SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Makroekonomie

MAKROEKONOMIE
vypracované bakalářské otázky, přednášky, testy

Nově upravené otázky k závěrečným bakalářským zkouškám z Makroekonomie, zredigované v roce 2009.


1. Teorie determinace produktu

Co je to hrubý domácí produkt, metody měření. Rozdíl mezi hrubým a čistým produktem, domácím a národním produktem, nominálním a reálným produktem.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 1 > 47 kB

2. Agregátní nabídka a poptávka

Faktory ovlivňující agregátní nabídku a poptávku, grafické znázornění. Srovnání přístupů klasiků, keynesiánců a hlavního proudu ekonomie. Účinky makroekonomické politiky v modelu AD - AS: expansivní a restriktivní politika.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 2 > 73 kB

3. Výdajový model s multiplikátorem

Disponibilní důchod, spotřeba a úspory. Spotřební funkce, úsporová funkce. Mezní sklon ke spotřebě a k úsporám. Determinanty investic. Křivka poptávky po investicích a její posuny. Rovnovážný důchod (produkt). Investiční multiplikátor.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 3 > 79 kB

4. Ekonomický růst

Ekonomická síla a ekonomická úroveň- Ekonomický růst a způsoby jeho měření. Skutečný a potenciální produkt. Okunův zákon. Zdroje ekonomického růstu. Intenzivní a extenzivní růst. Bludný kruh chudoby a problém nastartování ekonomického růstu. Bariéry růstu.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 4 > 49 kB

5. Hospodářský cyklus

Charakteristika hospodářského cyklu, fáze cyklu. Produkční a inflační mezera. Typy cyklu z hlediska délky trvání. Příčiny cyklů (exogenní vlivy, monetární teorie cyklu, politický cyklus, teorie reálného cyklu, princip akcelerátoru). Spekulační bublina a finanční krize. Proticyklická politika.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 5 > 55 kB

6. Peníze a monetární politika

Podstata a funkce peněz, jejich vznik. Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy její držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politiky (operace na volném trhu, úrokové sazby, minimální rezervy). Soudobý monetarismus.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 6 > 83 kB

7. Fiskální politika

Státní rozpočet. Nástroje fiskální politiky. Co jsou to vestavěné stabilizátory? Fiskální deficity. Skutečný strukturální a cyklický deficit. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního dluhu.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 7 > 79 kB

8. Mezinárodní obchod

Přínosy z mezinárodního obchodu, teorie absolutních a komparativních výhod. Protekcionismus, jeho cíle a formy. Účinky cel - grafické znázornění. Mezinárodní ekonomická integrace.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 8 > 63 kB

9. Platební bilance, devizový trh a vnější měnová politika

Platební bilance, její členění. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnových kurzů. Vývoj mezinárodního měnového systému. Teorie směnného kurzu podle parity kupní síly měny. Význam mezinárodních finančních organizací.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 9 > 73 kB

10. Nezaměstnanost

Měření nezaměstnanosti. Typy nezaměstnanosti a její ekonomické a sociální důsledky. Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost. Přirozená míra nezaměstnanosti, tendence k jejímu zvyšování a politika jejího snižování. Phillipsova křivka v krátkém a dlouhém období.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 10 > 203 kB

11. Inflace a protiinflační politika

Inflace a její měření. Stupně inflace podle její závažnosti. Důsledky a náklady inflace. Anticipovaná a neanticipovaná inflace. Příčiny inflace. Inflační spirála. Inflace tažená poptávkou, inflace tlačená náklady. Phillipsova křivka, setrvačná inflace. Možnosti protiinflační politiky.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 11 > 73 kB

12. Úloha vlády v ekonomice - makroekonomické problémy

Hlavní funkce vlády. Cíle a nástroje makroekonomické politiky, typy makroekonomické politiky. Vztah vlády a centrální banky. Diskuze o významu a účincích monetární a fiskální politiky (ekonomie hlavního proudu, monetarismus, ekonomie strany nabídky). Kombinace fiskální a monetární politiky.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 12 > 63 kB

13. Teorie veřejné volby

Pojmy teorie veřejní volby: cíl politiků, teorém středového voliče, hlasovací paradox, ekonomické zdůvodnění úspěšnosti lobbistických skupin. Co je to racionální ignorance, problém byrokracie, možné příčiny selhání vlády.

k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie 13 > 69 kB


Makroekonomie - přednášky

Jednotlivé přednášky z makroekonomie na kombinovaném studiu.
k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie - 1. předn. (doc) Produkt, nezaměstnanost, peníze
k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie - 2. předn. (doc) Ekonomický růst, hospodářská politika
k přečteni v Microsoft Word Makroekonomie - 3. předn. (doc) Bankovní soustava, monetarismus, inflace

Makroekonomie II. - vzorečky


Makroekonomie - testy

Makroekonomie I. - vypracované zápočtové testy

Testy ze zápočtových testů bakalářských kurzů Makroekonomie. Testy se skládají se z 15 otázek s žádnou až třemi správnými odpověďmi, k tomu navíc 5 příkladů. Tučně jsou pravděpodobné odpovědi. Za to ale rozhodně neručím. Za poslání dík Lubošovi a Ivě.
--> Test A
--> Test B
--> Test C
--> Test D
--> Test E

Ukázky závěrečných testů na VŠEM. Každá varianta má 8 otázek a příkladů. Dík "neznámému" dobrodinci za poslání.
--> Test A
--> Test B
--> Test C

Zápočtový test z jedné soukromé vysoké školy. Díky Ivě.
--> Zápočtový test

Makroekonomie II. - zápočtové a závěrečné testy

Ukázky testů, které jedou na VŠE pro udělání zápočtu z Makra II. Stačí mít 60 bodů ze sta. Na zkoušce na ně máte 80 minut a papír o rozměru A2. Vypracované to není.
--> Test A
--> Test B
--> Test C