SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie I. - Zápočtový test B

1. Posun krátkodobé Phillipsovy křivky nahoru je vyvolán:
a. Vzrůstem míry setrvačné inflace
b. Stabilizací míry setrvačné inflace
c. Poklesem míry setrvačné inflace

2. Podle monetaristů investice státního sektoru vytěsňují soukromé investice, protože roste:
a. Nabídka peněz
b. Úroková míra
c. Agregátní poptávka

3. Podle keynesiánské teorie jsou mzdy krátkodobě:
a. nepružné
b. pružné
c. keynesiánská teorie se k tomuto problému nevyjadřuje

4. Inflace znevýhodňuje:
a. dlužníky
b. věřitele
c. příjemce fixních platů


5. V centrálně plánovitém systému mají domácnosti převážně:
a. Měkké rozpočtové omezení
b. Tvrdé rozpočtové omezení
c. Neplatí ani a), ani b), protože pojmu rozpočtové omezení má smysl používat pouze u podniků a státu

6. Deficitní financování může přispět k inflaci:
a. Pokud si vláda půjčí od veřejnosti
b. Protože vláda provádí restriktivní politiku.
c. Pokud jsou plně využity zdroje a reálný produkt se blíží potenciálnímu.

7. Mezi negativní důsledek pádivé inflace patří:
a. Znehodnocení informací, které poskytují ceny a jejich relace
b. Pokles nominálních mezd
c. Nárůst míry zisku

8. Čistý ekonomický blahobyt obsahuje vedle GDP další složky, jako např.
a. Zvyšování kvality zboží
b. Transferové platby
c. Produkci šedé ekonomiky

9. Každé jedno procento poklesu skutečného GDP oproti potenciálnímu GDP znamená zvýšení nezaměstnanosti přibližně o:
a. půl % (Okunův zákon)
b. 1 %
c. 2 %

10. Peněžní agregát M2 zahrnuje také:
a. Bankovky a mince
b. Termínované vklady

c. Státní obligace

11. prodej státních dluhopisů centrální bankou má za následek, že množství peněz v oběhu:
a. vzroste
b. klesne
c. se nezmění

12. Snížení míry povinných rezerv obchodních bank u centrální banky má za následek, že množství peněz v oběhu včetně úvěrových peněz:
a. Se sníží o úbytek rezerv
b. Se sníží o násobek úbytku rezerv (multiplikační efekt)
c. Se zvýší

13. Pokles kursu Kč vůči DM má na vzájemný obchod mezi ČR a Německem následující vliv:
a. Podpoří export z ČR do Německa
b. České zboží v Německu zlevní

c. žádný

14. Kupónová privatizace má tuto výhodu:
a. Znamená příliv kapitálu do podniků
b. Je to poměrně demokratická forma privatizace
c. Umožňuje reálné rozhodování občanů na valných hromadách

15. Ke zjištění disponibilního osobního důchodu musíme od hrubého národního produktu (v tržních cenách) mimo jiné odečíst:
a. Osobní daně
b. Čistý export
c. Odpisy (znehodnocení kapitálu)

16. Nominální GNP v roce 1990 byl 1125 mld. Dinárů a reálný GNP v témže roce 999 mld. Dinárů, měřeno v cenové hladině roku 1989. Jaká byla míra inflace v roce 1990?

17. O kolik Kč teoreticky stoupne hrubý domácí produkt, sníží-li se daňové zatížení poplatníků o 3 miliardy Kč? Mezní sklon k úsporám je 1/3.

18. V daném roce činily v určitém hospodářství:
- výdaje domácností na spotřebu 3200
- osobní důchodové daně 600
- daně ze zisku podniků 300
- nepřímé daně 400
- hrubé soukromé domácí investice 700
- odpisy (znehodnocení kapitálu) 500
- vládní výdaje na nákup statků a služeb 1000
- transferové výdaje vlády 300
- čistý export 100
- import 400
Vypočítejte: hrubý národní produkt (v tržních cenách)

19. ?
20. ?.