SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Základy daní - Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty

Předmět daně, zdanitelné plnění, subjekty, výpočet, daně z ceny, daňové přiznání... (Psáno kol 2077.)


Předmět daně: jsou veškerá zdanitelná plnění za úplatu i bez úplaty včetně nepeněžitého plnění v tuzemsku. DPH se zdaňuje zboží a služby dodávané v tuzemsku a zboží dovážené ze zahraničí. Dani podléhá i nepravidelná mezinárodní autobusová přeprava osob uskutečňovaná zahraničním provozovatelem v tuzemsku.

Co není předmětem daně (plnění, kt. nejsou zdanitelná) stanoví § 8, osvobozená plnění : 1) os.pl. s nárokem na odpočet na vstupu-vývoz zboží a služeb a mezinár.přeprava, 2) os.pl. bez nároku na odpočet daně na vstupu § 25

Zdanitelné plnění: (dodávky musí splnit podmínky):
- jedná se o dodání zboží, převod nemovitostí, při kt.dochází ke změně vlastnic. práva či práva hospodaření nebo o poskytnutí služby nebo převod a využití práv
- musí být uskutečněny v tuzemsku (místo zdanitelného plnění)
- musí být uskutečněny při podnikání.

Subjekty:
- osoby, kt. jsou povinny platit daň(osoby, v jejichž prospěch je zdanit. pl.uskutečňováno, při dovozu zboží osoby, jimž má být propuštěno zboží)
- osoby podléhající dani(FO a PO kt. podnikají v tuzemsku)
- plátci daně(osoby podl. dani, kt. splnily podm. pro povinnou registraci, nebo se registrovaly dobrovolně)

Daň na výstupu
při realizaci dodávek je plátce daně povinen svá zdanitelná plnění zdanit. Pro stanovení daně na výstupu je nutno znát:

1. datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti - povinnost uplatnit daň na výstupu vzniká dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Platí zásada, že zdanitelné plnění je uskutečněno vždy podle dřívějšího data, platby před dnem dodávky a platby formou splátky jsou zdanitelným plněním, zaplacení zálohy dani nepodléhá. U jednorázového zdanitelného plnění je zdanitelné plnění uskutečněno předáním, zaplacením, u opakujícího se plnění termínem uvedeným ve smlouvě, koncem zdaňovacího období, u dílčího plnění dnem uvedeným ve smlouvě,

2. sazby daně 21 %, 15 % a 10 %

3. základ pro výpočet DPH a výpočet daně na výstupu je cena za zdanitelné plnění (hodnota dodávaného zboží či poskytovaných služeb,konečná prodejní cena bez daně). Pokud je zboží dodáno bezplatně, je hodnota zboží vyjádřena cenou obvyklou. Sleva snižuje základ daně, do základu daně se nezahrnují dotace k cenám.Při prodeji použitých věcí v bazaru je základem daně rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.Základem daně může být i cena včetně daně (uskutečnění zdan.pl. plátcům za hotové, zdan.pl. neplátcům, případy, kdy konečná prodejní cena bez daně není známa, dražba nemovitostí včetně pozemků). U operativního a finančního leasingu je základem daně dohodnutá splátka nájemného.

Výpočet daně z ceny bez daně
používá se, když je známa cena bez daně-výrobní činnost, služby a velkoobchod. Používá se vždy, kdy je vystavován běžný daňový doklad. (Smluvní cena 200 000 x 20 % = 40 000)

Výpočet daně z ceny včetně daně
používá se, kdy je prodej uskutečněn neplátcům a daň se počítá z tržeb zahrnujících již daň, nebo u zjednodušeného daňového dokladu. 20%-0,1666.
(V maloobchodě tržba 240 000 Kč. 20% daně činí 244 000x 0,1666=40000)

Odpočet daně
plátce daně má možnost daň obsaženou v přijatých zdanitelných plněních odečíst. Daň na vstupu=daň, kt.vůči plátci daně uplatnili jiní plátci jako součást ceny za jím přijatá zdanitelná plnění nebo daň, která byla vyměřena při dovozu zboží. Odpočet daně: celková zaúčtovaná daň na vstupu za příslušné zdaňovací období upravená koeficientem pro přepočet nároku na odpočet pokud plátce daně poskytuje osvobozená plnění.Nárok na odpočet plátce splňuje, pokud nákup použil k dosažení obratu za zdanitelná plnění a pokud nárok na odpočet doloží daňovým dokladem od plátce.U některých zdanitelných plnění je daň na vstupu z nároku na odpočet vyloučena.

Pokud plátce daně provozuje kromě činností, u nichž má daňovou povinnost i činnosti od daně osvobozené, má nárok na odpočet daně pouze v té výši, která odpovídá zdaňovaným činnostem, u osvobozených činností nárok na odpočet nemá, Aby zjistil, kolik daně zaúčtované na vstupu si může odečíst, musí zjistit poměr mezi zdanitelnými plněními a osvobozenými činnostmi.

Daňové přiznání
Plátce daně je povinen předkládat daňová přiznání a vybranou daň po uplatnění odpočtu odvádět. DP předkládá v každém zdaňovacím období, tj. bez ohledu na to, zda uskutečnil zdanitelná plnění či nikoliv. DP se předkládá vždy, t. j. i nulové. Zdaňovací období může být měsíční nebo čtvrtletní, předkládá se do 25.dne následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období, v tomtéž termínu je daň splatná. Daňová povinnost je rozdíl mezi daní na výstupu a uplatněným odpočtem daně za příslušné zdaň. období. Pokud převýší daň na výstupu nad odpočtem daně na vstupu=vlastní daňová povinnost, pokud odpočet daně převýší nad daní na výstupu, jedná se o nadměrný odpočet.