SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie II. - Zápočtový test A

A) Vypočítejte (každá správná odpověď = 5 bodů, celkem = 25 bodů)

1. Ekonomika je v modelu IS-LM popsána charakteristikami (důchod, autonomní výdaje a zásoba nominálních peněz jsou měřeny v mld. Kč a PO, P1 jsou cenové indexy v období O a 1) : mezní sklon ke spotřebě = 0,8, sazba proporcionální důchodové daně = 25 %, koeficient citlivosti poptávky po plánovaných autonomních výdajích na úrokovou míru (b) = 40, nominální zásoba peněz = 750, koeficient citlivosti poptávky po penězích na důchod (k) = 0,5, koeficient citlivosti poptávky po penězích na úrokovou míru (h) = 60, plánované autonomní výdaje (pro úrokovou míru = 0 %) = 1 100 a cenové indexy PO = 1,00, resp. P1 = 1,25.

a. konkretizujte rovnici křivky IS pro zadané parametry

b. určete úroveň rovnovážného důchodu pro cenovou hladinu P O

c. určete úroveň rovnovážné úrokové míry pro cenovou hladinu P1

d. konkretizujte obecnou rovnici křivky agregátní poptávky pro neznámé P a Y

e. určete změnu agregátních výdajů (rovnovážného důchodu) při snížení nominální zásoby peněz o 150 mld. při cenové hladině PO (předpokládejte, že ekonomika operuje pod svým potenciálem).


B) Označte všechny (0-5) správné odpovědi (celkem 25 bodů)

1. Jednoduchý výdajový multiplikátor se rovná multiplikátoru při existenci důchodové daně :
a) vždy 
b) nikdy 
c) c = 1 
d) s = 1 
e) t = 1

2. Sklon křivky IS ovlivňuje:
a) hodnota reálných peněžních zůstatků 
b) hodnota autonomních výdajů 
c) t 
d) s 
e) TR

3. Funkce čistých exportů je:
a) lineární 
b) rostoucí 
c) klesající 
d) závislá na Y 
e) závislá na i

4. Za předpokladu klasické AS je vliv monetární a fiskální expanze na i :
a) stejný 
b) opačný 
c) kladný 
d) fiskální expanze zvyšuje a monetární snižuje 
e) fiskální expanze zvyšuje a monetární se nemění

5. Rovnovážnou nezaměstnaností se rozumí :
a. dobrovolná nezaměstnanost
b. nezaměstnanost při stabilní cenové hladině
c. nezaměstnanost na úrovni přiměřené míry nezaměstnanosti
d. nulová nezaměstnanost
e. nezaměstnanost při nulovém tempu inflace


C) Řešte následující úkoly a nezapomeňte popsat všechny křivky a osy (každá úplně zodpovězená otázka = 25 bodů)

1. Zhodnoťte limity účinnosti fiskální expanze pomocí modelu IS - LM v uzavřené ekonomice. Uveďte determinanty účinnosti fiskální expanze a charakterizujte efekt vytěsnění. Výklad doprovoďte grafickými náčrtky.

2. Pomocí rovnice charakterizujte rozšířenou Phillipsovu křivku podle M. Friedmana a ekonomicky interpretujte jednotlivé veličiny. Vysvětlete pojem “peněžní iluze” pracovníků.

D) ?