SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika XVII.

LOGISTIKA
Vymezení aktivních prvků

Posláním aktívních prvků v logistických systémech je fyzicky realizovat logistické funkce, tj. uskutečňovat posloupnosti netechnologických operací s pasívními prvky:
- operace balení
- tvorba rozebírání manipulačních a přepravních jednotek
- nakládka
- přeprava
- překládka
- vykládka
- uskladňování
- rozdělování
- konsolidace
- kompletace
- kontroly, sledování či identifikace
- sběr, zpracování, přenos a uchování informací

Převážná většina uvedených operací spočívá:
1) ve změně místa nebo v uchování hmotných pasívních prvků, popř. v jejich úpravě pro navazující manipulační či přepravní operace; v tomto případě aktívním prvky jsou technické prostředky a zařízení pro manipulaci, přepravu, skladování, balení a fixaci a další pomocné prostředky a zařízení, které fungují ve spojení s potřebnými budovami, manipulačními a skladovým plochami a dopravními komunikacemi
2) ve sběru, v přenosu nebo v uchování informací, bez nichž by operace s hmotnými pasívním prvky nemohly probíhat; k aktívním prvkům tedy řadíme i technické prostředky a zařízení sloužící operacím s informacemi (s nosiči informací)

MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ S PŘETRŽITÝM POHYBEM

Prostředky a zařízení pro zdvih

Zvedáky jsou jednoduché manipulační prostředky pro zvedání středně těžkých až velmi těžkých břemen do poměrně malých výšek.

Mohou být:
- mechanické (hřebenové nebo šroubové) od 2 000 kg do 20 000 kg při výšce zdvihu do 530 mm, u šroubových až 3 000 mm
- elektromechanické
- hydraulické do 200 000 kg se zdvihem do 2 000 mm
- pneumatické do 2 000 kg a 1 600 mm
- mechanické, elektromechanické nebo elektrohydraulické zvedáky kontejnerů, s užitečnou hmotností soupravy 30 000 kg, výškou zdvihu 1 775 mm a rychlostí zdvihu 0,5 m. min-1

Zdvižné plošiny jsou určeny pro překonání rozdílné výšky ložných ploch různých dopravních prostředků a podlahové plochy (rampy) objektu při nakládce a vykládce. Jejich užitečná hmotnost bývá do 10 000 kg a výška zdvihu do 1 200 mm. Zdvih je hydraulický.

Zdvižná čela montovaná na nákladní automobily usnadňují ložné operace v místech nevybavených rampou; mohou sloužit též k překlenutí a vyrovnání prostoru mezi ložnou plochou vozidla a pevnou rampou. Mají obvykle hydraulický pohon, napojený na převodovou skříň vozidla nebo dokonalejší nezávislý elektrohydraulický pohon. U nás dosud nejčastěji používaný typ má užitečnou hmotnost max. 800 kg, výšku zdvihu max. 1 340 mm a vlastní hmotnost 590 kg.

Výtahy pro vertikální přemisťování kusového i sypkého materiálu, paletových jednotek apod. jsou klecového, stožárového nebo výsypného provedení, s pohonem zpravidla elektrickým. Užitečná hmotnost je od 25 do 20 000 kg.

Navijáky (vrátky) patří mezi jednoduché doplňkové prostředky, jejichž zvedací (tažná) síla vzniká ručním nebo motorickým navíjením lana na buben.

Kladky a kladkostroje jsou jednoduchými prostředky pro zdvihání lehčích břemen, které během provozu obvykle nemění svou polohu. Mají užitečnou hmotnost od 100 do 5 000 kg a zdvih do 24 000 mm.

Jednonosníkové kočky s kladkostrojem jsou levným, progrsívním, široce používaným prostředkem s užitečnou hmotností od 125 do 5 000 kg, s pohonem ručním, elektrickým nebo kombinovaným

Podvěsné jednonosníkové dráhy využívají koček nebo vozíků, které pojíždějí jednotlivě i ve skupinách po složitých drahách, okruzích apod.
Používá se uspořádání s kočkou (vozíkem) pojíždějící:
- uvnitř nosné kolejnice
- po vnějších plochách nosné kolejnice
- po spodní části nosné kolejnice, která má tvar I

Mostové jeřáby představují jednu z hlavních skupin jeřábů Jeřáby obecně jsou hodné pro přemísťování těžkých kusů, svazků event. manipulačních jednotek materiálu ve vertikálním a zároveň horizontálním směru, na stálé, nepříliš rozměrné ploše, zejména tam, kde je nedostatek místa.

Rozdělujeme je do čtyř skupin:
- skupina I: jeřáby pro lehký provoz (s občasným provozem, málo využívané; s malými rychlostmi)
- skupina II: jeřáby pro střední provoz (středně využívané, se středním rychlostmi)
- skupina III: jeřáby pro těžký provoz (silně využívané; se středním rychlostmi)
- skupina IV: jeřáby pro velmi těžký provoz

Podle tvaru se dělí na: - jednonosníkové pro užitečnou hmotnost do 5 000 kg; nosník má profil I, kočka je zavěšená a pojíždí po spodní přírubě nosníku
- dvounosníkové s užitečnou hmotností do 12 500 kg; kočka pojíždí po kolejnicích uchycených na horních přírubách nosníků
- podvěsné, které pojíždějí po spodních přírubách uchycených na střešní konstrukce halové budovy; používají se tam, kde pro mostový jeřáb normální konstrukce není dostatek místa; umožňují přejíždění jeřábové kočky na nosníky sousedních jeřábů

Konzolové jeřáby pojíždějí podél stěn halové budovy po jeřábové dráze upevněné na stěně. O stěnu se zároveň bočně opírají prostřednictvím vodící kolejnice. Jsou buď s kočkou: o užitné hmotnosti od 3 200 do 8 000 kg, nebo s výložníkem otočným o 3600, o užitné hmotnosti 3 200 až 5 000 kg.

Portálové jeřáby s mostem na vysokých podpěrách (nohách), pevných (nepojízdných) nebo pojíždějících po kolejové jeřábové dráze v úrovni terénu event. vybavených podvozkem s pneumatikami. Poloportálové jeřáby mají na jedné straně mostu podpěry, druhou stranou pojíždějí po zvýšené dráze jako mostové jeřáby. Užitná hmotnost je do 12 500 kg a s rozpětím 32 m.

Kozové jeřáby jsou portálové jeřáby s malým rozpětím portálu, s rozsahem pracovních pohybů často redukovaným na pohyby kočky nebo otočného výložníku.

Nakladače přepravních skříní jsou trvale spojeny s podvozkem nákladního automobilu ve valníkovém provedení.

Ramenové nakladače (tzv. bikran) trvale namontované na podvozcích nákladních automobilů slouží k nakládce a vykládce tzv. přepravních van nebo malých kontejnerů.

Manipulátory mají užitečnou hmotnost pro průmyslové aplikace běžně do 150 kg, u speciálních provedení až do 1 000 kg.

Sloupové jeřáby mají nehybný nebo otočný sloup; v prvém případě se otáčí pouze výložník, ve druhém případě sloup s výložníkem. Užitečná hmotnost je od 500 do 5 000 kg.

Deriky jsou otočné jeřáby sloupové nebo věžové (stožárové) konstrukce, jejichž poměrně vysoký sloup je ukotven konstrukcí nebo lany.

Jeřábky na nákladních automobilech mají užitečnou hmotnost zpravidla do 2 000 kg.

Hydraulické otočné jeřábové výložníky (tzv. hydraulické ruce) na nákladních automobilech představují universální progresívní manipulační prostředek umísťovaný mezi kabinu řidiče a ložnou plochu vozidla (natrvalo) nebo na zadní část vozidla. Vyrábějí se o různých užitečných hmotnostech, např. od 2 450 do 6 000 kg, vyložení až 8 000 mm a výšce zdvihu až 13 000 mm.