SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie II. - Zápočtový test C

Model IS - LM, fiskální a monetární politika

Vysvětlete
1) Charakterizujte křivku IS - všeobecné vlastnosti, sklon, posuny doprava a doleva, body mimo křivku IS a grafický náčrtek křivky. 


Otevřená ekonomika a determinace rovnovážné produkce

Vysvětlete:
2) Charakterizujte čisté vývozy v systému flexibilního měnového kursu, uveďte jejich rovnici a výklad doprovoďte grafickým náčrtkem funkce čistých vývozů.


Agregátní poptávka a agregátní nabídka - úvod do analýzy

Vypočtěte:
3) Zadání: Y, (zásoba nominálních peněz) jsou v mld. Kč, P0, P1 jsou cenové indexy v období 0 a 1.
Ekonomika je charakterizována těmito údaji:
c = 0,8; b =30; t = 0,25; = 720; k = 0,5; P0 = 1,00; h = 60; = 1100 (pro i = 0 %); P1 = 1,20.
a. Konkretizujte rovnici křivky IS a rovnici křivky LM0 (pro /P0) a LM1 pro ( /P1). 
b. Určete úroveň rovnovážného důchodu (výdajů) Y0 a Y1 a odvoďte křivku agregátní poptávky z modelu IS - LM pro uvedené charakteristiky ekonomiky. 
c. Znázorněte vypočtené řešení grafickým náčrtkem. 
d. Určete, jak se změní agregátní výdaje (důchod), zvýší-li se autonomní výdaje (např. vládní výdaje) o 200 mld. Kč. 

Vysvětlete:
4) Odvoďte keynesiánskou pozitivně skloněnou křivku krátkodobé agregátní nabídky (za pomoci grafického náčrtku ) a slovně charakterizujte její předpoklady a vlastnosti.