SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie II. - Zápočtový test B

Model IS - LM, fiskální a monetární politika

Vysvětlete:
1) Charakterizujte křivku IS - všeobecné vlastnosti, sklon, posuny doprava a doleva, body mimo křivku IS a grafický náčrtek křivky.


Agregátní poptávka a agregátní nabídka - úvod do analýzy

Vypočtěte:
2) Zadání: Y, (zásoba nominálních peněz) jsou v mld. Kč; P0, P1 jsou cenové indexy v období 0 a 1.
Ekonomika je charakterizována těmito údaji:
c = 0,8; b = 30; t = 0,25; = 600; k = 0,5; P0 = 1,00; h = 50; = 1200 (pro i = 0 %); P1 = 1,25.
a. Konkretizujte rovnici křivky IS a rovnici křivky LM0 (pro /P0) a LM1 (pro /P1).
b. Určete úroveň rovnovážného důchodu (výdajů) Y0 a Y1 a odvoďte křivku agregátní poptávky z modelu IS - LM pro uvedené charakteristiky ekonomiky. 
c. Znázorněte vypočtené řešení grafickým náčrtkem. 
d. Určete, jak se změní agregátní výdaje (důchod), zvýší-li se autonomní výdaje (např. vládní výdaje) o 150 mld. Kč.

Vysvětlete:
3) Odvoďte klasickou křivku agregátní nabídky (za pomoci grafického náčrtku ) a slovně charakterizujte její předpoklady a vlastnosti. 


Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka

Vysvětlete:
4) Charakterizujte slovně rozšířenou Phillipsovu křivku a uveďte její rovnici