SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie I. - Zápočtový test C

1. Pokles poptávky po penězích (posun křivky poptávky po penězích doleva) bude způsoben (za jinak stejných okolností):
a. Růstem cenové hladiny
b. Poklesem cenové hladiny
c. Poklesem reálného produktu


2. S rostoucí mzdovou sazbou (v reálném vyjádření) se nabídka práce:
a. Může také snížit
b. Vždy snižuje
c. Vždy zvyšuje

3. Deflátor GNP je:
a. Podíl GNP a NNP
b. Podíl nominálního a reálného GNP
c. Rozdíl nominálního a reálného GNP

4. Daňový multiplikátor je:
a. Menší než výdajový multiplikátor
b. Stejný jako výdajový multiplikátor
c. Větší než výdajový multiplikátor

5. Do vládních výdajů na nákup statků a služeb nepatří:
a. Výdaje vlády na kosmický výzkum
b. Penze válečných veteránů
c. Platy generálů

6. Krátkodobá Phillipsova křivka předpokládá, že mezi inflací a nezaměstnaností je vztah: 
a. Přímé úměry
b. Inverzní 
c. Nepřímé úměry

7. V centrálně plánované ekonomice je rozpočtové omezení podniků
a. Převážně tvrdé (nutnost splnit plán)
b. Převážně měkké
c. Termín rozpočtové omezení má smysl pouze pro domácnosti

8. Mezi automatické stabilizátory patří
a. Pojištění v nezaměstnanosti
b. Povinná míra rezerv
c. Veřejné práce

9. Zhodnocení (apreciace) Kč vůči DM má na obchod mezi ČR a Německem následující vliv:
a. Usnadní (zlevní) dovoz z ČR do Německa
b. Usnadní (zlevní) dovoz z Německa do ČR
c. Nemá vliv

10. ?
11. ?

12. Při výpočtu čistého národního produktu produktovou metodou započítáváme také:
a. Hrubé soukromé domácí investice
b. Státní výdaje na zboží a služby

c. Zisky korporací před zdaněním

13. Peněžní agregát M1 zahrnuje také:
a. Bankovky a mince
b. Vklady na požádání

c. Termínované vklady

14. Zvýšení míra povinných rezerv u komerčních bank (nařízením centrální banky) má za následek, že se množství peněz v oběhu včetně úvěrových peněz:
a. Sníží 
b. Zvýší o přírůstek rezerv
c. Zvýší o více, než činí přírůstek rezerv (multiplikační efekt)

15. Nabídková inflace:
a. Může existovat i když je GDP pod potencionálním produktem
b. Může být způsobena zvýšením dovozních cen

c. Bývá způsobena poklesem nákladů v hospodářství

16. V bankovní soustavě dané ekonomiky koncem roku 1993 vklady na žádání činily 230 mld. Korun, termínované vklady 250 mld. Korun. Agregát M1 činil 270 mld. Korun. Jaké bylo množství oběživa?

17. V daném roce činily v určitém hospodářství:
- výdaje domácností na spotřebu 3100
- osobní důchodové daně 600
- daně ze zisku podniků 200
- nepřímé daně 400
- hrubé soukromé domácí investice 700
- odpisy (znehodnocení kapitálu) 400
- vládní výdaje na nákup statků a služeb 1000
- transferové výdaje vlády 200
- čistý export 100
- import 400
Vypočítejte: čistý národní produkt (v tržních cenách)

18. Nominální GNP byl v roce 1987 3527 mld. Guldenů, v roce 1986 240 mld. Guldenů. Deflátor GNP byl v roce 1987 117.7 a v roce 1986 113.9. Deflátor byl 100 v roce 1983. Vypočtěte tempo růstu reálného GNP v roce 1987 v procentech.

19. V uzavřené ekonomice bez vládního sektoru MPC = 0,75, rovnovážný důchod Y=10000 korun. O kolik je nutné zvýšit investice, aby se rovnovážný důchod zvýšil na 15000 korun.

20. Zakreslete Lafferovu křivku, popište osy.