SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika VI.

LOGISTIKA
Logistický management

- logistika je neoddělitelně spjata s řízením
- logistický management můžeme chápat různě, rozlišujeme podle situace:

a) proces zavádění logistiky v podniku
- zahrnuje tvorbu logistické koncepce a její uvedení do praxe
- nutno rozhodnout co, kdo, kde a kdy má dělat, aby cílový obraz logistického systému se stal ke stanovenému časovému horizontu skutečností
- je to proces dlouhodobý (5-10 let)
b) rutinní řízení logistiky
- logistický systém už je vytvořen
- tento systém je systémem "učím se", samoorganizující se systém - jedná se o řízení logistikou
- v této rovině rutinního řízení je nutné vyřejšit dva konfliktní cle:
    pohotově dodávat
    snižovat kapitálovou vázanost
- společným jmenovatelem obou cílů je čas

Prostředkem ke snižování kapitálové vázanosti je podstatné zrychlení průtoku materiálu, a to od surovin po hotové výrobky, a s ním spojené snížení všech zásob - nejde přitom o zrychlení vlastních technologických operací ve výrobě, ani při zvyšování intenzity práce, ale o koordinaci, synchronizaci a celkovou optimalizaci logistických řetězců, a to nejenom uvnitř podniku, ale především v mezipodnikovém styku.

Důležitou úlohu hraje přechod k přísunu materiálu, surovin a komponentů a k dodávkám výrobků v kratších intervalech a v menších dávkách.

Musí se změnit vztahy mezi články řetězce - dodavateli a odběrateli. Vytváření pojistné zásoby (dod., odb.) ve snaze zajistit plynulost zásobování
- nutné sklady (investičně a provozně nákladné)
- nutné vyloučit dvojí pojistné zásoby - ponechat je pouze na dodaveteli a převést na něj celkovou zodpovědnost za pružnost dodávek
- nutné zavést kvalitní dopravu a zajistit přesnost dodávek (i za cenu vyšších nákladů)
- musí být vyloučena zbytečná manipulace s materiálem a výrobky (odstranit ruční manipulaci a nahradit jí progresivními přepravními prostředky)
- nutno odstranit dvojí kontrolu, kterou dosud prováděl dodavatel i odběratel (za jakost ručí dodavatel)

Při aplikaci logistiky jde v prvé řadě o takzvanou redukci fyzické redundance tj. vyloučení těch operací a provádějících prvků (článků a podsystémů) a těch zásob pasivních prvků (materiálů, surovin, nakupovaných dílů, nedokončené výroby a hotových výrobků), které nepřispívají k tržní realizaci daného výrobku - snižují pružnost reakce na změny v poptávce a zatěžují logistické řetězce neúměrnými náklady.

Logistický management, který vznikne tímto procesem má zahrnovat složky:
- vyřizování objednávek kontrolu stavu zásob a řízení skladů
- řízení výroby (zaměření na činnosti logistického charakteru)
- řízení dopravy včetně optimalizace dopravních tras a využití ložné kapacity dopravních prostředků
- vyhodnocování a prognózování prodeje, stanovní výrobní náplně, plánování výroby, alokaci poptávky a řízení nákupu

Smyslem takto koncipovaného logistického managementu je dosáhnout co nejpružnějšího, harmonického, plynulého toku všech pasivních prvků logistického řetězce, tak aby nedocházelo k neúčelnému vytváření zásob nebo nežádoucímu přerušení toku.