SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Makroekonomie II - vzorečky (tahákové vydání)

Vzorečky a mini-definice z Makroekonomie II v tahákovém vydání. Jsou k dispozici v ideálnějších tvarech i v textovém formátu (RTF).

AD-model

AD - celkový plánovaný objem zboží poptávaný v eko při dané cen. úrovni
AD = cY - ctY + Ca - cTA + cTR + I + G (3-sektorový model)
Multiplikátor: alfaTR = c/(1-c*(1-t)); alfaG = 1/(1-c*(1-t)); alfaTA =-c/(1-c(1-t))
Rozpočtový přebytek: BS = tY - G - TR
Strukturální deficit - deficit při přirozené míře nezaměstnanosti
Cyklický deficit - rozdíl mezi skutečným a strukturálním

Model IS-LM

Předpoklady: 1- fixní ceny; 2- dostatečná zásoba kapitálu; 3- dostatečná nabídka práce; 4-uzavřená ekonomika; 5- CB kontroluje nabídku peněz
IS kombinace i a Y, za nichž je trh zboží a služeb v rovnováze
b - citlivost plánovaných autonomních výdajů na úrokovou sazbu
b = změna A / změna i (na Ca a I)
rce AD = A + c ( 1 - t ) Y - bi
rce IS: Y = alfa ( A - bi )
tvar: b = 0 vertikální; b = nekonečno horizontální
LM kombinace i a důchodu, za nichž je trh peněz a ost. finanční aktiv v rovnováze
k - citlivost poptávky po reálných peněžních zůstatcích na Y (= změna L/ změna Y)
h - citlivost poptávky po penězích na úrok. sazbu (= změna L/ změna i)
popt. po reálných pen. zůst: L = kY - hi (k,h > 0)
Keynesovy motivy preference likvidity: transakční, opatrnostní, spekulační
rce LM: i = 1 / h ( kY - M/P )
tvar: h = 0 vertikální, h = nekonečno horizontální multiplikátor fiskální politiky = alfa / ( 1 + (alfa*b*k / h ) )
multiplikátor monetární politiky = mult.FP * b/h
rovnovážný Y = mult.FP A + mult.FP * b/h * M/P
rovnovážný i = k/h * mult.FP A - 1/(h+alfa*BK) * M/P
LM horizontální: h=nekonečno, i fix., vytěsnovací efekt=0 >> FP max.účin - past likvidity
LM vertikální: h=0, jen změna i, vytěsnovací efekt úplný >> FP neúčinná - klasický případ
účin MP: +M/P...-i...+A...+Y

Otevřená ekonomika

AD = A + NX + c(1-t)Y - bi - mY ; NX = NX - mY; alfa = 1/1-c(1-t) + m
IS: Y = alfa * (A + NX - bi + vR )
v - koef. citlivosti čistých vývozů na reál. měn. kurz (R)
BP - komb. úrok. sazeb a úrovní důchodu, za nichž je PB v rovnováze
odvození: CA(běžný účet); Y > CA; CF(kap.účet) > i; CF > i; Y
BP horizont. - dok. kapitálová mobilita, fixní kurz >> FE efektivní
(ME...+reál.pen.zůst...-i...kap.odlivy...-měn.rezerv...tlak na devalvaci...intervence CB...nákup Kč...-reál.pen.zůst...LM zpět)
pružný kurz >> FE neúčinná, ME účinná (vývoz nezaměstnanosti)

Model AS-AD

AD odvození: +P...-reál.pen.zůst...+i...-A...LM doleva
AD: Y = mult.FP A + mult.MP M/p (P = mult.MP * M / (Y - mult.FP A ) deflační impotence - vertikální IS, vertikální AD
Pigoův efekt - popt. po zboží přímo závislá na úrovni reál.pen.zůst
AS klasická: vertikální - při jakékoli P nabízeno stejně, eko na Y*, flex.mzdy, P
odvození: W/P; N > Y; N(prod.fce) > Y; Y(45st) > P; YFE: vytěsňov.efekt, +P, +i, 0 YaN (ME 0reál.pen.zůst, změnaP = M)
AS keynes: extrémní-horizont.
FE: +Y, 0P, +Y o alfa * změnaA, +i; ME: -+Y, 0P, AD doprava
AS friedman.model mylného vnímání - pracovníci dočasně nesprávně DP
AS lucasova křivka-nedokon.info a racio.očekávání Y = Y* + delta(P-Pe)

Trh práce, Phillipsova křivka

Frikční nez. - nezaměstnaní v pohybu, součást přirozené míry
Strukturální nez. - nesoulad kvalifikační, teritoriální, součást přirozené
Cyklická nez. - fluktuace eko, skut-přirozená
Okunův zákon: u = u* - ¤ ( (Y/Y*) . 100 - 100 )
na 1 proc. bod zvýšení nez. nad u* připadá 2% pokles Y pod Y*
Původní mzdová PC - inverzní vztah mezi mírou nez. a mírou růstu nom. mezd
gw = - e ( u - u*) ; míra mzd. inflace gw = Wt - Wt-1 / Wt-1
Modifikovaná PC - inv.vztah mezi mírou růstu inflace a mírou nez.
Pt = - e ( u - u*)
Friedman-Phelps rozšířená mzd.PC - dl.PC vertikální, kr.peněžní iluze
gw = Pt = Pet - e ( u - u*)