SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Management - Profil a osobnost manažera

Profil a osobnost manažera

1. Základní kompetence manažera
1.1 Odborné znalosti
1.2 Praktické dovednosti
1.3 Sociální zralost
2. Obecné principy manažerské práce
3. Styl manažerské práce
4. Vztah manažera k podřízeným
4.1 Autorita manažera
4.2 Komunikace s podřízenými
4.3 Kritika
4.4 Prezentace
4.5 Sexuální obtěžování (sexual harassment)
5. Sebeřízení a řízení času
5.1 Sebeřízení
5.2 Řízení času


Na počátku nového tisíciletí lze oprávněně předpokládat, že úloha manažerů v rozvoji efektivnosti podnikání firem se bude dále zvyšovat. Toto tvrzení lze podpořit následujícími momenty:

Manažer na počátku poslední čtvrtiny 20. století nebyl uvážlivým a systematickým plánovačem, ale osobou pracující pod značným tlakem. Snímek pracovního dne manažera ukázal na převládající krátkodobé a různorodé činnosti, z nichž navíc většina není plánována.

Má-li být manažer úspěšný, musí část svého času věnovat i „společenským“ činnostem, díky nimž získává mnohé cenné kontakty a informace.

Je nutno říci, že předmět, rozměr a charakter manažerské práce se do jisté míry bude lišit v závislosti

Za tohoto stavu je velmi obtížné vytipovat společné, univerzální rysy manažerské práce. Přesto lze obecné rysy manažerské práce shrnout asi takto:

1. Základní kompetence manažera

Kompetence manažera = způsobilost úspěšně vykonávat příslušné pracovní činnosti.

Tradiční pojetí hodnocení vychází z předpokladů, které pracovník k výkonu činnosti, funkce má.

Moderní pojetí hodnotí praktickou připravenost pracovníka podávat výkony s ohledem na očekávané výstupy v jeho pracovním zařazení.

Jde tedy o hodnocení toho, jak je manažer připraven vykonávat svoji práci, místo hodnocení, jaké by měl mít osobní vlastnosti, schopnosti, dovednosti.

Hodnocení lze strukturovat:

1.1 Odborné znalosti

Jsou získávány především vzděláváním. To má řadu podob:

Je nesporné, že akcelerace změn, ke kterým v současnosti dochází jak uvnitř organizace, tak v jejím okolí vede k jednoznačnému závěru: Sebevzdělávání, ochota zapojit se do vzdělávacích programů, vyhledávání a využívání nových poznatků – to je významný rys soudobých manažerů.

Rostoucí velikost organizací a složitost jejich řízení vyvolaly dělbu práce, která přinesla funkční specializace pracovníků i manažerů. Řešení praktických problémů však často vyžaduje komplexní přístup, zapojení různých profesí – techniků, obchodníků, právníků apod.

Tyto skutečnosti vedou k závěru, že manažer musí být: minimálně dobrým koordinátorem,

Výhodnější je, pokud disponuje kromě své odborné profese, ještě dobrou orientací v dalších disciplínách.

Zvláště manažeři na vyšších řídících úrovních by se měli vyznat

1.2 Praktické dovednosti

se získávají tréninkem a praxí. Současné poznání v oblasti managementu nabízí značné množství metod, technik a postupů, které mají usnadnit a zlepšit práci manažerů. Důležitá role ale přísluší jejich praktickému zavedení a využívání. Pouze tak jsou cenné zkušenosti tvůrčím způsobem konkretizovány a přizpůsobeny podle konkrétních podmínek.

V případě manažerů praktické dovednosti souvisejí se zvládnutím

Manažerským dovednostem se lze naučit a měly by se neustále rozvíjet. Jejich rozvrstvení se liší pode úrovně řízení.

1.3 Sociální zralost

se týká lidských, mravních kvalit lidí, zčásti dědičných, zčásti získaných výchovou.

Jaký je manažer jako člověk?

Charakterové vlastnosti jsou projevem lidské dimenze sociální zralosti manažera. Obecně lze konstatovat, že k typickým rysům patří

příklad: bezúhonnost, důvěryhodnost, poctivost, čestnost, zásadovost, zdvořilost, ohleduplnost, přesnost atd. příklad: rozhodnost, svědomitost, iniciativnost, cílevědomost, vytrvalost, samostatnost, odpovědnost atd.  na jejichž základě se manažer může stát vůdcem ovlivňujícím svým chováním podřízené, kteří ochotně přijímají jeho myšlenky, nápady, názory, stanoviska. Legální chování, jednání manažera a jím řízených útvarů až po organizaci jako celek jsou samozřejmým rysem, v němž se projevuje kompetentnost tohoto manažera.

Od manažerů, zvláště na vyšších úrovních řízení, se očekává, že budou vůdčími osobnostmi takovými vlastnostmi, jako je

tyto úkoly se snáze plní manažerovi, který je charismatickou osobností.

Charismatičtí manažeři jsou obvykle emocionálnější, jsou vnímáni jako přesvědčivé osobnosti, vedle racionálních argumentů k získávání druhých pro své záměry využívají i citové stránky komunikace, výjimkou nejsou ani drobné výstřednosti , které jsou však spolupracovníky přijímány kladně.

Nadstavbovou složku sociální zralosti představuje takové chování, které

Přitom nejde jen o hodnocení z pohledu dosažených konečných cílů, ale i s ohledem na prostředky, kterých je pro dosažení těchto cílů užito.

2. Obecné principy manažerské práce

Bez ohledu na typ organizace či postavení manažera v organizační hierarchii podniku lze vytipovat některé obecné zásady manažerské práce:

Princip priorit

se opírá o tzv. Paterovo pravidlo, které v oblasti hospodářsko-společenských jevů konstatuje významovou různorodost, tj. že malá skupina jevů má zásadní význam a naopak existuje značná skupina jevů, které jsou téměř bezvýznamné.

Někdy je tento závěr označován jako pravidlo 20:80, čímž je vyjádřen základní závěr o spojitosti rozdělení jevů a jejich významu, kdy skupina asi 20% nejvýznamnějších jevů má 80% významovou hladinu. Z aplikace Parettova pravidla v manažerské praxi pak plyne, že ne všechny činnosti, které manažeři vykonávají, jsou stejně důležité pro fungování jimi řízené organizace a pro její prosperitu. Proto je třeba

 Princip prevence

vychází ze zásady že čím dříve se objeví a odstraní určitý nedostatek, tím nižší budou ztráty s ním spojené. V tomto případě existuje doporučení v podobě pravidla „deseti. I když ekonomické důsledky nemusí být vždy desetinásobkem, je nepopiratelné, že ve většině případů je výhodné operativně reagovat na nedostatky, chyby, nežádoucí stavy než je následně eliminovat.

 Orientace na zákazníka

vyžaduje považovat zákazníka za osobu, jejíž požadavky musí být splněny. Zvláště v organizacích podnikatelského charakteru je tato zásada naprostou samozřejmostí a organizace usilují nejen o splnění požadavků zákazníků, ale o jejich celkovou spokojenost a dlouhodobou věrnost. Manažerské práci tato zásady vyžaduje zabývat se symptomy, které signalizují reálné, ale i potenciální ohrožení spokojenosti zákazníka. Do závažných rozhodnutí je třeba zařadit aspekt zákazníka v podobě otázky „jaký to bude mít vliv na zákazníka“. Stranou nemůže stát ani korektní způsob jednání a vystupování vůči zákazníkovi.

Bezvadnost

Jako zásada promítnutá do manažerské praxe neznamená žádné pedantství. Jde o

Manažeři pak musí usilovat o vytvoření atmosféry, které nebude tolerovat nedostatky, obhajovat či dokonce zastírat špatnou práci.

3. Styl manažerské práce

Styl řízení, či manažerské práce představuje způsob činnosti manažera charakterizující postupy jeho rozhodování a zvolené metody dosahování vytýčených cílů v konkrétních podmínkách.

Styl řízení je jedním z důležitých atributů práce každého manažera. Manažer má obecně možnost volit např. takový postup, že rozhoduje zcela nezávisle na názorech svých podřízených nebo naopak s nimi konečné rozhodnutí spoluvytváří.

Např.: velitel hasičů při požáru, vedoucí výzkumného týmu při formulování cíle výzkumu.

Většina manažerských rozhodnutí je však takového charakteru, že vedoucí má možnost volby způsobu rozhodnutí, do jisté míry je však vědomě či podvědomě determinován:

Nejúspěšnější manažeři jsou ti, kteří dokáží modifikovat svůj styl řízení v závislosti na různých situacích, skupinách pracovníků, prostředí apod.

Styl řízení – možná varianta členění?

 Další autoři rozšiřují manažerské styly do pěti skupin: charakterizuje manažerský styl, kdy manažer rozhoduje sám a spoléhá se pouze na vlastní informace; Manažer rozhoduje opět sám, ale využívá vybraných informací od svých podřízených, ne jejich názorů a rad; Manažer rozhoduje sám, ale ptá se již na názory svých podřízených, s kterými problém individuálně konzultuje; manažer rozhoduje sám, ale o problému diskutuje se svými podřízenými na společné poradě; manažerovo rozhodnutí je založeno na společné diskusi s podřízenými, na které manažer působí spíše v roli moderátora, jenž se snaží dovést diskusi k všemi akceptovatelným závěrům, konsensu.

Lze konstatovat, že chování manažerů je funkcí dvou proměnných:

Tyto dvě proměnné lze vyjádřit v grafu, kde vertikální ose je uváděna péče o lidi a na horizontální ose starost o produkci. Každá osa má přitom stupnici od 1 do 9, označující vzestupně rostoucí váhu každého faktoru. Vznikne ta manažerská mřížka.

Mřížka má dvě dimenze znázorňující chování manažera: buď se orientuje na uložený úkol, nebo na pracovníka. První dimenze vypovídá o tom, jak silně staví nadřízený do popředí výkon, druhá dimenze si všímá, do jaké míry je nadřízený schopen přizpůsobit se potřebám člověka.

Vzájemně měnící se poměr těchto parametrů od nuly do maxima pak vytváří podmínky pro specifikaci manažerských stylů:

4. Vztah manažera k  podřízeným

se projevuje v celé řadě oblastí, lze vymezit mnoho přístupů k tomuto problému. K rozhodujícím lze zařadit:

4.1 Autorita manažera

Může mít dvojí podobu:

Doporučení pro posilování autority:

4.2 Komunikace s podřízenými

Komunikace s podřízenými patří k typickým aktivitám každého manažera:

4.3 Kritika

Každý manažer se dostane čas od času do situace, kdy není spokojen s činností svých podřízených. Otázkou je, zda uplatnit kritiku a v jaké podobě. Obecně se přiznává, že kritika patří do repertoáru manažerských činností, ovšem i zde exis tuje řada doporučení:

Jednou z nejméně populárních činností týkajících se vedení lidí je discipli nární řízení. Tento krok má být uplatňován v případě, že pracovník se dopustí závažného porušení pracovních povinností, resp. pravidel pracovního chování. Stejně jako v případě kritiky i v případě disciplinárního zásahu není účelem trest sám o sobě, ale změna chování pracovníka. Pro jednání manažera v těchto situ acích lze přijmout následující doporučení:

4.4 Prezentace 

Manažer se čas od času dostává do situací, kdy musí předstoupit před spolupra covníky, obchodní partnery nebo veřejnost s projevem, vystoupením, prezentací určitého stanoviska, výkladem určité techniky, metody, přístupu atd.

Má-li být prezentace úspěšná, má-li přesvědčit partnery, má-li pracovník na být jistoty při vystoupení a zároveň zanechat dobrý dojem, je třeba pří přípravě a vlastním vystoupení respektovat některé zásady vedení projevu:

Vyjasnění prezentace:

Struktura vystoupení: Věcná a formální stránka vystoupení:

4.5 Sexuální obtěžování (sexual harassment)

Se světovými tendencemi humanizace a zdůrazňování důstojnosti práce vyvstá vá mnohdy latentní problém sexuálního obtěžování na pracovištích.9 Jeho příči nou je zneužívání postavení manažera/ky vůči podřízené/mu a zpravidla se projevuje na nižších úrovních řízení. Projevy sexuálního obtěžováni mívají zpra vidla podobu fyzickou nebo slovní.

Fyzická podoba sexuálního obtěžování může spočívat v osahá vání, pokusech o znásilněni až po znásilněni a takové jednáni je trestně postižitelné. Intenzivnější formy obtěžováni mohou být trestněprávně kvalifikovány jako znásilnění či po kus o znásilnění, popř. jako omezováni osobni svobody, na tyto i některé jiné případy lze uplatnit okamžité zrušeni či skončeni pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně.

I verbální sexuální obtěžováni (ironické poznámky, "nemístné" vtipy) se mů že stát spolupracovníkům nepříjemným a i když se lze domáhat nápravy soudní cestou (pomluva, urážka na cti), širší prostor nabízí formování zdravé podniko vé kultury, budováni kolegiálních vztahů, popř. i promítnutí této tematiky do pra covních řádů, kolektivních smluv apod.

5. Sebeřízení a řízení času

Má-li manažer dobře řídit své podřízené, musí umět dobře řídit sebe sama.

5.1 Sebeřízení

V poslední době se prohlubují a zvyšují nároky a požadavky na pracovníky a zejména na manažery

Z toho je zřejmé, že v takovémto prostředí rostou i nároky na řízení sebe sama.

Náplň sebeřízení lze rozdělit do tří oblastí:
- sebepoznání (selfconcept),
- seberozvoj (selfdevelopment),
- sebehodnocení (selfevaluation).

Sebepoznání

Lze jej považovat za výchozí krok, jehož obsahem je především sebereflexe, která může vycházet především z otázek: kdo jsem, jaké mám vlastnosti, co umím, jaké mám znalosti, co dovedu, jaké mám dovednosti, schopnosti apod.

Výsledkem tohoto dotazování by mělo být

Určení cílů vlastního rozvoje

Vytýčení vlastních rozvojových aktivit nestačí.V dalším kroku je nutno je konkretizovat v podobě reálních cílů rozvoje. Předpokladem vlastního rozvoje je najít čas na sebevzdělávání.

Sebevzdělávání – nejen získávání nových poznatků a vědomostí, ale i zdokonalování ve způsobu jednání se spolupracovníky či zákazníky, společenském chování a vystupování, prezentace firmy a další.

Sebekontrola, sebehodnocení

V moderní organizaci bude pracovník a zvláště pak manažer stále méně řízen a usměrňován a to jak v oblasti věcného obsahu jeho činnosti, tak i v oblasti jeho dalšího rozvoje. Proto bude na významu nabývat vlastní hodnocení, zpravidla založené na posouzení relací

Sebekontrola je nástrojem případných korekcí, uvědomění si a vyvarování se chyb v budoucnosti. Činí člověka otevřenějším, přístupnějším a tolerantnějším k chybám druhých.

Nutnost respektovat současnou a budoucí realitu:

Z toho plyne nutnost smířit se s tím, že doživotní zaměstnání u jedné firmy nebude typické. Manažer při sebehodnocení musí uvažovat nejen v měřítku stávající firmy, ale stále častěji v měřítku odpovídajícího prostředí daného regionu.

5.2 Řízení času

Čas je specifická veličina: je zdarma, nedá se prodat ani koupit či pronajímat, zastavit nebo akumulovat. Neustále plyne, spotřebovává se. Je pouze otázkou, jaké je jeho využití.

 Cíle

Východiskem řízení času je stanovit si náročné, ale realistické cíle manažerské činnosti. Přednostní je přitom orientace na cíl, nikoli na činnost. Time management, řízení času je v současnosti chápáno jako nedílná součást managementu, zaměřená na promítání faktoru času do plánování a realizace úloh manažera.

V souladu s respektováním obecných zásad manažerské práce by manažer měl:

Významnost a naléhavost úkolů Metoda: spodního šupliku.

Při určování prioritních úkolů, činností apod., které má manažer zařadit do náplně své činnosti je potřebné přihlédnout k významnosti a naléhavosti úkolů.

Na první místo do svého pracovního programu manažer, lépe jeho sekretářka,

Při určování významných úkolů si může manažer pomoci otázkami, např.:
  1. Co by se stalo, kdybych tuto činnost nedělal?
  2. Mohl by za mě tuto činnost dělat někdo jiný tak dobře jako já nebo dokonce i lépe?
Chybné postupy při určování cílů práce manažera lze spatřovat v:

Při určování priorit stačí rozdělit čas podle tří skupin úkolů:

  1. Významné úkoly, které je třeba zařadit do programu činnosti manažera a postupně je řešit;
  2. Středně důležité úkoly, které mohou být delegovány podřízeným, popř. mohou být pouze základních rysech rozhodnuty a předány k vyřízení podřízeným či sekretářce nebo mohou být i předmětem zájmu manažera, ale jen až budou vyřešeny úkoly z předcházející skupiny;
  3. Irelevantní úkoly, jejichž řešení může probíhat po vyřešení úkolů skupiny 1 a 2.

Soustředění se na činnost

Manažeři obvykle pracují dlouhou dobu (12 až 15 i více hodin denně), ale jejich čas je rozmělněn do různých úkolů, které operativně řeší, přičemž časové úseky věnované těmto činnostem obvykle nepřekročí 15 až 20 minut.

Toto časté vyrušování a přeorientovávání se na jiné úkoly vede k ztrátám času, protože manažer se musí několik minut orientovat v novém problému a soustředit se na činnost a po několika minutách intenzivního řešení je opět vyrušen.

Stávající řešení – manažeři chodí do práce dříve nebo naopak zůstávají v práci déle, aby měli klid na vyřešení akutních problémů.

Výhodné je stanovit delší časový úsek – např. od 08.00 do 12.00, kdy nelze manažera ničím vyrušit. Odpolední dobu věnovat jednáním, poradám, konzultacím apod.

Pro oblast „soustředění se na činnost“ je vhodné připomenout několik doporučení:

 Odpoutejme se od minulosti

Minulost na rozdíl od budoucnosti není produktivní. Je-li činnost efektivní z pohledu budoucnosti, můžeme zjistit položením jednoduché otázky:

Vyplatí se v této činnosti pokračovat?

Pro tuto oblast lze uvést některá doporučení:

 Analýza času

Schopný manažer by měl vědět, jak vynakládá svůj čas. K tom,u je vhodné průběžně, během dne vést přehled o vynaloženém čase. Lze tak získat směrodatný obraz – snímek pracovního dne manažera. Lze tak vyhodnotit strukturu vynaloženého času. Ze snímku obvykle vyplyne

 Doporučení, která vyplynou z analýz času manažera:

Plánování pracovního programu manažera

Je vhodné je zpracovávat průběžně. Nejlépe den předem. Uzavřít je každý den navečer pro následující den. Zároveň vyhodnotit uplynulý den, popř. zanést na příští den úkoly, které nebyly v splněny v uplynulém dni.

Nezbytné je týdenní, popř, měsíční vyhodnocení záznamů. Lze tak činit závěry o úpravách či změnách pracovního programu manažera.