SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie I. - Zápočtový test E

1. Mzda vzrostla o 1200,- Kč, ceny vzrostly o 12%, reálná mzda:
a. vzrostla
b. zůstala stejná
c. nelze rozhodnout

2. Podle monetaristů je třeba:
a. Provádět expanzivní fiskální politiku
b. Usilovat o nižší míru inflace
c. Držet pod kontrolou množství peněz v oběhu

3. Desinflace je:
a. Stabilizace míry inflace
b. Snižování míry inflace
c. Soudobý termín pro deflaci

4. Průměrný sklon ke spotřebě lze vždy vypočítat:
a. Z mezního sklonu k úsporám
b. Z indexu spotřebitelských cen (CPI)
c. Ze sklonu spotřební funkce v daném bodě

5. Smyslem Lafferovy křivky je:
a. Ukázat, že nejnižší míra zdanění neznamená nejvyšší příjmy z daní
b. Snížení míry zdanění musí * vést ke snížení příjmů z daní
c. S poklesem daňové sazby mohou celkové příjmy z daní i vzrůst
* pokud by zde bylo řečeno "může", tak by byla tato odpověď také správná

6. Při rostoucím exportu se cena exportovaného zboží v zemi, která vyváží, zpravidla: 
a. zvyšuje
b. snižuje 
c. nemění

7. Negativním důsledkem státního dluhu je:
a. Zatížení budoucích generací splácením dluhu
b. Vytlačováním soukromých investic

c. Hrozba deflace (*)

* ne, naopak hrozba inflace

8. Čistý ekonomický blahobyt zohledňuje např.:
a. "ocenění" volného času
b. kutilská činnost
c. růst kvality zboží


9. Posun kurzu CZK vůči DM z 18 Kč/DM na 19 Kč/DM má na obchod mezi ČR a SRN následující vliv:
a. Podpoří export z ČR do SRN
b. Podpoří export ze SRN do ČR
c. Nemá vliv

10. Investice 30 mil. Kč vynáší 1 mil. Kč ročně. Alternativní výnos kapitálu je 5 %. Investice je:
a. Neefektivní
b. Efektivní, ale jen z dlouhodobého hlediska nad 30 let
c. Nelze rozhodnout, protože v zadání chybí potřebný údaj

11. Liberální zahraniční obchodní politika znamená, že konkurence na domácím trhu je oproti ochranářské obchodní politice:
a. Větší
b. Menší
c. Stejná 

12. Při výpočtu HDP tzv. výdajovou metodou započítáváme také:
a. Státní výdaje na zboží a služby
b. Státní výdaje na zboží a služby a tzv. transferové platby
c. Zisky korporací před zdaněním

13. Peněžní agregát M1 zahrnuje:
a. Bankovky a mince
b. Vklady na požádání

c. Termínované vklady

14. Nákup státních obligací centrální bankou má za následek, že množství peněz v oběhu (za jinak stejných podmínek):
a. Vzroste 
b. Klesne 
c. Nezmění se

15. Zvýšení míry povinných rezerv komerčních bank má za následek, že se množství peněz v oběhu (za jinak stejných podmínek):
a. Zvýší o přírůstek rezerv
b. Zvýší o více, než činí přírůstek rezerv (multiplikační efekt)
c. sníží

16. Kolik bude míra nezaměstnanosti podle Okunova zákona, pokud je na začátku 8 %, potencionální produkt roste o 2 % a reálný produkt o 6 %?
> podle OZ klesne z 8 % na 6 %


17. Kolik je dnešní hodnota obligace (dluhopisu), jejíž nominální hodnota je 1000,- Kč a která je splatná ode dneška za jeden rok? Úroková sazba je 8%.
> SH = 1000 / (1+0,08) = 926 Kč

18. Nominální produkt byl v r. 1987 - 4527 miliard guldenů a v r. 1986 - 4240 miliard guldenů. Deflátor v r. 1987 byl 115,7, v r. 1986 - 113,9. Vypočtěte tempo růstu reálného produktu v r.1987 procenty.
> 5,1% (pomocí deflátoru reálný produkt, z toho procenta)

19. Jaká je reálná úroková míra, když nominální úroková míra je 5% a deflace dosahuje 1% (ceny klesly)?
> 6%

20. O kolik se podle Keynesovy teorie zvýší HDP, jestliže se soukromé investice zvýší o 1 miliardu Kč a mezní sklon k úsporám je 0,2?
> 5 miliard (přírůstek Y=K*I K=1 / mezní sklon k úsporám)