SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Ostatní - Neziskové organizace

Neziskové organizace

Vysvětlené pojmy z přednášek o neziskových organizacích. Jde pouze o úvodní kapitolu. Přednášeno jako předmět "Účtování a financování neziskových organizací".


Civilizovaná (občanská) ekonomika
ekonomika, kde funguje trh a občanská společnost, princip vlastnického práva a demokracie

Univerzalistický sociální stát
stát, který byl centrálně plánovaný pro všechny

Paternalismus
stát se postará o vše; osvícený panovník ví vše lépe než občan; existence silné veř. správy zabraňuje civilizaci ekonomiky

Sociální reziduální stát
stát vytváří podmínky pro blahobyt občanů a stará se pouze o ty nejpotřebnější; zkoumá potřebnost

Pestoffův trojúhelník (welfare/mix/shift)
přesun od vše se starajícího státu k občanům
(A. Pestoff, švédský ekonom, 1995)

3 hrany:
- záležitosti veřejnoprávní vs. soukromoprávní (vlevo)
- netržní vs. tržní (vpravo)
- neformální vs. formální (dole)
4 sektory
1. (vpravo) neviditelná ruka trhu; centrum zájmu; společenské otřesy při selhání
2. (nahoře) selhávání státu; byrokracie
3. (uprostřed) protiváha selhání státu; samospráva; sdružení občanů k prosazování zájmů; princip reciprocity
4. (vlevo) komunitní, klanový

Necivilizovaná ekonomika
nerozvinuté a netransparentní trhy; malá účinnost práva a nízká vymahatelnost; veřejný sektor jako centrum moci; malá angažovanost obyvatelstva, velká míra korupce

Občanský sektor (mix)
samospráva, podstata občanské společnosti, stabilní, občanská společnost - pojistka proti zneužití demokracie

Moderní stát
- demokratický, právní, sociální; tolerance a solidarita (vertikální = nucená, organizovaná státem; horizontální = dobrovolná)
- spravedlnost všem, rovná příležitost

Veřejný statek
soukromník nedokáže zajistit, ošetření veřejnou správou ve veřejném zájmu

Zisk
- odměna za vložený kapitál
- účetní zisk, po zdanění rozdělován

Nezisková organizace (dále jen NO)
- primárně není založena za účelem zisku
- zabývá se veřejněprospěšnou činností
- může dosahovat účetního zisku; nesmí být rozdělen těm, kdo se o něj zasloužili; vložit zisk do činnosti podniku
-  vykazují každou činnost zvlášť

Občanský sektor
- odraz občanské společnosti
- nezávislý na státu, dobrovolný

Dobrovolnost
- dobrá vůle k účasti (nikdo není nucen)

Filantropie
- finanční podpora
- láska k bližnímu, hmotnější podstata (???)

Charita
- odevzdání se druhému, bez očekávání odezvy
- souvisí s duchovními směry

Dar
- nevratný, účelový, ni protislužba
- nevýhodná pro příjemce - daň darovací
- daňové výhody pro poskytovatele

Redistribuce
distribuce v tržním prostředí je prvotní, redistribuce nastává při selhání trhu (veřejný statek, externality, asymetrické informace)

Externality
vychází přímo z činností (sadař + včelař), lze zdanit (ekolog. politika)

Občanská společnost
- apolitická, neměla by podléhat politickým tlakům
- individuum se rozhoduje samo
- morální ideál společnosti, vlídnost a respekt, důvěra, kooperace, altruismus (ve prospěch ostatních)
- realizaje se v nestátní síti, samosprávné instituce
- občan jako aktivní prvek věcí veřejných vs. občan - pasivní objekt manipulace
- pojistka demokracie
- napomáhá rozvoji regionů
- občan se sám postará o své potřeby
- pro fungování nutno přijmout legislativní kroky

Teorie informační asymetrie
- některé služby prezentující se výsledky - hrozba zneužití, ni běžný tržní mechanismus
- stát se snaží zasahovat

Teorie vzájemné závislosti (Salamon)
- selhávání dobrovolnosti, nedostatek financí a stát. podpory, nedostatek lidí, amatérismus

Historie spolčování
- středověk - svazek měst, církve, za Marie Terezie spolky (Sokol, Čv. kříž)
- 1. republika - stát podporoval spolky
- válka - restrikce, všechny spolky sdruženy do Národního souručenství
- po r. 1948 - jako za války, Národní fronta jako vrchol všech povolených sdružení, zrušeny nadace a OPS