SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Finance - Auditing

Auditing


1a. Audit
Nezávislé ověření skutečnosti (konkrétní činnost). Cíl - zjistit míru věrohodnosti prezentovaných údajů a informovat.

1b. Auditing
Proces - úhrn činností spojených s výkonem nezávislé a odborné kontroly. Cíl - zjistit míru souladu mezi skutečností a legislativním požadavkem.

1c. Druhy a modely auditu
- Finanční audit = rozdělování společenského bohatství ( kontrola investorů nad manažery
- Audit veřejných institucí = - kontrola procesu, zda v souladu se zákonem, vynaložení prostředků v souladu s účelem, ni plnění cíle
- Audit jakosti
- Audit řízení
- Marketingový audit

2. Právní normy upravující auditing
- 513/91 Sb. obchodní zákoník
- 563/91 Sb. o účetnictví (§20 ověřování účetní závěrky auditorem, §21 výroční zpráva - náležitosti, §22-23 konsolidovaná účetní
závěrka)
- 524/92 Sb (254/2000) o auditorech (viz otázka 6.)

podzákonné normy
- opatření pro provedení konsolidace účetní závěrky
- opatření k účetní závěrce pro podnikatele
- auditorské směrnice

3. Vymezení auditu ve vztahu k jednotlivým sektorům národního hospodářství
Audit v soukromém sektoru - rozdělování společenského bohatství - kontrola investorů nad manažery
Audit ve veřejném sektoru - zda prostředky jsou vynakládány v souladu s účelem zřízení - zda byl dosažen efekt a odpovídá velikosti vložených prostředků
- zda byl dodržen právní rámec
- ni plnění cíle
Graf - Penstofův trojúhelník: trojúhelníková blbost s koulí vevnitř

4. Základní znaky auditorské profese
Obecné
- speciální znalosti a dovednosti
- osoby mimo profesi nemohou kompetentně posoudit kvalitu
- nositelé auditorské profese by měli být odlišení od těch, co kvalifikaci nemají
- služby objektivně, nestranně, v zájmu společnosti
- závislost veřejnosti na kompetenci a řádném výkonu činnosti auditorské profese

Konkrétní
- soubor specifických znalostí
- vzdělávací a zkušební systém
- systém udělování licencí a dekretů
- podřízenost společenskému zájmu z toho plynoucí
- etický kod a soubor odborných norem
- odpovědnost
- právní, etická, morální

5. Vznik povinnosti UJ ověřovat účetní závěrku auditorem?
zákon 563/91 o účetnictví
- úhrn rozvahy více než 40 milionu Kč
- čistý obrat více než 80 milionu Kč
- přepočtený stav zaměstnanců více než 50

6. Jaká je struktura a obsah zákona o auditorech č. 524/1992 Sb.? (254/2000)
§3 - Auditor - podmínky pro zapsání do seznamu auditorů (činnost nezávislá, odborná samostatná)
§4 - Auditorská apolečnost - podmínky pro zapsání do seznamu auditorských společností
§8 - Auditorská zkouška - teoretické znalosti
§11 - Vyškrtnutí - FO-úmrtí, ztráta způsobilosti, úmyslný trestní čin, disciplinární opatření, vlastní žáddost; konec činnosti PO, porušení podmínek zápisu, vlastní žádost, likvidace, úpadek
§12 - Pozastavení - porušení podmínek zápisu, neuzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, neposkytování vyžádaných údajů Komoře, neuhrazení příspěvku

Auditor ověřuje:
- zda účetní závěrka a výroční zpráva věrně zobrazuje stav majetku a závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření
- zda je účto vedeno úplně, průkazným způsobem, správně
- údaje v zahajovací rozvaze a závazné hosp. operace, zpracuje pís. zprávu o ověření účetní závěrky
- spis auditora zachycuje průběh auditorské činnosti
- mlčenlivost
§18 - Střet zájmů
§29 - Působnost Komory auditorů
§30 - Orgány KA

7. Jaká je působnost Komory auditorů?
- zabezpečuje zvyšování kvalifikace
- vydává zkušební řád
- provádí odborné a speciální zkoušky a usnesení o jejich výsledku
- vydává dekrety FOa PO
- vede seznamy auditorů a asistentů
- dohlíží na řádný výkon auditorské činnosti
- vydává statut, disciplinární řád
- stanoví výši přípspěvků, popl. za zkoušky a zápis

Komora plní zejména tyto funkce:
- vede seznamy auditorů a seznamy auditorských společností, eviduje asistenty auditora
- organizuje auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky,
- navrhuje a jmenuje polovinu členů zkušební komise, přičemž druhou polovinu jmenuje Ministerstvo financí ČR
- vydává osvědčení o vykonání auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky,
- vydává osvědčení o zápisu do seznamu auditorů a do seznamu auditorských společností
- dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb
- vydává národní auditorské směrnice v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními auditorskými standardy
- vydává profesní přepisy Komory, zejména Statut, Jednací řád sněmu, Volební řád, Příspěvkový řád, Kárný řád, Etický kodex, Směrnici pro dohled, Směrnici pro řízenou praxi asistentů, Směrnici pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů, - zveřejňuje seznamy auditorů a auditorských společností zapsaných v seznamech Komory
- rozhoduje o pozastavení auditorské činnosti nebo o vyškrtnutí ze seznamu auditorů nebo auditorských společností
- zajišťuje nabídku vzdělávání pro auditory, asistenty auditora a pro odbornou veřejnost
- je aktivním členem mezinárodních profesních organizací IFAC, IASC a FEE.

8. Jaká náplň přísluší orgánům Komory?
Sněm
nejvyšší orgán Komory. Tvoří jej auditoři zapsaní v seznamu Komory. Je svoláván nejméně jednou ročně, volí Radu, Dozorčí komisi, Kárnou komisi a revizory účtů na tříleté funkční období.

Rada Komory
výkonný orgán Komory. Rozhoduje o jejích záležitostech, o věcech, které ji ukládá zákon, sněm, statut a ostatní profesní předpisy. Rada volí ze svých členů prezidenta Komory a viceprezidenty. Pomocnými orgány Rady jsou odborné výbory a pracovní skupiny.

Dozorčí komise
je kontrolním orgánem komory, dohlíží na řádný výkon činnosti auditorů a na plnění usnesení sněmu, a provádí šetření stížností doručených komoře.

Kárná (disciplinární) komise
rozhoduje o porušení povinností stanovených zákonem, auditorskými směrnicemi a profesními předpisy Komory, a je oprávněna ukládat kárná opatření.

Revizoři účtů
ověřují roční účetní závěrku komory a podávají
zprávu o výsledku své činnosti sněmu.

9. Co představuje odpovědnost auditora?
Odpovědnost auditora
1) právní
2) etická - etický kodex, nezávislost, dodržování pr. předpisů, profesních směrnic
3) morální

Riziko auditora?
- smlouva s klienty - precizně vypracovat
- auditorské směrnice - profesní úroveň, upravena standardy KA odvozenými od mez. auditorských standardů
- kontrola kvality - uvnitř profese a firmy
- pojištění auditorů - nutné

10. Co vymezují Postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky?
Upravují ověřování úč.závěrek konsolidovaného celku. Záleží na auditorovi, aby rozhodl, zda pro potřeby konsolidace bude podléhat ověření i úč. závěrka dceřinného či přidruženého podniku, které samy o sobě dle platných předpisů nemusí být ověřeny auditorem.

11. Co představuje zpráva auditora?
- co bylo auditováno
- jaká je odpovědnost auditora vs. managementu
- jaký je názor auditora na účetní závěrku

Struktura zprávy:
- název
- příjemce (název ÚJ)
- období provedení ověření
- rozsah auditu (popis činností, směrnice)
- vlastní výrok auditora
- datum vyhotovení zprávy
- jméno a číslo dekretu auditora, podpis
- přílohy (úč.závěrka, zdůvodnění výhrad, významné zjištěné skutečnosti)

Formální a obsahové prvky zprávy auditora
- vymezení odpovědnosti (ověření provádí auditor, za úplnost, průkaznost a správnost účta odpovídá ÚJ
- uplatnění auditorských směrnic a postupů
- výrok auditora
- zdůraznění v příloze

Co představuje výrok auditora?
- bez výhrad - skutečnosti v souladu s realitou
- s výhradou - určitý, nikoliv zásadní důvod nesouhlasu s vedením ÚJ nebo omezení činnosti auditora, přesný výčet skutečností
- záporný výrok - odhalené nedostatky, chyby a nesprávnosti jsou zásadní, důvody
- odmítnutí výroku - auditor není schopen vyjádřit svůj názor na věrnost a pravdivost zobrazení

12. Co rozumíte pod pojmem auditorské postupy?
Vlastní procedury při ověřování účetní závěrky a výroční zprávy auditované UJ
1) před uzavřením sml. s klientem
riziko zakázky (posouzení rizika)
reakce auditora na zvýšené riziko

2) před vlastním průběhem auditu
stanovení podmínek zakázky - cíl a rozsah poznání klienta - interní a externí zdroje
faktory ovlivňující činnost klienta - vnitřní (struktura, účto); vnější (legislativa, mae, odvětví)

3) v průběhu fází auditního postupu
pochopení kontrolního postředí firmy klienta
porozumění účetnímu systému
předběžné analytické postupy - analýza trendů
určení hladiny významnosti - rozlišení úrovně, na které
informace auditora ovlivňují rozhodování zúčastněných
sestavení plánu auditu - posouzení rizika (přiřazeného, kontrolního, zjišťovacího)
plán testů vnitřních kontrol - celoročně
plán testů věcné správnosti
testy spolehlivosti - kontrolní postupy a monitorovací činnosti
posouzení účetní závěrky

4) po datu sestavení účetní závěrky
následné události
prohlášení vedení UJ
závěr auditu a zpráva auditora (výrok + dopis)

13. Popište základní aspekty auditu účetní závěrky
formální stránka
- dodržení bilanční kontinuity
- správně vyplněná záhlaví účet. výkazu
- podpisy statutárních orgánů
kontrola
- obsahová správnost
- formální a věcná správnost (pravdivě a věcně - majetek, období, ocenění a vykázání)
- úplnost
- trvání UJ (opakované ztráty, záv. po lhůtě splatnosti, nedostatek prac. kapitálu, zadlužení v poměru k vlastnímu kapitálu, nedobytné pohledávky, zastaralé zásoby)

jedná se o
- posouzení rizika
- testy věcné správnosti
- existence vlastnictví
- správnost zaúčtování z věcného i časového hlediska
- správnost ocenění
- správnost vykázání v bilanci
auditor by měl po auditu účetních výkazu získat přiměřenou jistotu, že uvedené položky skutečně existují, jsou úplné, správně oceněné, správně zaúčtované a vykázané.

14. Konkretizujte auditorské postupy u aktiv
1) Posouzení rizika
- nadhodnocení (zaúčtování pořízení neuskutečněného, nadhodnocené; bežné vs. příští období)
- podhodnocení (nezaúčtování prodeje, likvidace, zaúčtování v nižší hodnotě)
- podhodnocené odpisy (nezaúčtovány, nižší, odepisování v následném období)
- nesprávné ocenění
2) Testy věcné správnosti
- posoudit správnostklasifikace
- uvést PC, oprávky, ZC
- přírůstky, úbytky
- správnost ocenění (odpisy, OP)
3) existence vlastnictví
- z inventarizačních karet, rozhovory, shody s hlavní knihou
- přírůstky (PC vs. faktury)
- prověřit aktivace
- úbytky (podpůrné doklady - fa, likvidační protokol), prodeje vs. ZC
- odpisy (sestavení odpisového plánu?, doba životnosti, předpovědi)
- vše ve vlastnictví klienta (vlastnické listiny, výpisy z katastru)

15. Audit výkazu rozvaha - pasíva
Obecné údaje
- název, sídlo, forma, předmět podnikání, struktura, delegované pravomoci
- datum vzniku
- seznam vlastníků
- členové statutárních a dozorčích orgánů, jejich odměny
- počet zaměstnanců, osobní náklady na zce
- půjčka, záruky

Informace o použitých účetních metodách, zásadách a způsob oceňování
- způsob ocenění (zásoby, HM, NM, CP...)
- způsob stanovení RPC
- druhy nákladů související s pořízením
- podstatné změny způsobu oceňování, postupů odepisování a účtování
- způsob stanovení OP k majetku
- způsob sestavení odpisových půánů
- způsob přepočtu údajů v cizích měnách
- způsob stanovení reálné hodnoty

Doplňující info k rozvaze a výsledovce
- identifikace významných položek (přímo nevyplývají, jsou kumulovány s jinými položkami
- info o skutečnostech mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky

Významné info o
- DHM, DNM (mimo ohl.)
- pohledávky
- vlastní K
- závazky
- jednotlivé zákonné a ostatní rezervy
- výnosy z běžné činnosti
- celkové výdaje na výzkum a vývoj

16. Audit výkazu - výsledovka
Náklady
- posouzení rizika (nadhodnocení)
- testy věcné správnosti (rozdělení N do homogenních skupin, určení mezní hodnoty (max. rozdíl mezi skutečnými N a očekávanou hodnotou - větší rozdílžádost o vysvětlení)
- existence a úplnost )položky v hlavní knize odsouhlaseny s podpůrnou dokumentací)
- správnost zaúčtování (test zásob, rezerv)
- správnost ocenění (na nadhodnocení TVS)
- správnost výkazu ve výsledovce (výsledovka vs. hlavní kniha)

Výnosy
- posouzení rizika (podhodnocení)
- testy věcné správnosti
- existence a úplnost
- správnost zaúčtování (test pohl. a fin. prostředků)
- správnost ocenění (s TVS)
- správnost výkazu ve výsledovce (výsledovka vs. hlavní kniha)

17. Audit výroční zprávy
- zákl. identifikační údaje UJ
- zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát
- přílohy k ůčetní závěrce v plném rozsahu
- výrok auditora týkající se účetní závěrky (dekret, licence auditora)
- údaje o důležitých skutečnostech mezi rozvážným dnem závěky a datem konání VH
- výklad k minulému a předpokládanému vývoji podnikání a fin. situaci
- info o výzkumu a vývoji
- info o pořizování vlastních akcií (důvody)