SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika XI.

LOGISTIKA
Obaly

Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránící materiál před ztrátou a před poškozením, které by během manipulace, přepravy, skladování nebo prodeje mohl utrpět nebo způsobit.

Obal zároveň spoluvytváří manipulační nebo přepravní jednotku, nese informace důležité:
- pro identifikaci jeho obsahu
- pro identifikaci odesílatele a příjemce
- pro volbu správného způsobu manipulace, přepravy a uložení ve skladech a překladištích
- informace důležité pro spotřebitele
- může napomáhat prodeji a propagovat firmu

Podle toho hovoříme o ochranné, manipulační, informační a prodejní funkci obalu.

Obal zpravidla plní několik funkcí současně, v závislosti na tom, o jaký druh obalu se jedná:

a) spotřebitelský obal
- slouží pro jeden výrobek, pro sadu výrobků (sdružený obal) nebo pro malý počet kusů téhož výrobku (skupinový obal) určených ke konečné spotřebě
- plní funkci ochrannou, která oddělením spotřebitelského obalu od distribučního v MO prodejně ustupuje do pozadí
- dominující funkcí se stává funkce prodejní kombinovaná s funkcí informační
- specifická je informační funkce využívaná v MO k identifikaci zboží u pokladních terminálů - čárový kód
- funkce obalu jsou výrazně diferencovány podle charakteru výrobku
- manipulační funkce je redukována

b) distribuční obal
- je vnější, zpravidla skupinový, méně často sdružený obal
- představuje mezičlánek vložený mezi spotřebitelské obaly a přepravní obaly
- obsahuje jeden typ spotřebitelského balení
- obvykle mívá podobu kartonu nebo podložky kryté smrštitelnou fólií
- mezi spotřebitelskými obaly a distribučním obalem mohou být vnitřní (skupinové) obaly
- dominující funkce je ochranná a manipulační
- tyto obaly spoluvytvářejí základní manipulační jednotky prvního řádu případně druhého řádu
- informační funkce je zaměřená na potřeby identifikace zboží hlavně ve skladech, VO…
- informace jsou stále častěji kódovány ve formě čárového kódu

c) přepravní obal
- je vnější obal přizpůsobený přepravě
- plní funkci ochrannou, při ložných operacích plní funkci manipulační
- bývá vystaven déle trvajícímu a opakovanému působení mnoha mechanických, povětrnostních a dalších vlivů a jeho konstrukce musí být robustnější
- nejčastěji mívá podobu bedny
- spoluvytvářejí přepravní jednotku druhého řádu zpravidla na bázi palety

Konstrukce obalů

Řídí se vlastnostmi materiálu, způsobem a podmínkami manipulace a přepravy a rovněž obchodními hledisky.

Zároveň bere v úvahu různá rizika, specifická podle druhu baleného materiálu. Jsou to:
- riziko poškození při manipulačních operacích nebo během přepravy
- riziko škod, které mohou vzniknout během skladování
- riziko škod z vlivů klimatických a kryptoklimatických (např. zkorodování)
- riziko škod z chemických vlivů
- riziko škod z biologických vlivů
- riziko krádeže

Nároky na obal jsou tím vyšší:
- čím delší je přepravní vzdálenost
- čím rozmanitější jsou použité přepravní a manipulační prostředky
- čím větší je počet manipulačních operací
- čím masivnější jsou horizontální a vertikální tlaky jimž je obal vystaven (při stohování, při jeřábové manipulaci apod.)
- čím častější a intenzivnější jsou čelní a boční rázy a vibrace
- čím výraznější jsou rozdíly teplot
- čím častěji připadá v úvahu aktívní spontánní zásah lidí (nekvalifikovaných) do manipulačního procesu
- čím větší je nebezpečí úmyslného poškození obalu
- čím náročnější je spotřebitel na uchování užité hodnoty výrobku a na pohodlí při jeho spotřebě

Rozměry obalů
- řídí se normami, které zaručují vzájemnou rozměrovou návaznost jednotlivých druhů obalů včetně návaznosti na palety tak, aby byla maximálně využita ložná plocha palet
- výchozím rozměrovým modulem podle ISO je 600 * 400 mm