SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Daně - Základy daní

Základy daní - Úvod

Charakteristika daně. Druhy daní. Základ daně. Daňová ztráta.


Charakteristika daně jako ekonomické kategorie

Základní druhy daní

1. Kritérium: způsob placení
-
daně přímé (důchodové, majetkové)
- daně nepřímé

2. Kritérium: předmět/objekt zdanění
-
daně přímé (důchodové)
- daně nepřímé
- daně reálné

Základní daňové principy v podmínkách tržní ekonomiky

Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní

1. Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu,
2. Daně spotřební:

- daň z uhlovodíkových paliv a maziv
- daň z lihu a destilátů
- daň z piva
- daň z vína
- daň z tabáku a tabákových výrobků,
3. Daně z příjmů:
-
daň z příjmů fyzických osob
- daň z příjmů právnických osob,
4. Daň z nemovitostí
5. Daň silniční
6. Daň z dědictví a darování
7. Daň z převodu nemovitostí
8. Daně k ochraně životního prostředí

Jiné než tyto daně nelze stanovit!!

Daně vybírané v ČR

1. Přímé
a) z příjmů 
 - FO
 - PO
b) majetkové
 - z nemovitosti
 - silniční
 - převodové
 - dědická
 - darovací
 - z převodu nemovitostí

2. Nepřímé
a) všeobecné 
 - DPH
b) výběrové
 - spotřební

Základ daně (daňová ztráta)

Zdaňovací období - pro účely daně z příjmů fyzických osob se považuje kalendářní rok. U příjmů a výdajů musí být respektována jejich věcná a časová souvislost v daném zdaňovacím období.

Základ daně - částka, o kterou příjmy/výnosy (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů od daně osvobozených), plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje/náklady prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.
 
Do základu daně se též nezahrnují příjmy, pro které je stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 ze samostatného základu daně (pokud se nejedná o speciální případ daně vybírané srážkou, která se započte na celkovou daňovou povinnost, které se do ZD zahrnují). Srážku provede subjekt, který částku vyplácí.

Zjištění základu daně - vychází se z účetnictví vedeného podle zákona o účetnictví. U poplatníků, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, se vychází z hospodářského výsledku před zdaněním. U poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji.
Zákon stanoví, že HV či rozdíl mezi příjmy a výdaji se dále sníží či zvýší (tedy upraví) způsobem stanoveným v zákoně.
 
U poplatníků, kterým plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů uvedených v § 6-10, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů.
 
Daňová ztráta - pokud přesáhnou výdaje příjmy (pouze v §7 a §9), vzniklý rozdíl se nazývá ztrátou. O tuto ztrátu lze snížit úhrn základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7-10. Pokud poplatník dosáhne nízkého úhrnu dílčích základů daně, lze ztrátu či její část odečíst v sedmi bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.