SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika V.

LOGISTIKA
Logistické funkce

Procesy probíhají v článcích logistických řetězců nejsou nic jiného než transformace objednávek určitých produktů na jejich dodávky.

Mezi logistické funkce patří:
- balení
- tvorba manipulačních a přepravních jednotek
- nakládka
- přeprava
- vykládka
- kontrola
- vystavování dokladů
- fakturace

Nepatří tam technologické (výrobní) operace (tj. operace ve výrobě měnící podstatu logistického objektu, vytvářející hotový nebo nedokončený produkt).

Logistické funkce je možné strukturovat do čtyř úrovní: 1) Strategické - zásadní dlouhodobě platné rozhodování o zdrojích, pravidlech a postupech
2) Dispoziční - krátkodobé rozhodování o způsobu uspokojování vzniklých potřeb v mezích daných strategickými rozhodnutími.
3) Administrativní - informační procesy, vystavování, sledování a evidování dokladů (objednávek, příkazů, faktur...) při čemž za podmět se považuje vydání dispozice (příkazu).
4) Operativní - realizace hmotné stránky logistických řetězců podle dispozic.

Pro operativní úroveň lze definovat logistické funkce pomocí souboru operací, kterými jsou:
KOMPLETAČNÍ OPERACE - operace přezodělení materiálu (výrobků a zboží) v oběhových skladech ze sortimentu a dávek dodávaných výrobou na sortiment a dávky požadované odběratelem.

TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE - nevýrobní operace prováděné s materiálem na jednom pracovišti můžeme rozdělit:
a) ve výrobě - jsou v přímé souvislosti s výrobními operacemi (vkládání do obráběcího stroje).
- s kontrolou nebo balením, s tvorbou odvozených manipulačních skupin.
b) v oběhových skladech - tedy ve skladech mimo oblast výroby v přímé souvislosti s kompletačními ope- racemi, s kontrolou, s tvorbou nebo rozpuštěním manipulačních jednotek
(paletizace a depaletizace)
MEZIOPERAČNÍ MANIPULACE - operace přemístění materiálu mezi různými pracovišti:
a) mezi výrobními pracovišti - místy kontroly, skladování, balení, tvorby manipulačních jednotek nebo místy ložných operací uvnitř výrobních objektů
b) mezi kompletačními pracovišti - místy kontroly, balení nebo vyba- lování, místy ložných operací, místy předprodejní přípravy a prodeje uvnitř objektů oběhových skladů

SKLADOVÉ OPERACE - operace uskladnění a vyskladnění, vychystávání materiálu prováděné v objektech výrobních a oběhových skladů, skladových čás- tech objektů maloobchodních prodejen.

MEZIOBJEKTOVÁ DOPRAVA - operace přemístění materiálu mezi jednotlivými objekty v rámci výrobního nebo skladového areálu pomocí dopravních prostředků, zpravidla pomocí závodové dopravy, po vnitroareálových dopravních komunikacích.

VNĚJŠÍ DOPRAVA - operace přemístění materiálu mezi jednotlivými závody pomocí dopravních prostředků veřejné nebo závodové dopravy po síti veřejných dopravních komunikací.

OPERACE BALENÍ - operace spotřebitelského balení výrobků (tvorba obalu, plnění obalu výrobkem, přebalování smrštitelnou fólií), operace skupinového balení.

POMOCNÉ OPERACE - identifikace a sledování, stanovení velikosti nebo počtu (vážení, měření, počítání), čistění, přípravné a odstavné jízdy dopravních prostředků, přípravné operace k ložných operacím.