SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Informatika - Manažerské informační systémy

Manažerské informační systémy

Zápisky z předmětu Manažerské informační systémy vyučované na UJEP-FSE. Hlavní literatura byla z VŠE - Informatika pro ekonomy

Data

- data se stávají informacemi v případě, kdy jsou přijata příjemcem,
- informační systém obsahuje jádro
- do složitých informačních systémů musí být zapojen na uzlových místech nějaký člověk, nemohou být plně automatizovány
- data - čísla, světelné signály, zvuky, doteky
- nelze zužovat IS pouze ke zpracování dat v PC, zapracovat realitu a praxi (manažer projít pracoviště, opatřovat si sám data - vlastní zdroj informací)

Jádro MIS
- sebraná (předložená) data
- obsahuje i neautomatizovanou část

Informace

- potencionální
- originální
- nové a staré
- komprimované

Informace = data + kontext + abeceda
data - jakýkoli odraz skutečnosti (reality) - světlo, zvuk, číslo
kontext, souvislost - nutný k vysvětlení 
abeceda - sada obecně přijímaných znaků (semafor)

znalec se vyznačuje tím, že zná souvislosti

Informace
= označení pro obsah toho, co si vyměním s vnějším světem, když si ho přizpůsobíme a jsme přizpůsobováni (Wiener - člověk se potřebuje přizpůsobovat a působit na okolí)
- antropie (C.Shanon) - neuspořádanost => informace působí na okolí tím, že snižuje neuspořádanost => pochopení přijímaných dat
- závislá na objektivní realitě a musí být přijata tím, komu je určena,
pokud tak není není to informace - pohlcení informací
- informace snižuje neuspořádanost, informaci je nutno pochopit, není-li pochopena není považována za informaci
- velká bariéra v komunikaci, neustále se zhoršuje , problém moderního světa

Pohledy na informace
- nové x staré
- vnitřní x vnější
- zhuštěné x v rozvinuté podobě

Informační bariéry

1) orientační
nevím kde hledat, nejhorší
2) technické
nemám techniku potřebnou k získání informací
3) psychologické
odmítání práce s PC kvůli složitosti - ztráta adaptability člověka
4) jazykové
vědecké materiály v angličtině
5) kognitivní
nevím k čemu bych dotyčnou informaci využil
6) politické
ne každý á přístup k příslušné informaci (politika, podnik. vedení)
7) finanční

MIS by měl tyto bariéry odstranit


Hodnota informací

H = - € pi * log2 pi

Vzor. 1: Schanonův vzorec
€ pi - pravděpodobnost
log2 pi - logaritmust pravděpodobnosti výskytu určitého jevu

Př. Hod kostkou
n = 6; p = 1/6
H = - € pi * log2 pi = - ( 1/6  * log2 1/6 + 1/6  * log2 1/6 + 1/6  * log2 1/6 ...) =  - ( 1/6  * log2 1/6  ) * 6 =   - ( log2 1/6  ) = log2 6 = ( log 6 ) / ( log 2 ) = 2,585 bitu

Bit 

a) VT - počítač, vyjádření hodnoty ve dvojkové soustavě ( 0 nebo 1 ) - instrukce
b) IT - jedno rozhodnutí (panna či orel), jev, který má dvě možnosti (stavy)
ano x ne => bit = 1 rozhodnutí

- informace se měří v bitech
- měří počet rozhodnutí, které vedou ke konečnému cíly
- v PC nemůže být půl bitu, v informatice ano
- problém algoritmizace a výpočetní techniky spočívá v třídění dat

Systém
1) o 1 stavu => hodnota 0 bit
2) o 2 stavech => hodnota 1 bit
3) o n stavech => Shanonův vzorec

Soustava 
- musí  jít na maximální počet rozhodnutí
- problém algoritmizace a VT je v tom, že se snaží co nejrychleji třídit, řadit a vyhledávat v datech
- značení soustavy
| A1,... Ai,... An | - stavy
| p1,...  pi,... pn  | - pravděpodobností

- např. mince - 2 stavy
- každý stav má jinou pravděpodobnost a určitou entropii (neuspořádanost)
- pokud se do soustzavy dostane informace => soustava se stává uspořádanější (entropie se snižuje); entropie má kladnou hodnotu, proto informace má zápornou hodnotu

hodnota v bitech určitých systémů
číslice ve dvojkové soustavě - 1 bit
číslice v desítkové soustavě - 3,33 bit
číslice ve šestnáctkové  soustavě - 4 bit
česká abeceda pravděpodobnost výskytu) = 4,67
anglická abeceda - 4,75 bit
karty (32) - 5 bitů
česká abeceda - 5,39
krátkodobá lidská paměť - 100000 bitu
televizní obraz - 30000000 bitu
beletrie - 100000000 bitu
disketa - 100000000 bitu
paměť PC - 1000000000 bitu
technická literatura - 100000000000 bitu
lidská paměť - 1000000000000000000000 bitu

Kód
- mezi lidmi a PC s epracuje s kódy - rozhraní
- smyslem vyjádřit příslušnou abecedu pomocí řetězce 0, 1
- zachycuje se v určitém řetězci pevné délky (1 písmeno má tvar 8 dvojkových číslic = řetězec)

Systém ASCII
desítkové číslice, písmena abecedy (malá, velká), znaky => transformace do kódu
tabulka (sloupce, řádky) - jednotlivým sysmbolům přiřazeny dva bity = 8 symbolů
transformace probíha rychle a transformují se jakékoli symboly ve dvojkové soustavě
další systémy (EBCDIC)


Zobrazení informace

desítková soustava
1 * 102 + 3 * 101 + 6 * 100
1 * 100 + 3 * 10 + 6 * 1
100 + 30 + 6 
136

dvojková soustava
1 * 22 + 0 * 21 + 1 * 20
1 * 4 + 0 * 2 + 1 * 1
4 + 0 + 1
5

Používáme dvojkovou soustavu - nejsnáze srozumitelná
- čím menší číslo, tím rychlejší, kratší, levnější
- miniaturizace vede k zrychlení a zlevnění operací

Celková snaha je vše sjednotit - informačně jednodušší
Veškeré informace jsou převedeny do digitální formy v soustavě bitů = zobrazení informace

Bit ve výpočetní technice
- obsah lze považovat za a) hodnotu; b) instrukci
- dříve 2 paměti (na hodnoty a instrukce)
- dnes má počítač 2 registry na hodnotu a na instrukce (soustava instrukcí - program ve kterém počítač pracuje)
> počítač může změnit libovolnou instrukci (je to dvojkové číslo)
- nejjednodušší forma, dokáže určit ano x ne => inteligebnce je tvořena rychlostí rozhodování
- byte = 8 bitů; kbyte = 1024

Informace = data + kontext + abeceda
abecedu a kontext poznáme ve školedata mohou být vykládána několika způsoby
každý obor jinak hodnotí stejná data


Komunikační řetězec

Zdroj => Přenosová cesta => Příjemce
- dnes je těžiště v technologickém vývoji v přenosových cestách - zdokonalují se, zrychlují se - ! standardizace

Výběr informace => Přenos = > Příjem informace
- společenský konflikt - osobnost vs. informace
- člověk získává data a neví nic o jejich podstatě
? člověk vyjádřen nějakým řetězcem dat - bude schopen přenosu dat

Syntax vs. sémantika

syntax - formální pravidla zápisu, gramatika
sémantika - informační obsah

- hodnoty a instrukce lze vyjádřit ve dvojk. číslech - tok
- řetězce a instrukce - na rozeznání dva registry - v jednom určeno, kde jsou uloženy příslušné hodnoty a kde jsou uloženy instriukce (příkazy)
- soubory instrukcí = program
- samočinnost počítače - na základě vnějších instrukcí změnit činnost (teplota)
- prostředek, který bude obsahovat vše - totální inteligence (2050 ?)

Důležité parametry počítače
1) výkonnost (počet operací za sekundu))
2) kapacita paměti

Zpracování
- dříve strnulá
- počítač má v sobě instrukce ( udělej to x nedělej nic)
- zárodek inteligence počítače
- inteligence tvořena rozhodovací instrukcí - rozhodnutí díky operaci daleko dokonalejší, než když rozhoduje člověk

Kapacita paměti
8 bitů = 1 byte (bajt)
stránka A4 - 2000 znaků - 2 Kbyte
v mozku více bytů než v PC => vývoj biotechnologií
počítač umí jen sčítat - z toho pak násobí a dělí

Počítačová grafika
namáhavější na výkon i kapacitu
problémy:
- naučit počítač něco poznat - definovat postupy a parametry, jak to pozná (auto)
- identifikovat souvislosti - lidský mozek schopnost globálního vnímání (křížek na PC - člověk vidí hned, počítač zkoumá pixel po pixelu)
- s grafikou ví PC prd, takže těžko umělá inteligence

Plně automatizovaný systém nelze spustit - třeba člověka
Složitější technologie, složitěji získávat informace

Počítače

1) digitální - vše v této formě
2) analogové - staré (zvuky, tisk), příroda
Lidský mozek na bázi analogové - ne vše bude digitální
Počítač vs. kalkulačka
Počítač se rozhoduje na základě vnějších dat, jak to zpracuje

von Neumannovo schéma - forma počítače
VSTUP => POČÍTAČOVÁ JEDNOTKA (<=> VNĚJŠÍ PAMĚŤ) => VÝSTUP


Software

Programuje se ve dvojk. soustavě
Pro jednoduchost se píše standardizovaný text, počítač převede do dvojk. soustavy a uloží do paměti dvojkově

Typy
1) překladače (algoritmus)
převod do dvojk. soustavy
dnes nazýváno jazyky
technika překladu není tak dokonalá
2) programy (operační systém)
umožňují komunikovat s PC (Windows)
3) uživatelské programové vybavení 
určeno pro určitou oblast
(jednoduchost - simplifikace - zjednodušování)

Nejdůležitější problém - simplifikace (jednoduchost) - zjednodušováním vytvořit univerzální systém, který umí vše, ale užívat ho jen tvůrce

Algoritmus (postup)

dualita mezi daty - nemají smysl, pokud nemají algoritmus
data vs. algoritmus

Postupy používané - obecně vykonávaná činnost - intuitivní a matem. nepřesné; zvíře více algoritmičtější
ALGORITMUS = matematicky přesný, určitý postup - třeba lidské korekce

vlastnosti
1) hromadnost 
v jakékoli situaci s jakýmikoliv daty
2) diskrétnost 
možnost rozložení na intervaly; postup lze rozložit na části
3) determinovanost 
pokud přijdou určitá data, bude fungovat stejně; ne náhoda; přesný výsledek 
4) resultativnost 
vede k nějakému cíli; konečný počet kroků

- je nutné mít správná data a přesné algoritmy, jestliže nejsou správné postupy - nemůže to fungovat
- každý algoritmus je složen z různých fyzikálních počítačových instrukcí - lze nahradit soustavou instrukcí (programem)
- v praxi lépe postupy promýšlet dopředu

Systém

není přesně definován (chápán každým intuitivně jinak)
skládá se z určitých prvků, mezi nimiž jsou určité vazby
struktura systému - popis prvků a vazeb

Bouldingovo členění
definice systému úpodle jejich úrovní
1) statický systém (statická struktura systému -  chemické prvky)
2) mechanické systémy (hodinový stroj)
3) kybernetický systém (regulátor, reaguje na určitou situaci)
4) otevřený systém (základní buňka v přírodě)
5) genetický systém (rostlina)
6) zoologický systém (zvíře)
7) lidský jedinec 
8) sociální systém (složení z jedinců)
9) nepoznatelný systém (?)

Chování systému
každá generace vychovávána jinými postupy
nezakládat fungování systémů na základě trestů (penalizační postupy jsou špatné, áááno)
BLACK BOX 
- zajímá nás odezva systému na podnět
- nezajímá nás struktura systému

Pokud chceme ovlivňovat a zkoumat soc. systém - určité zásady
- hledat motivační postupy
- kde není dohoda a spolupráce, prostě to nejede

Systém
= souhrn prvků a vazeb mezi nimi, 
problém definice, záleží na výběru prvků a vazeb z reality
realita => systém

metasystém - např. němčina
metaprvek - např. učebnice němčiny - vypovídá o tom na nižší úrovni

Přístupy
1) definice prvků a vazeb - strukturní
2) chování - behavioristický (podnět => odezva)

stejné systémy reagují na jeden podnět různě (lékařství)

Teorie systémů
teoret. matematická disciplína, pro praktické využití je nepoužitelná
kybernetika
věda o řízení
systémové inženýrství
zabývá se technickými systémy (dopravní systém)
systémová analýza a syntéza
soc. a ekon. systémy (v 60. letech)

Informatika

- přístup simplifikace - problém v praxi k řešení nutno simplifikovat
- operační výzkum
- existují principy podnik. řízení, které se neuplatňují - nefungují
- dobře fungující systém je založen na jednoduchých principech
- předpokladem fungování složitého systému je, že musí fungovat nejjednodušší věci
- nebezpečný vliv nových technologií
- lidé spíše činí věci složitějšími než jednoduššími

Druhy systémů

1) podnik. informační systémy - uživatel je jejich prvkem
2) externí systémy - pro uživatele vně systému existuje samostatná disciplína zabývající se těmito systémy

Vlastnosti systémů

1) emergence (?) 
systém má vlastnosti, které nejsou prostým součtem vlastností prvků, dopad na systémy, které mají určitou cílovost; nutno definovat CÍL => několik (základní přání, strategické cíle, taktické a operativní)
2) metodika
verbální forma, někdy i grafické zobrazení
3) fungování systému jako celku
jak se podaří sladit všechny cíle

Subjekty vyskytující se při fungování IS
1) investor
snaží se zlepšit či vytvořit zcela nově; iniciátor;
vlastnosti: iniciuje, finančně kryje, zajišťuje integraci do systému, nese riziko neúspěchu
2) zadavatel
musí říci: co se bude dělat, objednat, formulovat projekt, audity, připomínkuje a oponuje návrhy
3) řešitel (dodavatel)
systémový analytik, vyvíjí systém po všech stránkách (hardware, software, organizace, školení)
4) provozovatel (správce)
zabezpečuje apod.
5) uživatel
ten, komu má systém sloužit