Jestliže cenný papír dosáhne nebo překročí stop cenu, potom je automaticky zařazen k obchodování na trh.

Středisko cenných papírů (SCP)
Organizace řízená Ministerstvem financí ČR, která evidovala cenné papíry na tzv. majetkových účtech majitelů zaknihovaných cenných papírů. Od roku 2010 byl nahrazen Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP), který ej ve vlastníctví Pražské burzy.

Štěpení akcií (split)
Jde o účetní transakci, která zvyšuje množství akcií držených existujícími akcionáři úměrně počtu akcií momentálně vlastněných těmito akcionáři. Štěpení akcií spočívá ve snížení nominální hodnoty akcií společnosti a současně ve výměně násobku nových akcií za každou existující akcii.

Swap
Jeden z druhů finančních derivátů. Časově limitovaná změna úrokových závazků a pohledávek mezi dvěma a více subjekty. Z právního hlediska nedochází ke změně původních dlužnických vztahů zúčastněných subjektů. Podle druhu měněných úrokových plateb je možné rozdělit swapy na pasivní (závazkové) a aktivní (pohledávkové). Ty je potom možné rozdělit na úrokové a měnové podle toho, zda se jedná o změnu úrokových plateb v jedné měně anebo v různých měnách.

T-bill
Americký státní dluhopis s původní splatností do jednoho roku. Pojem se používá i v případě státních dluhopisů jiných zemí.

T-bond
Americký státní dluhopis s původní splatností nad deset let. Pojem se používá i v případě státních dluhopisů jiných zemí.

T-note
Americký státní dluhopis s původní splatností od jednoho roku do deseti let. Pojem se používá i v případě státních dluhopisů jiných zemí.

Technická analýza
Forma analýzy cenných papírů, která se pokouší předpovídat pohyb cen cenných papírů na základě historických kurzů a vývoje objemu obchodování s daným cenným papírem.

Ticker - symbol akcie
Několikapísmenová zkratka používaná na identifikaci cenného papíru. Ticker symboly jsou částí tradice na Wall street. Původně byly vyvinuty okolo roku 1800 telegrafními operátory na ochranu šířky vlnového pásma. Jednopísmenné symboly byly přičleněny k nejaktivnějším akciím. Železnice byly v té době hlavním vydavatelem a proto dostaly nejvíc jednopísmenných označení. Každý trh - NYSE, Americká burza cenných papírů, a jiné - přiřazují symboly jednotlivým společnostem a kladou důraz na zamezení duplikací. Symbol používaný jednou společnosti nemůže používal žádná jiná ani na jiném trhu

Tržní kapitalizace
Agregovaná tržní hodnota cenného papíru rovnající se tržní ceně za jednotku cenného papíru vynásobené celkovým počtem jednotek cenného papíru v oběhu.

Tržní pokyn
Obchodní pokyn, který sděluje makléři, aby zakoupil nebo prodal cenný papír okamžitě za momentálně nejlepší dosažitelnou cenu.

Upisování cenných papírů
Proces, jakým investiční bankéři uvádějí nové cenné papíry na primární trh s cennými papíry.

Uzavřená akciová společnost
Společnost, do které může investovat jen malý vybraný okruh lidí.

Vkladové certifikáty
Investice zajištěná Federální depozitní pojišťovací korporací zaručuje specifický kurz návratnosti za specifických podmínek. Depozitní certifikáty nabízejí banky a všeobecně jsou považovány za bezpečnou investici.

Volatilita (nestálost)
Je to měření sklonu akcie, obligace, akciového fondu, komodity či celého trhu k ostrému stoupání nebo klesaní ceny. Nestálost akcie, anebo akciového fondu mohou způsobit různé činitele.

Volný trh (trh OTC)
Sekundární trh s cennými papíry odlišný od organizované burzy.

Výkonnost fondu
Udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Výnos na akcii (EPS)
Podíl čistého příjmu nebo výnosu společnosti za posledních 12 měsíců a počtu vydaných akcií. Například když má společnost čistý příjem 2 milióny USD a 2 milióny nesplacených akcií, je výnos na akcii 1.00 USD.

Výroční zpráva
Publikace, která je vydávaná každoročně firmami a je volně dostupná všem akcionářům. Obsahuje kromě jiných finančních dat i informace o aktivech, pasivech, příjmech, výdajích a výnosech firmy za uplynulý rok. Má informativní charakter a je také účetní informací vyžadovanou zákonem. Pro obeznámení investorů s finančním stavem firmy bývá často doplněná o prezentaci filozofie a výsledků firmy.

Výnosová křivka
Grafické vyjádření vztahu mezi splatností a výnosem daných cenných papírů (např. pokladničních poukázek, obligací, swapů úrokových měr, atd.).

Wilshire 5000 index
Index sumarizující kapitalizaci (celkovou hodnotu všech cenných papírů) všech hlavních amerických společností (v současnosti okolo 7000). Kapitalizace portfolia je součet tržních kapitalizací všech společností.

Yoyo akcie
Akcie s cenou, která často rychle stoupá a klesá

Zajištění
Závazek, cenný papír, hotovost nebo jiné aktivum, které funguje jako záruka za uskutečnění nějakého závazku.

Zajišťovací poměr (delta)
Očekávaná změna hodnoty opce ke změně tržní ceny podkladového aktiva.

Závěrečný kurz (cena při uzavření) 
Cena, za kterou byl v daný den uskutečněn poslední obchod s konkrétním cenným papírem.