SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika VIII.

LOGISTIKA
Logistické technologie

Při uplatňování logistických řešení je potřebné využívat progresivní technologie.

TVORBA MANIPULAČNÍCH SKUPIN

Manipulační skupiny - jsou výsledkem sdružení položek materiálu podle principu manipulovatelnosti, skladovatelnosti, přepravitelnosti v rámci logistického řetězce vždy stejným způsobem a shodným typem technických prostředků.
- důležité pro racionalizaci práce
- tvorba HS vychází z klasifikace materiálu
- zjednodušuje analytické, návrhové a projektové práce při navrhování manipulační, dopravní a skladovací techniky

SYSTÉM KANBAN

- zaveden poprvé v Japonsku
- je založen na vztahu zákazník - dodavatel do výrobního procesu
- každý výrobní stupeň nebo pracoviště je zároveň zákazníkem, který předává své požadavky na suroviny a polotovary předchozímu stupni výroby
- zrovna tak je dodavatelem následujícímu stupni výroby
- předávání objednávky, které plní zároveň funkci dodacích listů měli podobu kartiček (japonsky Kanban) -> dnes počítač
- jedná se o decentralizovaný systém krátkodobých funkcí
- řetězec interních "výrobků" a "dodavatelů" je řízen samořídícími okruhy mezi sousedními výrobci a dodavateli
- původní nosič informací - kartu KANBAN předává "výrobce" svému "dodavateli" ke zpracování ve stanoveném termínu a požadované kvalitě
Důležité zásady:
- "výrobce" (zákazník) nesmí žádat ani dříve ani více kusů k dodání
- "dodavatel" nesmí dodat požadované objekty ani dříve ani více
- nesmí se vyrábět na sklad
- nejefektivnější tuto metodu je možné využívat v případech jednosměrného toku (zboží) materiálu, výrobní operace lze snadno sladit a nedochází ke změnám požadavků na finální výrobků. (tzn. Velkosériová výroba s ustáleným prodejem)

Předpoklady:
- harmonizace kapacit v celém výrobním řetězci
- univerzálnost výrobních prostředků
- stavebnicová konstrukce výrobků a standardizace jejich dílů a dalších komponentů
- nízké procento zmetků
- konstantní velikost dávek

STRATEGIE Just in Time ("právě včas")

Důsledky zavedení JIT:
- Vzrůstající nejistota
- Nárůst požadavků na kvalitu
- Potřeba užších partnerských vztahů -> snižování počtů partnerů, větší požadavky na jejich spolehlivost
- Zkracování objednávacích cyklů
- Nárůst nejistoty
- Větší zranitelnost

Quich Response (QR) rychlá odezva

Efficient Conoumer Response (ECR) - efektivní odezva zákazníků

Výběr metod pro řešení logistických problémů

Předpokládané trendy v logistice

Stále více se bude uplatňovat:
- zvětšování podílů logistiky na tvorbě strategie podniku
- orientace na kvalitu TQM
- využívání logistiky jako konkurenčního nástroje
- používání technologie JIT
- používání technologie OR a ECR
- zvětšování průhlednosti logistických N
- zdokonalovaní logistických informačních systémů
- vyšší účast profesionálních logistiků v pracovních týmech