SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Základy daní - Daň z příjmů fyzických osob

Základy daní - Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

PSÁNO KOL 2007 - ZASTARALÉ! Poplatníci, předmět daně, osvobození, schéma výpočtu daně, odpisování rovnoměrné a zrychlené...


Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou všechny fyzické osoby. Dělíme je na daňové rezidenty a daňové nerezidenty.

Daňoví rezidenti

Poplatníci, kteří mají na území ČR bydliště (=místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat) nebo se zde obvykle zdržují (=ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce souvisle nebo v několika obdobích, do lhůty 183 dní započítává každý započatý den pobytu), daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí = neomezená daňová povinnost (DPFO podléhá svými celosvětovými příjmy). 

Z tohoto pravidla platí výjimka pro poplatníky, kteří se na území ČR zdržují pouze za účelem studia či léčení, ti mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR.

Daňoví nerezidenti

Ostatní poplatníci výše neuvedení nebo ti, o kterých to stanoví mezinárodní smlouvy. Mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR=omezená daňová povinnost(vztahuje se pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR).

Kritéria pro vymezení daňového rezidentství

Ve všech státech obdobná, může se tedy stát, že osoba bude považována za daňového rezidenta nejen v ČR, ale i v jiném státě. Tato situace je řešena:

1) dohody o zamezení dvojího zdanění (pravidla pro určení daňového domicilu)
2) metody zamezení dvojího zdanění zakotvené v zákoně o daních z příjmů(zápočet daně prostý, vynětí s výhradou progrese).

Předmět daně

DPFO podléhají veškeré příjmy fyzických osob s výjimkou příjmů, které nejsou jejím předmětem. Některé vyjmenované příjmy jsou osvobozené od daně. Zbytek příjmů patří do zdanění touto daní, ať už příjmů peněžních či naturálních (oceněných podle zákona o oceňování) nebo získaných směnou.

Všechny zdanitelné příjmy fyzických osob jsou rozděleny do pěti dílčích daňových základů: 
1) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
2) příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
3) příjmy z kapitálového majetku
4) příjmy z pronájmu
5) ostatní příjmy

§ 6 - Příjmy ze závislé činnosti

Poplatník: 
zaměstnanci, fyzické osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky

Plátce: 
zaměstnavatel. Srážku daňové zálohy popř.konečné daně je povinen provést subjekt, který mzdu či obdobné příjmy vyplácí.

Předmět daně:
příjmy ze závislé činnosti:
a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce
b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o. a komandistů k.s., i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce
c) odměny členů statut. orgánů a dalších orgánů právnických osob

Příjmy ze závislé čin. jsou výše uvedené příjmy bez ohledu na to, zda:
- jde o příjmy pravidelné či jednorázově vyplácené
- je na ně právní nárok či nikoliv
- jsou zaměstnanci vyplaceny či připsány k dobru, nebo spočívají v jiné formě plnění
- je plnění poskytnuté zam. výdajem (nákladem) zaměstnavatele.

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka 1% vstupní ceny vozidla za každý započatý měsíc, je-li nižší jak 1 000,-Kč, považuje se za příjem 1 000,-Kč (v 1 % nejsou zahrnuty pohonné hmoty).

Předmětem daně ze závislé činnosti nejsou příjmy, uvedené v § 3 odst. 4 a dále uvedené v § 6 odst. 7. Od daně ze závislé činnosti jsou osvobozeny kromě příjmů uvedených v § 4 také příjmy uvedené v § 6 odst. 9. 

Funkční požitky

a) funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu České republiky a platy vedoucích ústředních úřadů státní správy,
b) odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích.

Do základu daně (dílčího základu daně) se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy, které tvoří samostatný základ daně, z nichž se vybírá konečná srážková daň 15% (těmi jsou příjmy podle a), jejichž úhrnná výše u téhož zaměstnavatele nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 3 000,-Kč a není podepsáno prohlášení). Základem daně je pak úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků snížený o pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.

§ 7 - Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

Příjmy z podnikání:
a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
b) příjmy ze živnosti
c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů
d) podíly společníků v.o.s. a komplementářů komanditní společnosti na zisku

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů v §6:

a) příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních děl vlastním nákladem
b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním
c) příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů a smluv podle autorského zákona, rozhodce a správce konkursní podstaty
d) příjmy z činností předběžného konkursního zvláštního zástupce a vyrovnávacího správce, které nejsou živností ani podnikáním

Dílčím základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pro zjištění ZD se použijí ust. § 23 - 33. Podíly společníků v.o.s a komplementářů k.s. se nesnižují o výdaje (lze je snížit pouze o pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které zaplatil společník v.o.s. nebo komplementář k.s., pokud toto pojistné není hrazeno jako náklad společnostmi).

Samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně jsou příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR, pokud úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 3 000 Kč (u těchto příjmů nelze uplatnit výdaje ani v prokázané výši, ani paušálem) a dále příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm.c), f), g) bod 1 a 2 u daňových nerezidentů.

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatní poplatník v prokázané výši, nebo paušálem (pak je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek):
a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
b) 80 % z příjmů z řemeslné živnosti
c) 60 % pro příjmy ze všech živností kromě řemeslných
d) 40 % 40 % pro příjmy z jiného podnikání dle zvláštních právních předpisů, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti
...aktuální informace

Pokud využije poplatník možnosti uplatnění výdajů paušálem, má v tomto paušálu zahrnuty veškeré náklady. Navíc může uplatnit pouze v prokázané výši pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo osoby, které nejsou nemocensky pojištěny, mohou uplatnit hrazené pojistné (jedná se pojištění u soukromé pojišťovny na denní dávku při pracovní neschopnosti).

Nelze v rámci jednoho dílčího základu daně použít kombinaci uplatnění výdajů paušálem a uplatnění skutečných výdajů v prokazatelné výši, musí se rozhodnout pouze pro jednu variantu. Pokud využije varianty s paušálem, pak není účetní jednotkou, nevede účetnictví, ale pouze evidenci příjmů a pohledávek.

Poplatník s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) může uplatnit jako účetní období hospodářský rok. Nesmí však jít o poplatníka, který uplatňuje výdaje paušálem, který má stanovenu daň paušální částkou, který je účastníkem sdružení, dosahuje příjmy za spolupráce druhého z manželů nebo dosáhl příjmy za více zdaňovacích období. Pak je dílčím základem rozdíl mezi příjmy a výdaji v tomto hospodářském roce.

§8 - Příjmy z kapitálového majetku

a) podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na a.s., s.r.o., k.s., družstvu a dále úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů
b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud se nepoužijí k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše
c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu (s výjimkou úroků a jiných výnosů z vkladů přijímaných zaměstnavatelem od jeho zaměstnanců, není-li zaměstnavatel k přijímání vkladů od veřejnosti nebo zaměstnanců oprávněn podle zvláštního právního předpisu)
d) výnosy z vkladních listů a z vkladů jim naroveň postavených
e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem po snížení o zaplacené příspěvky a státní příspěvky
f) plnění ze soukromého životního pojištění po snížení o zaplacené pojistné
g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na běžných účtech a úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků o.s. Úroky z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání (sporožirové účty, devizové účty se posuzují podle c)
h) úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. diskont z části směnky, úrok ze směnečné sumy)
i) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu naroveň postaveného a emisním kursem při jejich vydání
j) příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry

Příjmy podle a)-f),h)i) plynoucí ze zdrojů na území ČR jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně § 36. Pokud jsou některé z těchto zahrnuty v obchodním majetku poplatníka, pak se zahrnují (brutto,včetně sražené daně) do dílčího základu daně a sražená daň se započítá na celkovou daňovou povinnost v DP. Pokud tytéž příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí jsou zahrnuty do dílčího základu daně, pokud poplatník nevyužije možnosti zahrnout je do speciálního samostatného základu daně včetně daně sražené v zahraničí, zde se uplatní sazba § 16 odst. 2 a podává se na ně speciální daňové přiznání.Úroky a jiné výnosy z depozitní směnky vystavené bankou jsou samostatným základem daně zdaněným podle § 36. Dílčí základy daně jsou tvořeny pouze příjmy, nelze uplatnit výdaje.

Závěr: převážná většina příjmů z kapitálového majetku ze zdrojů na území ČR se zdaňuje v samostatných základech daně prostřednictvím zvláštní sazby daně srážkou u zdroje. V dílčím základu daně se zdaňují příjmy ze zdrojů v zahraničí, úroky z vkladů určených k podnikání. Vždy se jedná o příjmy z držby, nikoliv z prodeje kapitálového majetku, bez ohledu na to, zda byl pořízen z obchodního jmění či nikoli. Příjmy v tomto dílčím daňovém základu nelze snížit o výdaje na jejich dosažení!

§ 9 - Příjmy z pronájmu

a) příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí)
b) příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle § 10 odst. 1 a).

Dílčím základem daně jsou příjmy snížené o výdaje, pro zjištění ZD se upravuje HV či rozdíl mezi příjmy a výdaji podle §23-33.

Samostatným základem daně je příjem z pronájmu kromě příjmů z pronájmu nemovitostí nebo bytů plynoucí daňovým nerezidentům, zdaňuje se zvláštní sazbou daně podle § 36.

Výdaje lze uplatnit paušálem 30 % z příjmů (pak jsou v něm zahrnuty veškeré výdaje), poplatník je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem. Pokud uplatňuje skutečné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, je třeba vést záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu, evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy. 

Schéma výpočtu DPFO

Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti § 7
- výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů
= dílčí daňový základ příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (či ztráta)
Příjmy z kapitálového majetku § 8
= dílčí daňový základ příjmů z kapitálového majetku
Příjmy z pronájmu § 9
- výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů
= dílčí daňový základ příjmů z pronájmu (či ztráta)
Ostatní příjmy § 10
- výdaje na dosažení příjmu (podle druhu příjmu do výše daného druhu příjmu)
= dílčí daňový základ ostatní příjmy

= SOUHRN DÍLČÍCH ZÁKLADŮ DANĚ
kromě příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (nebo daňová ztráta vyměřená za toto období)
- daňová ztráta vyměřená nebo vykázaná v předešlých zdaň.obd.

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
- pojistné na sociál.zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
= dílčí daňový základ příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

Základ daně

Schéma úpravy základu daně a daně z příjmů fyzických osob

Úhrn příjmů fyzických osob od všech zaměstnavatelů
+ úhrn povinného sociálního a zdravotního pojistného
(- daň zaplacená v zahraničí)
------------------------------------
= Dílčí základ daně podle §6 + dílčí základy daně podle !7 - §10
------------------------------------
ZÁKLAD DANĚ
- věcné odčitatelné položky
· reinvestiční odčitatelná položka 
  · dary na veřejně prospěšné účely (max 10 % ze základu daně, minimálně 1000 Kč)
  · úroky z úvěru ze staveb. spoření či hyp. úvěru do 300 000,-Kč
  · placené příspěvky na penzijní připojištění placené FO snížené o 12 000,-Kč, max. 24 000,-Kč
  · zaplacené pojistné na soukromé život.poj., max. 24 000,-Kč
  · odborářské příspěvky, max. 3 000,-Kč
  · 10 000-15 000 za zkoušky pro další vzdělávání
  · 30 % na výuku žáků a 100 % na výzkum a vývoj
------------------------------------
Daň. základ snížený o nezdanitelné částky a odčitatelné položky * sazba daně 15 %
= DAŇ

------------------------------------
- sleva na dani
  · za poplatníka 24 840,- Kč za rok (vyjma pracujících důchodců)
  · na manžela/manželku s nulovými či malými přijmy (do 68tisíc) 24 840,- Kč (dvojnásobk, pokud má manžel/kaZTP/P)
  · za studenta do 26(28) let 4020,- Kč
  · za invaliditu 2 520,- Kč (1. a 2. stupeň) a 5 040,- Kč (3. stupeň invalidity)
  · za držitele průkazu ZTP/P 16 140,- Kč
  · na každého zaměstnance se zdravotním postižením 18 000,- Kč (a až 60 000,- Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením)
------------------------------------
= Daň po slevách
- daňový bonus na vyživované dítě 13 404,- Kč
------------------------------------
= Celková daňová povinnost

Výpočet měsíčních záloh

Plátce srazí při výplatě nebo připsání mzdy poplatníkovi zálohu na DPZČ ze zdanitelné mzdy (=úhrn příjmů ze závislé činnosti a fčních požitků zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc, vyjma příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby). 

Tento úhrn se sníží pro potřeby výpočtu záloh o:
- částky uhrazené na sociální a zdravotní pojištění a státní politiku zaměstnanosti
- částky od daně osvobozené
- prokázané částky ve výši slev na dani (viz výše)

K ostatním nezdanitelným částkám přihlédne plátce až při ročním zúčtování záloh za zdaňovací období. Aby plátce srážel z takto snížené částky, musí FO-zaměstnanec podepsat prohlášení. Nárok musí doklady prokázat. Pokud prohlášení nepodepíše, sráží z nesnížené částky nejméně 15 % ze zdanitelné mzdy. Nepožádá-li poplatník o roční zúčtování záloh, je sraženými zálohami ze mzdy jeho daňová povinnost splněna, pokud není povinen podat přiznání. Nezd. částky a odčitatelné položky, s výjimkou daňové ztráty, se odečítají od zákl. daně, a to každá z nich nezávisle na sobě, aniž by zákon určoval jejich pořadí. Daňovou ztrátu lze u FO, i když je také odčitatelnou položkou, odečíst pouze od souhrnu dílčích daňových základů s výjimkou příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, a proto je již zakomponována v základu daně.

Roční zúčtování záloh

Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral zdanitelnou mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně a podepsal prohlášení k dani, může požádat písemně o provedení ročního zúčtování záloh nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

Roční zúčtování záloh neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat DP. DP není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a fčních požitků pouze u jednoho nebo postupně od více plátců a neuplatňuje odečet úroků z hypotečního úvěru banky. Podmínkou je, že podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 20 000,-Kč.

Roční zúčtování nahrazuje DP v tom smyslu, že jeho prostřednictvím se vrací přeplatek, pokud je výše záloh vyšší než výsledná celoroční daň zaměstnance. Pokud byly sraženy vyšší zálohy, než činí celoroční povinnost, přeplatek je vrácen, v obráceném případě se nedoplatek nevybere, pokud ovšem zálohy byly správně sraženy.

Při ročním zúčtování se přihlédne k ostatním nezdanitelným částkám podle § 15. Výpočet daně a roční zúčtování záloh provede plátce daně nejpozději do 31.března.

Reinvestice § 34 odst. 3

U FO lze uplatnit u nového hmotného majetku používaného pro dosahování příjmů podle § 7 a 9.
Od ZD mohou poplatníci odečíst 10% (15%) vstupní ceny hmot. maj. či zařízení, jsou-li jejich prvními vlastníky. Ze vstupní ceny strojů pro zem. a les. lze uplatnit 20%. Odpočet lze uplatnit za to zdaň. období, ve kterém je hmot. maj. evidován v majetku poplatníka, či přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání nájemci dle smlouvy o fin.pronájmu (evidováním se rozumí uvedení majetku do užívání podle zákona o účetnictví:což znamená zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených práv.předpisy,staveb.,ekologickými,požárními,bezpeč., hygien.).
Odečet nelze uplatnit u letadel, motocyklů či osobních aut (s výjimkami dopravy a autoškoly), z přístrojů pro domácnost a tel. a rozhl. přijímačů, z majetku umístěného v zahraničí, majetku získaného darováním, majetku využívaného k dosahování příjmů osvobozených či používaného pouze zčásti k podnikání. Nárok na odpočet zaniká, pokud dojde v průběhu 36 měsíců následujících po konci zdaň.období, za které byl odpočet uplatněn, k vyřazení (s výjimkou vyřazení v důsledku škody).
U společníka v.o.s. či komplementáře k.s. se odpočet rozdělí na jednotlivé FO ve stejném poměru, jako se dělí zisk či ztráta.

30% výdajů vynaložených podle § 24 odst. 2 písm.j) bodu 3 na výuku žáků ve stud. a učeb. oborech středních odb. učilišť a učebních oborech učilišť.

Dary - odečet od ZD
Lze odečíst hodnotu darů poskytnutých FO 
1) obcím či práv. osobám se sídlem na území ČR a polit. stranám a hnutím (financování vědy, vzdělání, výzkumu a vývoj. účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní) 
2) FO s bydlištěm na území ČR na financování provozu zařízení školských,zdravotnických, zařízení na ochranu ohrožených zvířat a druhů.Podmínkou je, že úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2% ZD či činit alespoň 1000 Kč.V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ZD.

Úroky z úvěru
Od ZD se odečte částka úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou či stavení spořitelnou použitého na financování bytových potřeb(nesmí jít o byt. výstavbu v souvislosti s podnikáním).Úhrnná částka, o kterou se snižuje ZD ze všech úvěrů u poplatníků v téže domácnosti nesmí překročit za zdaň. obd. 300 000,-Kč.

Penzijní připojištění
Od ZD lze odečíst platbu příspěvků FO na penzijní připojištění. Lze odečíst částku, která se rovná úhrnu placených příspěvků ve zdaň. obd. sníženému o 12000,-Kč, maximálně lze odečíst ročně 12 000,-Kč.

Životní pojištění
Lze odečíst zaplacené pojistné FO, max. 12 000,-Kč za zdaň. obd.

Vymezení příjmů vstupujících do základu daně z příjmů FO

Veškeré příjmy poplatníka
- příjmy, které nejsou předmětem daně
= příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob
- příjmy osvobozené od daně z příjmů 
- příjmy nezahrnované do základu daně (např. tvořících samostatný ZD)
= příjmy zdaňované v základu daně z příjmů fyzických osob

Daňově účinné výdaje

Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat:
1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i časově,
2) je nákladem nutným pro dosažení zdanitelných příjmů,
3) není náklad vyšší, než je stanoveno tímto či zvláštním zákonem,
4) není tento náklad uveden v § 25 jako daňově neúčinný,
5) vynaložený náklad musí být subjektem prokázán.

Výdaji jsou také:

Daňově neúčinné výdaje

Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uznat zejména: