SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Základy daní - Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

Poplatníci, předmět daně, osvobození, schéma výpočtu daně, odpisování rovnoměrné a zrychlené... (PSÁNO KOL 2007 - ZASTARALÉ! ktuální znění Zákonu a dani z příjmů.)


Poplatníci: osoby, které nejsou fyzickými osobami a dále organizační složky státu.
Daňoví rezidenti: poplatníci, kt. mají na území ČR sídlo nebo místo svého vedení (adresa místa, ze kterého je poplatník řízen); zdanění podléhají příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i ze zdrojů v zahraničí.
Daňoví nerezidenti: popl. nemají na území ČR sídlo, zdanění podléhají pouze příjmy ze zdrojů na území ČR.

Poplatníci podnikatelského charakteru - předmět daně: jsou jím příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, pokud není speciálně zákonem stanoveno jinak.

Poplatníci, kteří nejsou založeni či zřízeni za účelem podnikání:
(zájmová sdružení právnických osob, občanská sdružení, odborové organizace, politické strany, politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, obce, organizační složky státu, vyšší územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy). U těchto neziskových subjektů nejsou předmětem zdanění příjmy:
-z dotací a jiných forem státní podpory, z úroků z vkladů na běžném účtu
-z úplatných převodů, užívání, pronájmu a prodeje státního majetku=jsou příjmem státního rozpočtu
-z činností, které jsou jejich posláním (statut, zřizovací listina, zakladatelská listina), pokud splní podmínku, že náklady vynaložené na tyto činnosti jsou vyšší než příjmy, t. j. ztrátové činnosti plnící hlavní poslání těchto subjektů. Pokud jsou tyto činnosti ziskové, jsou předmětem daně jako u jiných podnikatelských subjektů. Předmětem daně jsou u těchto neziskových subjektů vždy příjmy z reklam, členských příspěvků a příjmy z nájemného.

Splnění podmínky ziskovosti či neziskovosti u nepodnikatelských subjektů se posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností (předmětem daně jsou příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje). Tyto subjekty jsou povinny vést účetnictví tak, aby byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně od příjmů, které předmětem daně nejsou. Stejně musí být rozčleněny výdaje, příslušející k těmto dvěma druhům příjmů.

Osvobození od daně (týká se všech typů subjektů)
a) členské příspěvky podle stanov, statutu, zřiz. či zakladatelských listin 
b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony, příspěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností
c) příjmy z cenově regulov. nájemného za byty, garáže (platí pro byt.druž. nebo u popl., kteří vznikli za účelem, aby se stali vlastníky domů)
d) příjmy z provozu malých vod. el., větrných el., solárních zař., zař. na výrobu a využití biopl. a to v roce uvedení do provozu a dalších 5 letech
e) příjmy fondů a institucí přímo vyjmenovaných v § 19
f) příjmy z loterií a jiných podobných her (vydáno povolení k provozování podle § 4 odst. 2 z. 202/1990 Sb.)
g) příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a z úroků z přeplatků zaviněných orgánem správy sociálního zabezpečení.

§ 20 odst. 7: snížení základu daně neziskových subjektů o 30 %, max. o 1 000 000 Kč, pokud takto získané prostředky použijí na financování neziskové činnosti v příštích 3 letech. Pokud 30% snížení činí méně než 300 000, lze odečíst 300 000, max. do výše základu daně.

§ 20 odst. 8 : základ daně podnikatelských subjektů lze snížit o hodnotu darů poskytnutých právnickým či fyzickým osobám z ČR na zákonem vymezené použití. Hodnota daru musí činit alespoň 2 000 Kč, lze odečíst 5% ze základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni za účelem podnikání.

Samostatný základ daně: 

15 % - zahrnuje příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku v hrubé výši (včetně daně sražené v zahraničí) plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Nelze uplatnit výdaje, pouze nabývací cenu podílu na o.s. nebo družstvu.
5% - u investičního, penzijního, podílového fondu.
Srážková daň, která se započítává na celkovou daňovou povinnost:
§ 36 odst. 6: Plynou-li úrokové příjmy z dluhopisu, ze směnky vystavené bankou, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladu na vkladní knížce a vkladovém účtu poplatníkovi FO, která má zdroj těchto příjmů zahrnut v obchodním majetku nebo právnické osobě rezidentovi, započte se sražená daň na celkovou daňovou povinost. Pokud nelze sraženou daň započíst z důvodu, že poplatníkovi vznikla daňová povinnost ve výši 0 či ztráta, vzniká přeplatek.

Schéma výpočtu DPPO

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním
+ položky zvyšující HV
- položky snižující HV
----------------------
= ZÁKLAD DANĚ
-odečet ztráty z minulých let
-odečet reinvestice
-dary na veřejně prospěšné účely (max. 5% ze ZD)
----------------------
= ZÁKLAD DANĚ PO SNÍŽENÍ O ODČITATELNÉ POLOŽKY (zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů)
x sazba daně 19 %
----------------------
= DAŇ

SAMOSTATNÝ ZÁKLAD DANĚ § 20 b
x sazba daně 5/15%
DAŇ ze samostaného základu daně

SOUČET DANĚ z obecného základu daně a DANĚ ze samostat. základu daně

Odpisy hmotného majetku

Hmotným majetkem nejsou zásoby, rozumí se jím:

Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka do výdajů. odpisy není povinen subjekt uplatnit, lze je i přerušit. Pokud je uplatněn paušál pro výdaje, je odpis zahrnut v něm.
Odpisy provádí:
1) vlastník či osoba oprávněná hospodařit s majetkem státu
2) nájemce.
- odpis technického zhodnocení HM, pokud je písemně domluveno s vlastníkem
- odpis najatého podniku, pokud je písemný souhlas vlastníka s odpisováním.

V některých případech je stanoveno pokračování v započatém odpisování. 
Odpis je buď roční (majetek evidován ke konci zdaň období), nebo ve výši 1/2 ročního odpisu v ostatních v zákoně vyjmenovaných situacích. Zákon stanovuje majetek vyloučený z odpisování.

Metody odpisování jsou účetní a daňové (časové - otvírky lomů, tech. rekultivace, HM životnost dána předpisem, formy, modely šablony; rovnoměrné; zrychlené).

Rovnoměrné odepisování (roční odpis. sazby)

odpis. skupina doba odepisování 1. rok další roky zvýšený vstup
1 3 roky 20 40 33,3
2 5 let 11 22,25 20
3 10 let 5,5 10,5 10
4 20 let 2,15 5,15 5,00
5 30 let 1,40 3,40 3,40
6 50 let 1,02 2,02 2

Př.: určit průběh rovnoměrných daňových odpisů OA,zařazeného do majetku 10.12.2010 se vstupní cenou 200 000,-Kč. Majetek je odpisován v 1. odpis. skupině. Dne 30.11.2011 bylo dokončeno technické zhodnocení ve výši 50 000,-Kč.
Rok 2000: 200 000 x 20/100 = 40 000
Rok 2001-2: (200 000+50 000) x 33,3/100 = 83 333
Rok 2004: 250 000 - (40000 + 83333x2) = 43 334
Odpisy se provádějí do výše vstupní či zvýšené ceny.

Zrychlené odepisování (koeficienty)

odpis. skupina 1. rok další roky zvýšený vstup
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
5 50 51 50

Bez zvýšení - Rok 2010: 200 000/3 = 66 666
Rok 2011: 2x(200 000-66 666)/4-1 = 88 889
Rok 2012: 2x(200 000-66 666-88 889)/4-2=44 445