SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika XVIII.

LOGISTIKA
Výrobní logistika

Logistika se zabývá nevýrobními činnostmi - tedy těmi, při kterých nedochází ke změně fyzikálních vlastností daného produktu nebo materiálu.
Výrobní logistika zkoumá především přepravní, skladovací a komisionářské (vychystávací) činnosti, které spojují ve výrobním procesu jednotlivé výrobní kroky a činnosti organizační.

Pro zabezpečení skladovacích činností výroby jsou zřizovány:
- vstupní (zásobovací sklady) - pro zajištění hladkého průběhu výroby
- sklady polotovarů - pro shromažďování mezivýrobků a zásobování subsystémů
- sklady hotových výrobků - pro předzásobování výrobků podniku a vybavování zakázek podle přání zákazníka

Důležitou součástí průmyslové logistiky a zejména výrobní logistiky, je prostorové uspořádání (layout) vnitropodnikových pracovišť - při jeho sestavování je důležité:
- respektovat charakter výroby
- vytvářet předpoklady pro bezporuchový chod
- vytvářet předpoklady pro provádění pružných změn
- minimalizovat instalační a reinstalační náklady
- minimalizovat materiálové toky a dopravní výkony
- optimalizovat vnitropodnikové dopravní sítě
- rozmístění dílčích ploch v rámci základní plochy

Řízení výroby

V současném průmyslu je snaha zpružnit cyklus vývoje a výroby. Musí být odstraněny z výroby zbytky Taylorova systému řízení (odděloval plánování výroby od realizace). Dnešní tendence směřujín k různorodé nabídce, schopné pružně a rychle reagovat na změnu poptávky - to je způsobeno přechodem od trhu nabídky k trhu poptávky tzn. výrobce musí vyrábět především to, co si žádá zákazník. Za tímto účelem je vyvíjena snaha o zkracování výrobních a dodacích lhůt a zpružnění procesů na všech úsecích, počínaje vývojem a konče expedicí finálních výrobků.

Lze rozlišovat dva základní způsoby řízení výroby:

1) tlačné systémy (push - systém)
- jsou charakteristické pro ekonomiky s převysem poptávky
- podniky se nemusí příliš snažit o inovaci výrobků a přizpůsobování požadavků zákazníků
- výrobky jesou "tlačeny" podnikem na trh a odbyt je zajiště především proto, že se jedná o trh nedos- tatečně zásobený - zákazník koupí co podnik dodá

2) tažné systémy (pull - systém)
- uplatňují se v podmínkách masyceného trhu - převis nabídky
- zákazník koupí jen ten výrobek, který plně vyhovuje všem jeho požadavkům
- podniky musí hledat nové výrobní technologie a pružně reaguje na změnu požadavků zakazníků při zajištění ekonomiky výroby