SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Marketing
5. Marketingový systém řízení - fáze, nástroje

Prostředí marketingu
a) vlivy vnitřní - můžeme je ovlivnit
b) vlivy vnější - z mikroprostředí firmy / z makroprostředí firmy

Vlivy vnitřní

1) Funkce komunikativní a informační - tato funkce se plní ve vztahu k zaměstnancům a zákazníkům
2) Funkce koordinace - jde o skloubení činností ve firmě, ale i mezi firmou a zákazníkem
3) Funkce analytická - S-W Analýza - hledají se silné a slabé stránky

Např.: Marketingové oddělení: Slabé stránky / Silné stránky V čem je špatné / v čem je dobré Koordinace / Komunikace Zaměstnanci / Analytika a vybavenost

Analýza se zpracovává z hlediska faktorů, které ovlivňují činnost firmy a její aktivity. Na základě analýz rozhodujeme o cílech podniku a budoucím rozložení Součástí je i vrcholný management, který ovlivňuje další činnosti ve firmě.

Činitelé: 1) Organizační struktura podniku
- delegujeme pravomoci o rozhodování z hlediska umístění marketingu ve firmě střední a větší
2) Vybavenost firmy
- sledujeme ji z hlediska samotného oddělení marketingu (pc, internet) a z hlediska vybavenosti celé firmy (nové technologie, vědět co je na trhu)
3) Finanční situace firmy
- zajímá nás z hlediska celkové situace ve firmě
4) Vnitřní konkurence - rivalita mezi odděleními
5) Technický rozvoj - sledovat co je na trhu nového
6) Lidské zdroje - zaměstnanci
7) Umístění podniku na trhu - spojení firmy se zákazníkem
8) Image firmy - jak firma vypadá, tak působí na zákazníka

Mikroprostředí
- podniky se snaží prodat své výrobky a služby na trhu a aby toho dosáhli, tak se snaží nalézt vztah s partnery, se zákazníky, s konkurencí a veřejností

Partneři
- dodavatelé, fin. instituce, zprostředkovatelské firmy
- výrobci
- jsou to firmy, které prodávají své produkty či služby, které podnik potřebuje pro splnění dalších cílů
- zajímá nás hlavně spolehlivost partnera, nesmí dojít k závislosti na jednom partnerovi

Zákazníci
- jsme na nich závislý
- tvoří základ marketingového přístupu - cílený trh

Konkurence
- hlídat si konkurenci a znát o ní maximum
- snažíme se konkurenci poznat z hlediska vlastních cílů firmy (analytická činnost)

Veřejnost
- image firmy
- nejsou to partneři ani zákazníci či konkurenti
- jsou to potenciální zákazníci a snažíme se být u nich dobře zapsáni

a) Blízká veřejnost
- vše co je v našem okolí
- pozitivní přístup nejbližšího okolí
- tvoříme: nové cesty, vybavenost školy, zajištění školky, životní prostředí

b) Zájmové skupiny
- mohou ovlivnit naší firmu
- jedná se o skupiny, které mohou mít negativní vliv na působení naší firmy

c) Sdělovací prostředky
- Z hlediska masmédií hrají nejdůležitější roli ve vztahu se zákazníkem
- informují ho o pozitivních změnách
- pro tuto úlohu je tiskový mluvčí

d) Široká veřejnost
- celosvětová veřejnost
- stykem s veřejností se zabývá oddělení pro styk s veřejností, které shromažďuje inf. ve sdělovacích prostředcích o firmě a tyto informace analyzuje a poskytuje veřejnosti informace nové
- konflikty a přehlížení veřejnosti vede mnohdy k nenapravitelnému poškození vztahu s veřejností

Makroprostředí - vlivy:
1) ekonomické - inflace, daně, růst HDP, nezaměstnanost, životní úroveň
2) demografické - věkové rozložení, porodnost, úmrtnost, migrace, vzdělanost, náboženství, sport a životní styl
3) přírodní - šetřit s přírodním bohatstvím
4) technologické - pokrok nelze zastavit, nesmíme zastavit, být informovaní
5) politické vlivy - politická situace v zemi
6) kulturní vlivy - zvyky a tradice ve společnosti a ve skupinách, etika.