SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Makroekonomie - Teorie determinace produktu

1. Teorie determinace produktu

Co je to hrubý domácí produkt, metody měření. Rozdíl mezi hrubým a čistým produktem, domácím a národním produktem, nominálním a reálným produktem.


Definice národního produktu a důchodu

Hrubý domácí produkt (GDP)
je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období na území daného státu ať již tuzemskými občany nebo podniky nebo zahraničními subjekty.

Hrubý národní produkt (GNP)
je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období občany dané země v tuzemsku i v zahraničí. Je to součet peněžní hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů statků a služeb, a čistých vývozů. GNP = C+I+G+X

GNP se dá také vypočítat jako součet Hrubého domácího produktu a Čistého příjmu z majetku v zahraničí (NPI, net properti incomes abroad), což je rozdíl mezi příjmy z tuzemských výrobních faktorů použitých v zahraničí a výdaji za zahraniční výrobní faktory použité v tuzemsku).

GNP = GDP + NPI

Čistý národní produkt (NNP)
získá se, jestliže se od GNP odečte znehodnocení kapitálu. NNP je tedy součtem spotřeby domácností, vládních nákupů, čistého exportu a čistých investic. Čisté investice se rovnají hrubým investicím minus znehodnocení kapitálu (neboli odpisy z kapitálové spotřeby).

NNP = GDP - odpisy

Nominální GDP (běžný)
hrubý domácí produkt vyjádřený v tržních cenách každého roku.

Reálný GDP
hrubý domácí produkt vyjádřený v cenách výchozího roku, čímž se vytváří míra produktu ve stálých cenách. Reálný GDP měří celkové množství produktu, zatímco nominální GDP jeho současnou peněžní hodnotu. Jedná se vlastně o nominální GDP očištěný o inflaci.

Deflátor GDP
poměr nominálního GDP k reálnému GDP a je označován jako cena GDP 

Deflátor GDP = Nominální GDP / Reálný GDP

Měření GDP

Hrubý domácí produkt může být měřen buď jako tok produktů, které byly vyrobeny za dané období občany dané země, nebo jako tok výdajů, které vynaložily jednotlivé subjekty na nákup těchto produktů. Proto se používá metoda produkční, metoda výdajová a důchodová.

1) Produkční metoda
GDP se stanoví jako součet všech finálních statků a služeb, které byly použity ke spotřebě. Proto se do GDP nezahrnují meziprodukty, které slouží k dalšímu dopracování nebo výrobě. GDP se dá tedy určit jako rozdíl součtu všech vyrobených statků a služeb a součtu všech meziproduktů nebo jako součet všech hodnot přidaných zpracováním. Hodnota přidaná zpracováním se získá, když se na každém stupni výroby odečte od hodnoty produkce hodnota meziproduktu.

GDP = ( finální statky a služby )
GDP = ( hodnoty přidané zpracováním )

2) Výdajová metoda
GNP se stanoví jako součet výdajů domácností na spotřebu (C), soukromých hrubých domácích investic (Ig), výdajů státních orgánů na nákup výrobků a služeb (G) a čistého exportu (Ex - Im).
Za výdaje domácností se považují výdaje na nákup jak krátkodobých tak dlouhodobých výrobků a služeb. Za soukromé hrubé domácí investice se považují výdaje firem na nákupy na obnovu a rozšíření zásoby kapitálu, surovin a hotových výrobků, také se do nich zahrnují výdaje spojené s výstavbou rodinných domků. Do výdajů státních orgánů na nákup výrobků a služeb se nezahrnují transferové výdaje občanům (ty zvyšují výdaje na spotřebu domácností). Čistý export se získá jako rozdíl mezi výší exportu a výší importu.

GDP = C + Ig + G + ( Ex - Im )

3) Důchodová metoda - Národní důchod (NI)
Národní důchod je součet všech příjmů, které domácnosti za určité období na daném území získají. Příjmy domácností tvoří:
1) hrubé mzdy, tj. mzdy před zdaněním
2) renty a další důchody z vlastnictví
3) čisté úroky (rozdíl mezi obdrženými úroky a placenými úroky)
4) hrubé zisky korporací (dělí se na dividendy akcionářů, nerozdělený zisk a daň ze zisku)
5) příjmy ze samozaměstnání

Národní důchod ovšem neodpovídá hrubému národnímu produktu. A to proto, že v GNP jsou zahrnuty hrubé investice a v nich tvoří část také obnovovací investice (za tyto investice domácnosti nedostávají žádné příjmy a proto se musí odečíst), a také proto, že v GNP jsou zahrnuty nepřímé daně, které tvoří část příjmů domácností, která se nikdy neostane k domácnostem. Z toho plyne, že:

GDP = NI + nepřímé daně + obnovovací investice
NI = NNP - nepřímé daně

Čistý ekonomický blahobyt (NEW)

Čistý ekonomický blahobyt (NEW) je upravenou mírou celkového národního produktu, která koriguje některá omezení metodiky měření GNP. Proto se GNP upravuje o připočitatelné a odpočitatelné položky. Mezi připočitatelné položky patří: hodnota volného času, výrobky a služby vyprodukované stínovou ekonomikou, výrobky a služby vyrobené a poskytnuté sami sobě, kvalita výrobků a služeb apod. Mezi odpočitatelné položky patří škody na životním prostředí, život ve městě apod. NEW roste obvykle pomaleji než GNP, ale jeho růst je rovnoměrnější.


Literatura:
Rusmichová, L. - Soukup, J.: Makroekonomie I. Str. 9-19, 49-69
Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Str. 87-123, 150-162
a UJEP-FSE kol.