SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Mezinárodní daňové systémy, Nizozemí

Mezinárodní daňové systémy - Nizozemí

Ministerstvo financí; struktura daňové soustavy; daně z příjmů jednotlivců a korporací, sazby, odpočty; DPH, akcízy, ekologické daně; daně z čistého bohatství... Přednášky z předmětu Mezinárodní daňové systémy v 2002.


Min. financí Nizozemí Min. financí odpovědno za fiskální politiku => musí odpovídat i za daňovou politiku (jaké předměty, jaká míře a výše, zda diferencovat nebo minimalizovat diference, progresivní sazby...) Má 5 oddělení (DA - ředitelství pro správu, DL - legislativa)
Specifické v tom, že otázka daňové správy je přímo součástí ministerstva => cíl - mnohem intenzivnější komunikace a propojení legislativy a správy

Základní struktura daňové soustavy

 1. daň z příjmů a zisků
  - daň z příjmů jednotlivců
  - daň z mezd a platů
  - daň z dividend
  - daň korporací
  - daň dědická
  - daň z loterií a her
   (i srážkové zdanění)
 2. daň ze zboží a služeb
  - dovozní cla
  - VAT - Value Added Tax (DPH)
  - akcízy (selektivní spotřební daně)
  - daň z právních transakcí (převodové daně)
  - daň z převodů (majetkové povahy)
  - daň z pojištění
  - daň z kapitálu
  - daň z motorových vozidel (silniční daň)
  - daň z těžkých vozidel
  - daň ze soukromých vozidel a motocyklů
  - daně ze životního prostředí
 3. Součástí soustavy je i sociální pojištění + místní daně

Daň z příjmů jednotlivců

- evoluční přístup - postupné zapracování změn
- propracovaný systém
- zamezení dvojího zdanění tj. jak zdaňovat rezidenty a nerezidenty
- nerezidenti jsou zdaňovány jen za zdroje v Nizozemí
- je to prakticky univerzální pravidlo v celé EU

Nizozemí zohledňuje horší situaci zahraničních pracovníků, kteří v Nizozemí pracují po určitou specifickou dobu:
- 1) těmto osobám může být refundována (vrácena) část prostředků, protože mají vyšší náklady (ubytování atd.); má paušální charakter (až do výše 30% ze základu daně se refunduje - "pravidlo 30%"
- 2) zdaňování posádek lodí a letadel - pravidlo jak vymezit rezidenty a nerezidenty; rozhodující je statut domovského přístavu (tj. nikoliv bydliště); např. celá posádka lodi je rezidentem pokud domovský přístav je Rotterdam

Struktura daňových sazeb
- do sazeb se integruje platba za sociální pojištění (SP) - je to korektní, protože SP je vlastně individuální důchodová daň
- celkem existují 4 pásma (nejvyšší sazba kolem 50 %)
- v 90. letech byla v Nizozemí jen 3 pásma, dnes došlo k jejich rozšíření na současná 4 pásma
- nejvyšší sazba se postupně snižuje

Příjem z vlastního domu
- jde vlastně o formu investice nebo úspory
- existuje daň z pořízeného vlastního bydlení
- předmět daně je tabulková hodnota, která souvisí s cenou pronájmu v daných podmínkách = daňová základna
- výpočet: ZD - úroky z hypotéky a pozemková renta = upravený ZD

- začínající podnikatel může používat zrychlené odpisy 3 roky bez jakýchkoliv překážek
- u živnostenského podnikání se převádění majetku mezi členy rodiny nedaní (jde o přirozené společníky)
- snaha neomezovat různé formy podnikání, ale aby také nevznikaly daňové úniky
- v případě péče o děti do 13 let věku, je možné výdaje na ně použít ke snížení ZD

Odpočty od ZD
Standardní:
- osobní odpočet
- odpočty na děti, mladí studující, partner bez příjmu (platí zde podmínka společné domácnosti)
Nestandardní:
- příspěvek na penze
- příspěvek na životní pojištění
- ztráta podnikatelů
- dary na bohulibé účely

Další odpočty:
1) příspěvky na penzijní pojištění
- platí degresivní mechanismus
  - tj. nejnižší nadlimitní příspěvky lze odečíst maximálně
  - u velkých příjmů a velkých příspěvků je možné odečíst relativně málo
  - u malých příjmů a velkých příspěvků je odečet od ZD velký
- řeší se degresivním odpočtem
2) příspěvky na životní pojištění
- u obou je stanoveno minimum a maximum
- začínající podnikatelé mohou zvýšit limit (pomáhá se jim)
- v Nizozemí je snaha kontinuálně podporovat podnikání => podpora trendu možnosti změnit podnikání v případě, že se nevyvede


Daně z příjmů korporací

- u poplatníků je dobře ošetřená otázka dvojího zdanění
- riziko u holdingů
- vše se dělá na bázi konsolidované uzávěrky
- výjimka z účasti (participační výjimka)
- nepřihlíží se ke ztrátám ani ziskům uvnitř holdingu
- řeší se až na ústřední bázi mateřské společnosti
- nesleduje se ani tak sídlo společnosti, ale rozhodující je, že byla založena v Nizozemí
- efektivní řízení - kriterium je výkon řízení, tj. kde je fyzicky management firmy, holdingu

Reinvestiční odpočet 
- investice z hmotného majetku
- odpočet není fixní (v % z ceny), má degresivní charakter v závislosti na ceně investice
- 9 cenových úrovní - pro každou úroveň jiná sazba (28% pro 1. úroveň, v dalších úrovních je sazba nižší; poslední 9. pásmo 3%)

Sazba
- má charakter lomené progrese, není lineární, 
- 2 pásma
- lomení cca. 60 000 EUR

Specifikace zisku a ztráty:
- podléhá zvláštní úpravě
- rozhodující je "správná obchodní praxe", pro kterou se využívá archiv obchodních případů
- dokud daňový systém neabsorbuje účetní změnu tj. dokud neplatí, že: účetní stav = daňový stav, využívá se správné obchodní praxe (systém je tak do jisté míry konzervativní)

Odepisování
- je formálně liberální
- vzhledem k obchodní praxi je nejrozšířenější lineární odepisování
- v Nizozemí není zájmem mít jeden rok velký zisk, další rok malý zisk, tj. lineární odepisování je v zájmu daňových poplatníků
- zrychlené odepisování je především u majetku: (charakteru energetické úspory-technologie; námořní lodi; některá nehmotná aktiva)

Náklady
- problematika rezerv
- existují specificky vyjmenované rezervy (např. rezerva na opravy - je napříč všemi systémy)
- většina rezerv je vně daní
- korporace mohou poskytovat dary - existuje maximální výše odpočtu 6% ze základu daně (tj. zisku ve zjednodušené podobě)

Ztráty
- uplatňování ztráty se liší dobou
- možno až tři roky po sobě, což není běžné

Daňové aspekty fúzí
3 typy fúzí pro daňové účely:

 1. kapitálová (akciová) fúze -  přesune se kapitál, akcie
  - daňový dopad není žádný
 2. právní fúze - změna právního statutu
  - nová právní entita (spol.)
  - změní se naprosto vše
  - otázka odepisování atd.
 3. obchodní fúze - jedna společnost přebírá řízení jiné společnosti
  - daňová koncentrace se zaměří na to, kde je management
  - efektivní přesun managementu
  - je to participační výjimka

DPH - VAT

- zavedena v 2. pol. 90. let (v 70. letech se modelově testovalo použití VAT, z hlediska ekonomických aktivit - obchod) 
- 0% sazba na výstupu - technická sazba, která slouží k návaznosti systému, zamezuje dvojímu zdanění
- předmět - principy jsou shodné jako v ČR z 90 %

Politika osvobozování:
- existuje standardní blok činností, především veřejně prospěšné, finanční činnosti obsluhující ekonomiku, vzdělávání, zdravotnictví
- veškeré nekomerční aktivity týkající se médií (TV, rádio; tj. oddělení komerčních TV a rádií od nekomerčních - nekomerční jsou osvobozeny)
- osvobozeny jsou dále veškeré pohřební a pohřebnické služby.

Specifické skupiny plátců:
- malý podnikatelé (FO - podnikatel bez zaměstnanců)
- možnost specifického odpočtu, pokud daň na vstupu nepřevyšuje určité hranice (cca. 2.000 EUR), má možnost uplatnit další extra odpočet ve výši 2,5 násobku rozdílu mezi limitem a skutečným odpočtem
- zemědělci - zvýhodnění prvovýroby nikoli zpracovatelů (nejsou povinni platit daň na výstupu, ale také si nemohou nic odečítat na vstupu - jsou mimo daňový systém)
- je možné, že po vzájemné dohodě prvovýrobce a zpracovatel vstoupí do standardního daňového režimu, pokud jim to vyhovuje. 

Dovozy - dvojí mechanismus vybírání daně u komerčních dovozů

 1. vše se řeší v rámci celní deklarace - vzniká celní dluh (běžný mechanismus) - nejdřív platíme a pak odečítáme zpět
 2. trvalé dovozy, kdy stejný dovozce v rámci EU často dováží stejné výrobky (náhradní díly pro automobilky); zde se uplatňuje jiný systém. 
  Daň při dovozu - na hranici se nic neplatí, daň se uvede pouze evidenčně v daňovém přiznání, tj. nárok na odpočet daně při dovozu + daň na výstupu - velké finanční zjednodušení, dobré i pro stát, neboť se snižují transakční náklady.

Formální úprava
- lhůty pro daňové přiznání + placení daně - do konce následujícího měsíce
- měsíční je i lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu, tj. měsíc po té co skončilo zdaňovací období
- zdaňovací období - čtvrtletní nebo měsíční

Vše ohledně VAT probíhá elektronicky, existuje softwarová kontrola, zda bylo podáno přiznání, byla zaplacená daň, zda není daňová povinnost mnohem nižší než v předchozích obdobích. Pokud takováto skutečnost nastane systém okamžitě posílám poplatníkovi upozornění, např. že nepodal přiznání, nezaplatil daň aj. Minimalizují se tak případy, kdy poplatník zapomene zaplatit daň nebo podat přiznání, v NL za to není ihned penalizována jako např. u nás.


Akcízy 

- jsou hodně standardizované v celé Evropě
- do základního bloku patří minerální oleje, pivo, víno a jiné alkoholy a alkoholické nápoje, tabák, tabákové výrobky
- v NL se uplatňuje rozšíření předmětu oproti direktivám EU (např. nízkoalkoholické nápoje, žvýkací tabák, šňupací tabák)
- 3/4 daňového výnosu akcízů představují minerální oleje (cca 5 mld. EUR ročně)

Plátci
- zpravidla výrobci,
- existuje systém osvobození a vracení daně

Ekologické daně
- zvláštnost oproti např. ČR
- daň z paliv
- daň z pozemních vod
- daň z odpadu (má spíše formu poplatku)
- regulační energetická daň 
- dříve existovala ještě daň z uranu - z elektřiny vyráběné v jaderných elektrárnách, ta je v současnosti součástí regulační energetické daně
- všechny sazby ekologických daní jsou o řád nižší než u akcíz, tj. nejsou velkým přínosem pro státní rozpočet

Daň z paliv
- platí se pokud je to použito jako palivo, pokud jsou ropné produkty použity např. pro farmacii nebo technické použití - tak se daň neplatí, 
- byla přijata zásada, že každý rok bude probíhat zvyšování sazby daně - od roku 1996 narostly na dvojnásobek

Daň z pozemních vod
- cílem je regulace zásoby podzemní vody
- tato daň slouží jako pojistka, kdyby docházelo k většímu čerpání
- je zde nastaven limit, do kterého je toto čerpání osvobozeno

Regulační energetická daň
- kromě paliv, plynu zdaňuje i elektřinu
- cílem je zdanit použití paliv, plynu
- tj. cena energie je vyšší než na úrovni tržní ceny
- od r. 1996 vzrostla sazba 10x


Majetkové daně
jsou z hlediska celkových daňových výnosů zanedbatelné

Zdanění dividend 
srážkově - běžné u většiny soustav; úroveň 25% (obvyklé v Evropě) - v současnosti je trendem snižování; kde se vytváří konsolidovaná závěrka, tam jde o konsolidovanou dividendu - zdaňuje se až za celý holding (projev toho, jak se váže zdaňování na účetní standardy)

Daň z čistého bohatství - existovala dříve; jeden z příkladů určitého rezidua starých systémů - v roce 2000 zrušena (byla na pomezí majetku a příjmu); sazba byla v roce 2000 0.5% (1997 - 0.8%); platily formy osvobození - podle rozdělení aktiv šlo odečítat; nic nevynášela, výběr byl dražší než výnos; měla pouze evidenční význam jako majetkové přiznání

Daň z her a loterií - typicky srážková daň (v Nizozemí srážkové daně sjednoceny na 25%)

Dále existuje blok tzv. "malých daní" 
- z vozidel, 
- nemovitostí, 
- převodových daní,

Aktuální informace o sazbách