SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Základy daní - Systém daní v ČR

SYSTÉM DANÍ V ČR

1. DANĚ PŘÍMÉ

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu právnických osob

Daň z nemovitostí

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Pokud roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5 000 Kč, je splatná do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Dědická a darovací daň

Silniční daň

Daň z převodu nemovitostí

Přiznání k dani z převodu nemovitostí musí občan podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž:

Zákony stanoví také řadu správních a místních poplatků.

2. NEPŘÍMÉ DANĚ

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Do snížené sazby jsou zařazeny např.: potraviny, léky, tiskoviny, hromadná pravidelná osobní doprava, pohřební služby, vodné a stočné, kulturní činnosti, ubytovací služby, stavební práce pro účely bydlení a pro sociální výstavbu a dodávky tepla

Spotřební daň

Cla

Ostatní nepřímé daně zahrnují například poplatky za znečištění vzduchu či vody a poplatky za odpad.

Zasláno od M. Díky