SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika II.

LOGISTIKA
Distribuční sklady a jejich rozmístění

Velmi závažnou otázkou v podniku představuje rozmístění skladů hotových výrobků. V této souvislosti třeba stanovit:
- počet skladových stupňů (vertikální struktura)
- počet skladů v každém stupni (horizontální struktura)
Obě skupiny úloh jsou navzájem úzce provázány. Do jejich řešení je třeba zapojit i odborníky na operační analýzu.

Vertikální struktura distribučních skladů

V rámci vertikální struktury je možné rozeznávat 4 různé druhy skladů:

1. Provozní sklady
- také sklady hotových výrobků, jsou umístěny prostorově v rámci výrobní jednotky, obsahují sortiment daného závodu
- slouží na krátkodobé vyrovnávání rozdílů mezi výrobou a poptávkou
2. Centrální sklady
- nadřazený skladový stupeň provozním skladům
- jejich počet je omezen
- obsahují vždy kompletní šíři sortimentu podniku
- při existenci podřízených skladových stupňů je hlavní funkcí doplňování zásob dle jejich požadavků
3. Regionální sklady
- mají především vytvářet pohotovostní zásoby pro potřeby odbytového trhu v rámci určitého regionu, ve kterém se nachází větší počet prodejních oblastí
- má odlehčovat předcházejícím a navazujícím stupňům, udržují se v nich pouze části celkového sortimentu
4. Expediční (odbytové) sklady
- jsou na nejnižším stupni skladové hierarchie
- slouží pro vychystávání a expedici pro jednotlivé zákazníky v rámci své zásobovací oblasti
- sortiment je diferencovaný regionálně, se zohledněním specifik jednotlivých zákazníků
- obsahuje především produkty se značným odbytem

V praxi se 4stupňový model skladového systému vyskytuje zřídka.

Z oblasti distribuce je třeba do nákladových propočtů mj. zahrnout:
- Náklady na skladování - budovy, pronájmy skladů, vybavení skladů, personální náklady, pojistné, interní objednávky, úroky z prostředků vázaných v zásobách atd.
- Dopravní náklady na přesuny přepravovaných množství mezi sklady
- Expediční náklady na dodávky k zákazníkům
- Prostředky vázané v zásobách apod.