SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie I. - Zápočtový test D

1. Ekonomie strany nabídky požaduje:
a. Zvýšení vládních výdajů G
b. Snížení daňových sazeb
c. Deregulaci hospodářství


2. Růst poptávky po penězích (posun křivky poptávky po penězích doprava) bude způsoben (za jinak stejných okolností):
a. Růstem cenové hladiny
b. Poklesem cenové hladiny
c. Růstem reálného produktu

3. Celkový výnos daní se s klesající mírou zdanění (podle Lafferovy křivky)
a. Vždy zvyšuje
b. Vždy snižuje
c. Neplatí ani a), ani b)

4. Devalvace Kč (depreciace vůči ostatním měnám) způsobí, že zboží exportované z ČR do zahraničí na zahraničním trhu zpravidla:
a. podraží
b. zlevní
c. má stabilní cenu

5. V centrálně plánovaném hospodářství mají domácnosti převážně:
a. Tvrdé rozpočtové omezení
b. Měkké rozpočtové omezení
c. Neplatí ani a), ani b)

6. Zvýšení diskontní sazby centrální bankou je nástrojem: 
a. Expanzivní peněžní politiky
b. Restriktivní měnové politiky
c. Vůči monetární politice neutrálním

7. Kvantitativní teorie cen předpokládá, že ceny se pohybují:
a. Proporcionálně s nabídkou peněz
b. Nepřímo úměrné s nabídkou peněz
c. Naprosto bez závislosti na nabídce peněz

8. ?
9. ?

10. Každá 2 procenta poklesu skutečného GNP oproti potenciálnímu GNP znamená zvýšení nezaměstnanosti přibližně o:
a. 4%
b. 1%
c. 2%

11. Peněžní agregát M2 zahrnuje také:
a. Bankovky a státní obligace
b. Směnky
c. Likvidní cenné papíry

12. Prodej státních dluhopisů centrální bankou investorům (obyvatelstvo, komerční banky…) má za následek, že množství peněz v oběhu:
a. Vzroste
b. Nezmění se
c. Klesne

13. Podle principu komparativních výhod je obchod mezi zeměmi A a B výhodný, pokud:
a. Relace cen jsou v obou zemích stejné
b. Každá ze zemí vyrábí zboží absolutně levněji než druhá země
c. Každá ze zemí vyrábí nějaké zboží relativně levněji, než druhá země (nemusí tedy být splněna podmínka b)

14. Klesá-li tempo růstu ekonomiky, pak podle teorie akcelerátoru:
a. Investice se snižují (indukované investice)
b. Investice se zvyšují, protože produkt stále roste, i když pomaleji
c. Investice zůstávají konstantní tak, aby byla zachována identita I=S

15. Pokles agregátní poptávky bude způsoben (ceteris paribus):
a. Poklesem úrokové sazby
b. Růstem výdajů vlády na nákup domácí produkce zbraní
c. Poklesem populace

16. V bankovní soustavě došlo k přírůstku množství peněz ve výši 2 miliard Kč, povinná míra rezerv je 10%. Jaký je přírůstek depozitních peněz?

17. Nominální GNP byl v roce 1990 1125 miliard dinárů, reálný GNP v témže roce 899 miliard dinárů, měřeno v cenové hladině roku 1989. Jaká byla inflace v roce 1990?

18. V bankovní soustavě dané ekonomiky koncem roku 1993 vklady na požádání činily 230 miliard korun, termínované vklady 250 miliard korun. Agregát M1 činil 270 miliard korun. Kolik činil agregát M2?

19. O kolik Kč teoreticky stoupne hrubý domácí produkt, sníží-li se daňové zatížení poplatníka o 6 miliard Kč? (mezní sklon k úsporám je 1/3)

20. Graficky znázorněte takovou funkci spotřeby, kde MPC = 1, popište osy.