SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - finance - Centrální bankovnictví

Centrální bankovnictví

Tahákový výtah na předmět Centrální bankovnictví - bankovní systém, centrální banka, činnost a funkce centrální banky, transmisní mechanismus, platební bilance, měnová politika, nástroje měnové politiky, inflace...


CENTRÁLNÍ BANKA A BANK.SYSTÉM

1. Princip bankovnictví - shromáždění dočasně volných pen. zdrojů a redistribuce (B prostředník mezi S a D po pen. úsporách)
2. Bank.systém - souhrn bank.institucí ve státě a vztahů mezi nimi
2a. Institucionální složka - ekon-B obchoduje a provádí operace s penězi; práv-B je instituce s bank.licencí
2b. Funkční složka - jednostupňový bank.systém, dvoustupňový
2ba. Jednostupňový - všechny operace jediná CB, ostatní specializované a na CB úzce závislé, cíl ni zisk, ni bankrot
2bb. Dvoustupňový - tržní eko, odděleno centrální a obchodní bank., více bank, CB neúvěruje a neřídí B
2bba. Univerzální - obch.a inv.bank není odděleno, univerzalizace
2bbb. Specializovaný - striktně odděleno, specializace dle teritorií, sektorů, klientů, poskytovaných služeb
3.Univerzální vs. specializované - univ.B velké, úpadek ohrozí celý bank.systém, drahé; spec.-malé, kvalitnější služby, méně konkurenceschopné, větší riziko
4. Nezastupitelnost CB
1) emise;
2) regulace množství peněz v oběhu;
3) regulace a dohled bank.systému 2.stupně
5. Důvody vzniku CB
1) uvěrování státu;
2) vedení účtů pro vládu;
3) centralizace emise peněz, potřeba stability měny, bezpečnost 2.stupně
6. Rozdíly mezi CB - stupeň samostatnosti, cíl měnové politiky, bank.dohled, forma vlastnictví, ziskovost | CB neexistuje-činnost jiný stát(Sanmarino); měnová rada-někt.fce CB (Bulh.);více CB (FED, Něm-BuBa+9 Zemských bank)
7a. Mae fce CB
1) emise hotovostních peněz;
2) měnová politika -regulace mn. peněz;
3) devizová činnost-operace na volném trhu
7b. Mie fce CB
1) regulace a dohled;
2) banka bank+banka státu;
3) reprezentant státu v měn.oblasti
8. Devizová činnost CB - shromažďování dev.rezerv a operace s nimi na dev.trhu; cíl-udržet hodnotu rezerv, dev.likvidita země, ovlivnit dev.kurz (kurz.intervence)
9. Banka bank - CB přijímá vkl.od B (povinné-PMR, regulace vkladů X dobrovolné) - regulace měn.báze; poskytuje úvěry (emise bezhotovostních peněz; důvody:nízká i, problémy s likviditou-CB věřitel poslední instance); vede účty a provádí zúčtování
10. Banka státu - CB vede účty státu a centrálním org, spravuje st.dluh a dev.rezervy, poskytuje úvěry, emise st.CP
11. Bilance (rozvaha) CB - inf.o činnosti CB, výkyz o výši a struktuře A a P, ověřit auditorem; A ni užití zdrojů ale hlavní způsoby emise peněz, P ni zdroje ale někt.druhy peněz
12. Výkaz zisků a ztrát CB - přehled o hospodaření CB za účetní období, CB není podnikatelský subjekt, zisk ni hlavní motiv

ČINNOST CB

13. Podstata peněz - jakékoli aktivum všeobecně přijímáno při placení nebo pří úhradě dluhu
14. Fce peněz
1) prostředek směny (placení za zboží a služby);
2) účetní jednotka (vyjádření cen);
3) uchovatel hodnoty (zásoba kupní síly v čase)
15. Časová hodnota peněz - hodnota souč.peněz v bud.(nb naopak), vycházíme z úročení a porovnání s inflací
16. Demonetizace - pokles významu zlata a drahých kovů
17. Vývoj peněz - vytlačení naturální směny pen.směnou (pokles trans.N), čas.oddělení koupě a prodej > vznik B, peněžní trh se modifikuje v peněžní
18. Proces vývoje - plnohodné mince z drahých kovů (kupní síla mince=kupní síla kovu) > neplnohodnotné mince > mince z běžných kovů (komoditní peníze) > státovky (emise vládou k financování schodku, vnitřně inflační, nucený oběh, nadměrná emise-pokles kupní síly, dnes zákaz takto krytí schodku SR) > bankovky (kryté směnkami, na požádání za zlato zpět, dnes na ně právo jen CB) > současné hotovostní (o mn. rozhoduje CB měnovou politikou) a bezhotovostní peníze (žirální pen., vklady u bank-zápis na účtu, emitenti CB i ost.B)
19. Důvody užívání drahých kovů - pevnost, kujnost, dělitelnost, neztrácejí hodnotu dělením, pomalé opotřebení, vzácnost, malý objem
20. Operace CB s hot.penězi - emise a stahování hot., správa zásob, výměna opotřebovaných a poškozených, další (emise pamětních mincí...)
21. Měnová politika - vědomá činnost urč.subjektu, který se prostřednictvím měnových nástrojů snaží regulovat mn.peněz v oběhu a dosáhnout tím svých cílů (stabilita cen.hladiny, měn.rovnováha, Ms=Md - nelze přesně kvantifikovat popt.po penězích)
22. Transmisní mechanismy
1) měnový;
2) úvěrový;
3) kurzový
23. Transmisní mechanismus mvP - prostřednictvím měn. báze (operativní kritérium) a měnových agregátů ( zprostředkující) dosáhnout konečného cíle měn.pol.
24. Peníze v oběhu a mimo - ni přesná def.a hranice, ni kvantifikovat celk.mn.peněz v oběhu, regulace jen na základě empirie
25. Měn.agregáty - souhrn pen.prost.s jistým stupněm likvidity | M0 =hot., M1 +běžné vkl., M2 +term.vkl.a jinak vázané pen, M3 +vkl.v zahr.měnách, M4 +vkl.u nebank.inst (pen.v nejširším pojetí)
26. Měnová báze - hot.v rukách nebank.subjektů + celk.rezervy dom.bank + PMR + dobrovolné rezervy
27. Měnový přehled - souhrnná bilance všech bank, kt.v zemi emitují peníze (zahr.A+dom.A=peníze+kvazi peníze)
28. Konečné cíle mvP - 1)stabilita cen.hladiny-vnitřní stabilita měny; 2)stabilita měn.kurzu-vnější stabilita měny; 3)ekon.růst; 4)stabilizace úrok.sazeb; 5)zaměstnanost; 6)rovnováha plat.bilance
28a. Restriktivní mvP - zpomalování tempa růstu mn.peněz v oběhu; neutrální - tempo růstu nevede k růstu míry infl.
29. Inflace jako peněžní fenomén - Friedman, snižovat infl.vývoj eko lze regulováním peněz v oběhu, restriktivní mvP snižuje infl.
30. Nezávislost CB - od 80.let, do mvP vláda nezasahuje (politický cyklus-volby-zaměstnanost X infl.), CB jako stát ve státě!-respektovat eko situaci a HP, samostatnost upravena zákonem, abs.samostatnost neexistuje
31. Devizové rezervy - vznik emisí CP na zahr.trzích, přijímání úvěrů od zahr., nákup zahr.měn od zahr.bank; přijímá též devizy od státu a dom.B
32. Platební bilance - systematický statistický souhrn všech eko.transakcí mezi dev.tuzemci a cizozemci za určité čas.období, toková, formálně vyrovnaná, akt.Xpas.
1) obchodní-exim zboží;
2) výkonová +exim služeb;
3) běžný účet +exim důchodů a transferů;
4) kap.účet-exim kr.a dl. kapitálu;
5) úplná-vč.chyb a opomenutí
33. Rovnovážná PB - za delší období konverguje k 0
34. Formální vyrovnání PB - prostřednictvím změn v dev.rezervách; oficiální-celk.dev.rezervy snížené o neofic, tj.dev.rezervy dom.a zahr.B a nebank.subjektů
35. Bank.dohled a regulace - stanovení podmínek pro činnost bank. institucí a kontrola jejich dodržování vč.udělení sankce, regulující je CB, dohled i auditoři (bez výhrad, s výhradami, záporný, odmítnutí) | dohled na dálku-dle bank.a stat.výkazů; dohled na místě-problémové B s cílem posoudit adekvátnost prováděných operací, drahé
36. Metody hodnocení bank - CAMEL (kapitál, A, mng, výnosy, likvidita); BOPEC; rating.agentury
37. Cíle regulace a dohledu
1) efektivní provádění mvP;
2) bezpečnost, spolehlivost a funkčnost bank.systému;
3)ochrana vkladatelů
38. Poskytování úvěrů bankám - všeechny úvěry mají emisní účinky, zvyšují rezervy B-růst měn.báze a mn.peněz v oběhu; 1)kr.úvěry na doplnění likvidity-diskontní, nejnižší i, reeskontní-odkup směnek; 2)kr.nouzové úvěry-nedostatečná likvidita-lombardní (zástava CP), úvěry na PMR; 3)stř.a dl.nouzové úvěry-dl.problémy s likviditou, odmítnutí je pro B konec; 4)hotovostní-na doplnění pokl.hotovosti, výjimečné; 5)úvěry v zahr.měnách-doplnění dev.likvidity
39. Mezibank.zúčtování - CB zabezpečuje zúčtování v rozh.míře; podílí se; stanovuje jen pravidla
40. Pokladní plnění SR - CB provádí operace v rámci běžného hospodaření SR, přijmy a výdaje jsou účtovány přes jediný clearingový účet st.pokladny
41. Financování st.dluhu - emise st.CP, zahr.úvěry, použití st.fin.aktiv, přímý úvěr od CB je zakázán či omezen
42. Monetizace st.dluhu - do nákupu st.CP se zapojí CB, zvýšení báze a růst infl.tlaků-"tištění peněz", CB koupí CP za nové peníze
43. Ražebné - nově vytvořené peníze (hot.i bezhot.)ke krytí deficitu SR
44. Poskytování info - aktuální; ex post; ze zákona; inf.vlády; inf.bank; neposkytuje-CAMEL, re/devalvace > zabránit spekulacím

MĚNOVÁ POLITIKA

45. Emise peněz - hotovost emituje jen CB, bezhot. i další B tím že přijímají pen.prost. na BÚ a poskytují úvěry
46. Jednoduchý multiplikátor běž.vkl. - poměr běž.vkl. nebank.subjektů a rezerv B, popř.jejich změna v dynamické podobě
46a. Multiplikace úbytku běž.vkl. - vyšší přírůstky úvěr.prost. než přírůstky běž.vkl. > abs.pokles běž.vkl., B nemá rezervy v předepsané výši | řešení-úvěr na mezibank.trhu, prodej aktiv, výzvy k předčasnému splacení úvěrů
46b. Multiplikátor=1 - B poskytují hotovostní úvěry z dobrovolných rezerv, nevznikají nové peníze
47. Bezhot.úvěry jiným B - neznamená emisi peněz, ni multiplikace vkl. (viz 46b)
48. Euroměny - měny, kt bezhotovostně obíhají mimo území domova na euroměn. trzích, operace bezhotovostně, převodem vkladu v dom.měně do zahr.B či emisí euroměnových CP
49. Měnový TM - postup při provádění mvP, ovlivnit cen.hladinu a HDP, nástroje mvP > operativní-měnová báze > zprostředkující-měn.agregáty > kon.cíl; podm.účinnosti: 1)schopnost CB ovlivnit vývoj mě.báze; 2) znalost a stabilita mezi měn.bází a měn.agregáty; 3)znalost a stabilita mezi měn.agregáty a vývojem cen.hladiny
50a. Aktiva a měn.báze - růst měn.báze: nakoupené vl. a cizí CP, úvěry dom.B, dev.rezervy a zlato; ni změna: úvěry st. a nebank. subjektům, v zahr.měnách, ost.
50b. Pasiva a měn.báze - vkl.státu a dom.nebank.subjektů, vkl.zahr., kapitál, rezervní fondy, emitované CP
51. Vazby mezi bází a agregáty - pen.multiplikátor ve statické podobě-poměr vyjadřuje jaké výše dosáhne příslušný agregát při dané bázi; pen.multipl.v dynamické podobě-o kolik jednotek se změní agregát při změně báze o jednotku
52. Zprostředkující kritéria (měn.TM) - měn.agregáty, jaký hlavní úlohu?, kritéria-vliv CB na jeho vývoj, dostupnost a spolehlivost kvantitativních údajů, vazby mezi zprostředkujícím krit a cílem, M2 a M3 stabilnější
53. Zhodnocení měn.TM - CB má řadu možností ovlivnit oper. kritéria, účinnost souvisí s pevností vazeb mezi agregáty a koneč.cíly
54. Úvěrový TM - ovlivnit HDP, oper.-kr.úrok.míra, zprostředk.-úvěr.agregáty; regulace kr.úrok.míry > CB nepřímo ovlivní úvěr.agregáty a tím konečné cíle (3 podmínky- CB schopna ovlivnit kr.úr.míru, vliv CB je nepřímý-operace s CP, PMR, limity úvěrů; vazby mezi kr.úr.mírou a úv.agregáty; vazby mezi úv.agregáty a konečnými cíly)
54a. Vazby mezi kr.úv.mírou a úv.agregáty - růst i, zpomalení tempa růsrtu úv.agregátů; úvěr.multiplikátor nevyjadřuje vztah mezi úv.agregáty a i, ale měn.bází
55a. Úvěrový TM v široké podobě - zprostř.krit.-celkový stav úvěru v domácí měne od bank i nebank.institucí, dochází tak k vytěsňování bank.úvěrů a poklesu účinnosti mvP, CB ovlivňuje hlavně B
55b. Bankovně-úvěrový TM - jen úvěry poskytnuté bankami, bank.úvěry specifické v eko, není vytěsňovací efekt
55c. Úrokový TM - zprostř.krit.dl.úrok.míra, koneč.cíl růst HDP díky investiční aktivitě
56. Výnosová křivka - rostoucí, delší doba splatnosti-větší i, prémie za riziko a inflaci
57. Úrok.paradox mvP - snížení míry infl vyžaduje zvýšení kr.úr.sazeb
58. Zhodnocení úvěr.TM - vliv CB na kr.i je nepřímý, vazby mezi oper.a zprostř. nejistý, dlužnící mohou pot.po úv.nahrazovat jinak (obch.úv, půjčka v zahr.)
59. Kurzový TM - oper. i zprost.krit. je nominální měnový kurz - cena jedné měny vyjádřená jednotkami měny jiné, ovlivňuje nab.a popt.mn.zahr.měn v dom.ekonomice; mvP provádí CB; podmínky - 1)schopnost CB ovlivnit kurz, 2)vazby mezi měn.kurzem a konečným cílem-cenová hladina
60. Kritéria členění systémů měn.kurzů
1) charakter měny (ne/směnitelnost);
2) způsoby stanovení základní úrovně (ne/existence ústředního kurzu);
3) zásahy do pohybů-intervence;
4) stanovení pásem fluktuace-oscilace
61. Průžné měn.kurzy - 1)limitované-přirozené limity:zákl.úroveň poměrem zlatých obsahů, zlaté body; umělé limity:zákl.úroveň CB, intervence u překročení limitů-fixní měn.kurzy; 2)nelimitované-nejsou pásma a nepovinné intervence-řízený floating, volně pohyblivé bez intervencí-čístý floating
62. Nepružné měn.kurzy - rozvoj.země a centr.plán.; diferencované-různé kurzy dle odvětví; korigované-kurz 2 složky-oficiální a devizový koeficient-součin odpovídá realitě
63. Vliv CB na kurz - popt.zahr.měn-potřeba financovat dovozy a kap.odlivy;nabídka-export a kap.přílivy; vliv úrok.diferenciál na kap-tlak na změnu; 1)přímý vliv-nákupy a prodeje měn; 2)nepřímý-změny i
64. Intervence CB - dostatečné dev.rezervy, nelze-li třeba rozšířit pásma nb devalvace > šok > politika minidevalvací
65. Zhodnocení kurzového TM - jen v systémů fixního kurzu
66. Modifikace TM
66a. Měnový - oper.krit.=kr.úr.míra, zprost.měn.agregát; větší vypovídací schopnost úr.míry
66b. Úvěrový - oper.měn.báze, zprost.měn.agregáty; CB může přímo ovlivnit bázi, úr.míru jen nepřímo-ovlivňuje tedy nab.úvěrů
66c. Kurzový - oper.kr.úr.míra, zprost.měn.kurz; CB neovlivňuje kurz přímo ale přes regulaci i
67. Rozšíření měn.TM, když se změny měn.agregátů projeví ve změnách cen akcií; zvýšení měn.agregátů-růst cen akcií
67a. Efekt bohatství - akcie hlavní složkou bohatství dom, růst kurzů zvyšuje bohatství, růst kr.spotřeby, růst HDP
67b. Efekt likvidity - růst kurzů vyvolá zvýšení nákupů nelikvidních předmětů dl.spotřeby, růst HDP
67c. Tobinova teoprie Q - růst kurzů, růst hodnoty firem, firmy více investují, růst HDP
68. Nástroje mvP - vykonavatelem je CB, působí na operativní kritéria, nástroje přímé i nepřímé
68a. Nepřímé nástroje - plošné působení , nepovinné, neomezují B v rozhodování, méně účinné;
68aa. Operace na volném trhu - nákupy a prodej CP, cíl je regulace měn.báze (nákup=růst MB) nb kr.úr.míry (nákup=pokles i); účinné, permanentní, operativní, zvýšení MB znehodnocuje dom.měnu. Druhy operací: 1)přímé-nák/prod CP, trvalý dopad na B; 2) REPO-2 opačné transakce, dočasné ovlivnění MB; 3)SWITCH- výměny CP ve stejném objemu ale jiná lhůta splatnosti (give-upprodej delších, koupě kratších; pick-up). Aktivní X vynucené-eliminace nežádoucího vývoje kurzu.
68ab. Diskontní nástroje - podmínky úvěrů od CB, permanentní, neoperativní, nepřímé, úvěry diskont, reeskont, lombard (proti zástavě směnek i dalších CP).
68ac. Kurz.intervence - ovlivnění vztahu mezi nab.a popt. na dev.trzích ovlivnit kurz domácí měny - permanentní, operativní; 1)přímé intervence-nákup zahr.měn za domácí-konverze (jednosměrná operace s trvalým vlivem na MB), swapy (dvousměrná s dočasným vlivem); 2)nepřímé-výjimečné, CB intervenuje změnou diskontní sazby, pohyb zahr.kap. Používání intervence je závislé na režimu měn.kurzu, při fixním nezbytné.
68b. Přímé i nepřímé nástroje - 1) PMR - pravidla pro pohl. B u CB, cíl ovlivnit pen.multiplikátory(mn.peněz); permanentní, neiperativní, přímé i nepřímé, do značné míry ovlivňují volnost B, postupně klesá význam, jde o A a P CB-důvody existence PMR. Likvidita-PMR nejsou úročeny, držba je ztrátová. Nástroj mvP-zvýšení PMR vede k poklesu pe.multiplikátorů; 2)Doporučení, výzvy, dohody
68c. Přímé nástroje
1) pravidla likvidity-záv.struktura A a P;
2) limity úvěrů-úvěr.stropy, kontingenty;
3) limity úrok.sazeb-regulace kr.úr.míry;
4) povinné vklady
69. Nástroje mvP v současnosti - oper. na volném trhu, úvěr.limity, diskontní nástroje, kurz.intervence, doporučení
70. Inflace = dlouhodobý nepřetržitý růst cen.hladiny, kt.je spojen s nadměrnou emisí peněz a vede k poklesu kupní síly peněz
71. Fisherova kvantitativní rce peněz - M * V = P * Q
72. Stagflace - stagnace eko.růstu spojená s růstem cen.hladiny
73. Poloinflace - nadměrná emise vede k růstu cen i výstupu
74. Čistá inflace - nadměrná emise jen k růstu cen.hladiny
75. Skrytá inflace - v centr.plán.eko, regulace-neroste cen.hladina;zatlačená-kr.regulace cen v netržní eko.
76. Hyperinflace - ceny rostou rychleji než nadměrná emise, třeba pen.reforma, zmrazení mezd a cen.
77. Měnová iluze - iluze o růstu živ.úrovně při zvyšování nom.mezd
78. Inflační mezera - kladný rozdíl mezi nab.peněz a popt., skutečné mn.v eko je vyšší než je nutné
79. Cílovaná inflace - udržet úroveň infl.na předem stanovené cílované úrovně, regulovaná bez zprostředkujícího kritéria
80. Redistribuční efekt infl. - škodlivost infl.v eko-přesun části bohatství (fixní X variabilní platy, zci X ztel, věřitel X dlužník)
81. Negativní důsledky infl. - preference spotřeby, progresivní zdanění-propouštět, zvyšování přir.míry nezam., deformace fin.rozh, nejistota kalkulací, opatrnější úvěry, růst prémií za riziko, narušení fce peněz jako prostředek směny
82. Agr.výstup - celk.mn.zboží a služeb vyrobené v eko za urč.čas
83. Agr.nabídka - celk.nabízené mn.zboží a služeb za urč.čas při různých cen.hladinách
84. Phillipsova křivka - kr.inverzní vztah mezi mzd.infl. a nezam; volba mezi 2 zly; Rozšířená verze +infl.očekávání neshodnými se skutečnou infl.
85. Inflační jádro - růst míry inflace endogenně generovaný zákl.eko.faktory
86. Efekt blahobytu - vliv cen akcií na chování spotřebitelů
87. Poptávka po penězích - požadovaná výše pen.zásoby v čase; keynes-závisí na úr.míře, míra není stabilní-změna rychlosti oběhu; monetaristé-rychlost oběhu stabilní, na úr.míře nezávisí
87a. Transakční verze - cen.hladina závisí na mn.peněz v oběhu,
87b. Důchodová verze - růst důchodu, růst popt.; subjekty k financování nákupů, vliv má i i
87c. mnetaristická verze - závislá na permanentní důchodu
88. Časové zpoždění - poznávací, rozhodovací, realizační, přizpůsobovací
89. Diskerční mvP - CB; v zákoně jen cíle, o cestách rozhoduje CB; diskrece - možnost volby, přestřelení, nestabilita
90. Závazná mvP - vymezen prostor CB; 1)pol.dohody o cílování infl; 2)pegging-pevná vazba na zaht.měnu
91. Model IS-LM - vztahy mezi Y a i při fixní P a eko pod potenciálem; situace na trhu zboží a služeb (S=I) a trhu peněz (Md=Ms)