SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Logistika XX.

LOGISTIKA
Zdrojové strategie (Sourcing Strategy)

V rámci nákupu rozlišujeme různé zdrojové strategie (zásobovací strategie):
- multiple sourcing
- double sourcing
- single sourcing
- global sourcing
- modular sourcing
- systém sourcing

Martiple sourcing
Je to klasický případ dodávaných surovin od více dodavatelů se všemi komplikacemi a těžkostmi, které vznikají při komunikaci s mnoha partnery.

Další dvě strategie představují omezení na dva nebo jednoho dodavatele.

Double sourcing
Zde dochází ke snížení nákladů na komunikaci s partnery z titulu snížení počtu tzv. průřezových míst a ke snížení nákladů na koordinaci v oblasti materiálových toků.

Single sourcing
Tato strategie znamená koncentraci všech nákupů na jednoho dodavatele, dochází k dalšímu znásobení efektů oproti předcházejícímu případu. Nevýhodou systému je oboustranný nárůst závislosti mezi dodavatelem a odběratelem.

Global sourcing
Jedná se o mezinárodně zaměřenou nákupní strategii, kterou praktikují multinárodní podniky a koncerny. Cílem je dosažení efektů za využití mezinárodního obstaravatelského trhu. Předpokladem je dlouhodobá, dostatečně výkonná porovnatelná nabídka, se zřetelným rozdílem vzhledem k vnitrostátním cenám.

Modular sourcing
Tato strategie je založena na dodávání komplexnějších výrobkových sestav a komponentů zpravidla na základě dokumentace dodané odběratelem. Tento způsob dodávek je často spojován s poskytováním komplexnějších výkonů a služeb ze strany dodavatelů (montáž, vychystávání …) s vyššími nároky na dodržování jakosti.

Systém sourcing
Ten představuje další rozšíření komplexnosti dodávek, zpravidla dodávání celých dílčích systémů zajišťovaných dodavatelem od fáze vývoje a výzkumu, přes přípravu výroby až po logistiku, tedy realizaci profesionálního řešení problému zadaného odběratelem. Dochází zde k dalšímu posílení kompetentnosti dodavatele a stálosti dodavatelskoodběratelských vztahů.

NÁKUPNÍ STRATEGIE Z HLEDISKA CHARAKTERU NAKUPOVANÝCH POLOŽEK A SÍLY PARTNERŮ

Volba nákupní strategie daného podniku závisí na druhu objednávaných položek a na relativní síle partnerů na trhu. Nejprve je nutné klasifikovat pořizované druhy součástí a materiálů.

Kritériem významu je:
- význam pro jakost finálních výrobků
- dostupnost na trhu
- substituční možnosti
- procentuální podíl na celkových pořizovacích nákladech

Na základě této klasifikace je pak možné rozlišit následující čtyři sortimentní druhy:

STRATEGICKÉ POLOŽKY
Je jim nutno věnovat zvýšenou pozornost. U těchto položek je nutná přesná diagnóza potřeb, vytvoření dlouhodobých vztahů s dodavateli, analýza rizik. Rozhodování o těchto položkách by mělo být na vysoké podnikové úrovni.

ÚZKOPROFILOVÝ (NEDOSTATKOVÝ) SORTIMENT
Tento sortiment má slabší vliv na konečný výsledek, ale má vysoké zásobovací riziko. Proto je nutné zajistit u tohoto sortimentu dostatečnou kvalitu, zajistit kontrolu dodavatele a vypracovat náhradní plány, které by řešily situaci v případě nedodání materiálu. Rozhodování o tomto sortimentu by mělo být na úrovni vedoucího útvaru.

OBČAS NEDOSTATKOVÝ SORTIMENT
U této skupiny sortimentu je nutné věnovat zvýšenou pozornost výběru dodavatelů. Proto, abychom správně volili dodavatele je vhodné mít dostatek kvalitních informací o trhu a všech možných dodavatelích na něm. Dále je nutné věnovat maximální pozornost krátkodobému a střednědobému plánování a u dodavatelů pak vyžadovat dodržování dodacích lhůt. Rozhodování o tomto sortimentu by mělo spadat do kompetence střední úrovně řízení tj. např. vedoucí nákupu.

BEZPROBLÉMOVÝ SORTIMENT
Tento sortiment má slabý vliv na konečný výsledek, má nízké zásobovací riziko. V oblasti tohoto sortimentu je nutné věnovat pozornost optimalizaci a sledování množství zakázek a optimalizovat stav zásob. Dále je vhodné mít dobrý přehled o trhu a krátkodobé prognózy potřeb jsou předpokladem pro tuto optimalizaci. Rozhodnutí v oblasti bezproblémového sortimentu je možné přijímat na nejnižší úrovni tj. například nákupčí.