SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika IV.

LOGISTIKA
Horizontální strategie distribučních skladů

Je dána počtem skladů v daném vertikálním stupni skladového systému. Při jeho určování je třeba zohledňovat především:
- okruh odběratelů
- množství a velikost objednávek a chování zákazníků
- rozmístění výrobních stanovišť
- skladovací a skladové náklady a dopravní náklady mezi výrobními stanovišti a sklady
- náklady na expedici zbožítady už ty zápisky teda nedávaly smysl vůbec...
čímž neřikám, že dále smysl dávat budou


Horizontální úroveň expedičních skladů vyžaduje při propočtech nejvyšší pozornost, protože je tento druh skladů početně nejvíce zastoupen a počty skladů je možné relativně snadno podle potřeby upravovat.
Naproti tomu provozní sklady se zřizují většinou při každé výrobní základně.
Centrální sklady jsou početně značně omezeny, aby mohly vykonávat svůj hlavní úkol jako centrální zásobovací místo.

Vyřizování objednávek

Důležitá součást distribučního systému podniku. Proces vyřizování objednávek podnik používá k:
- přijímání objednávek od zákazníků
- ke kontrole stavu objednávek a následné komunikaci se zákazníky
- samotné vyřizování objednávek a jejich dostupnosti pro zákazníky

Vyřizování objednávek iniciuje řadu dalších logistických činností:
- stanovení způsobu dopravy, dopravce a pořadí nakládky
- přiřazení zásob a příprava vychystávacích dokumentů
- vydání zboží ze skladu a jeho balení
- aktualizace databáze zásob
- příprava přepravních dokladů
- přeprava zboží k zákazníkovi apod.
Kvalita a rychlost informačních toků ovlivňují dodací doby, p otřebné hladiny zásob, schopnost konsolidace zásilek atd.

Objednávka je výchozím bodem toku informací v logistickém řetězci. Měly by v ní být následující informace:
- č. objednávky a datum jejího vystavení
- adresa zákazníka a jeho IČO
- prodejce a prodejní oblast
- druh a číselné označení zboží
- požadované množství a hrubá cena
- prodejní podmínky
- dopravní prostředek použitý při dodávce
- započitatelný podíl zasílacích nákladů
- adresa místa dodání zásilky
- požadovaný termín dodání

Při vyřizování objednávky je třeba vyřešit:
- vyhotovení objednávky u zákazníka a její doručení dodavateli (ručně nebo elektronicky)
- zpracování objednávky před vychystáním a její transformace (představuje přizpůsobení došlé objednávky interním požadavkům na zpracování, patří sem doplnění chybějících informací, přezkoušení bonity zákazníka a dodržení cenových podmínek, zohlednění podmínek souvisejících se způsobem zajištění přepravy dodávky apod.)
- vyhotovení dodacích dokladů včetně fakturace
- doručení dodacích dokladů zákazníkovi

V praxi je používáno mnoho nejrůznějších systémů distribuce výrobků. Cílem je uspokojení zákazníka. Je také potřeba respektovat technologická omezení.

Vliv na výběr výsledné distribuční technologie má:
- druh výrobku
- druh zákazníka
- vzdálenost od zákazníka (umístění skladů)
- frekvence nákupu či prodeje
- nároky na služby ze strany zákazníka
- použité dopravní prostředky apod.

Výsledná varianta se má projevit volbou vhodné kombinace druhů distribuce (extenzivní - nepřímá, výběrová - přímá…) a vhodného distributora.

Stále více se uplatňují distribuční strategie, které v praxi řeší následující 2 situace:
- zákazník je lokalizován v místě, které je stejně vzdáleno od více distribučních míst. Pak je možné pro uspokojování jeho požadavků využívat všech míst, podle stavu zásob na skladě, vytížení skladů apod. = velmi pružné služby
- pružné distribuční systémy se také využívají v případech, kdy při různé velikosti dodávek se mění náklady na dodávku od různých dodavatelů

Vedle popsaných distribučních strategií někdy nazýváme technologické způsoby distribuce jako:
- strategie odkladu konečných operací
- strategie úplného sortimentu v omezeném počtu skladů
- strategie spojování zásilek

Strategie odkladu konečných operací

Výrobní systémy nečekají vždy na konkrétní objednávku, ale vycházejí také z předpovědí spotřeby. S tím ale souvisí riziko, že skutečné objednávky se budou lišit od předpokládaných. Pokud lze některé výrobní či distribuční operace odložit až do okamžiku, kdy vznikne konkrétní objednávka, je možné toto riziko podstatně snížit. V tomto případě je tedy vyvíjena snaha o udržení výrobků co nejdéle ve výrobním procesu v nedokončeném stavu a konečnou úpravu provádět až na potvrzenou zakázku od odběratele.

Strategie úplného sortimentu v omezeném počtu skladů

Opakem předchozího systému je způsob, kdy v několika málo skladech je udržován plný sortiment výrobků podle odhadu možné poptávky. Jakmile pak přijde konkrétní objednávka, hledá systém nejlepší cestu dodávky k zákazníkovi. Systém vyžaduje rychlou komunikaci při přenosu objednávek a rychlé formy dopravy.

Strategie spojování zásilek

Ve snaze snižovat přepravní náklady je využívána strategie spojování objednávek do větších zásilek, s cílem snižovat jednotkové přepravní náklady a často také dosáhnout větší frekvence zásobování.

V praxi se využívají 3 způsoby strategie:
1) spojování dodávek dodavatelů do skupin podle segmentu trhu
- objednávky od zákazníků u daného dodavatele se spojují pro určitou geografickou oblast trhu do jediné zásilky
- participovat na nich může i více dodavatelů
- snahou je zajistit dostatečné množství dílčích zásilek pro danou oblast, aby tato mohla být, pokud možno denně efektivně zásobena
- pro dopravu se mnohou najímat i třetí organizace
2) termínové zásobování
- jednotlivé segmenty trhu jsou zásobovány jen v určitých pevně stanovených dnech, které jsou zákazníkům předem známy a zpravidla se opakují vždy ve stejné dny v týdnu
3) spojování objednávek zákazníků
- jde o výpravu hromadných zásilek, které mohou provádět dopravní, spediční, obchodní a zásilkové organizace, které provádějí sdružování individuálních zásilek svých zákazníků ve vlastním zájmu pro snížení svých dopravních nákladů
- v blízkosti větších měst mohou být za tím účelem využívána městská a oblastí centra, která jsou stále častěji zřizována