SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie

count
Miras.cz - Seminárky - Mikroekonomie - Úvod

Mikroekonomie 1 - Úvod do ekonomie


Co je ekonomie

Pohledy na ekonomii

1) matematická větev (formálně - logický charakter)
 - možnost matematického důkazu
 - co nelze dokázat matematicky nelze dokázat vůbec
2) společenská větev
 - odmítá matematiku v ekonomické teorii
 - ekonomie je věda o chování lidí ve výrobě (nelze nasměrovat do vzorců)

Působení ekonomie na život společnosti

1) pozitivní ekonomie
 - přijímá ekonomickou realitu jako takovou
 - cílem je realitu popisovat a hledat v ní zákonitosti (fungování)
 - ekonomický systém dokáže fungovat sám (avšak drobné zásahy nevylučují)
2) normativní ekonomie
 - zkoumání reality (pouze určité východisko)
 - konstruovat předobraz dokonalejšího ekonomického systému

Mikroekonomie vs. makroekonomie

1) mikroekonomie
 - zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů
 - používá pohled jednotlivce (podnikatel, sedlák, zaměstnanec
2) makroekonomie
 - zkoumá celé hospodářství jako celek
 - dívá se na ekonomii z pohledu státu (hospodářská politika)

Předmět ekonomické teorie

1) zkoumání pohnutky lidí
2) co vede jednotlivé subjekty k jejich chování
3) proč uspokojují své potřeby
4) analyzuje způsoby jakými je mohou uspokojovat
5) vysvětluje ochotu lidí něco vyrábět
6) nesoulad mezi potřebami a zdroji

Ekonomická vzácnost (scarcity)

1) omezenost 
statek, který není volně dostupný
2) užitečnost
využití dle oblasti a případného nízkého výskytu

Pokud je statek sice užitečný, ale zároveň volně dostupný, nazýváme ho volným statkem.

Výroba
 - proces přeměny přírodních zdrojů v ekonomické statky
 - některé jsou statky jsou volně dostupné (viz. volný statek)

Výrobní faktory

Druhy výrobních faktorů

1) půda
 - je produktem přírody a není volným statkem
 - pozemková renta je důchod plynoucí z půdy (pronajímání)
 - přírodní zdroje - nerosty, drahé kovy atd. (omezené množství)
2) práce
 - lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky
 - výsledkem použití pracovních sil je mzda
 - efektivita práce
3) kapitál
 - výsledek předchozí výroby
 - může mít hmotný nebo nehmotný charakter
 - výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok

Technologie
 - zvláštní forma kapitálu
 - nemá podobu hmotných statků (myšlenka, originální řešení výrobního postupu atd.)
 - důchody … plynou z jednotlivých výrobních faktorů (motivační charakter)

Výnosy z výrobního faktoru

 - použití výrobních faktorů za účelem získání něčeho (zisku, výhod atd.)
 - efektivnost výroby (jak rychle přináší zisk) … kvantitativní vztah mezi vstupem a výstupem

výnosy z výrobního faktoru = vstup (objem použitých výrobních faktorů) / výstup (objem vyrobených užitečných statků)

Zákon klesajících výnosů
platí za předpokladu, že výstup roste vlivem růstu objemu jediného výrobního faktoru a objem dalších používaných výrobních faktorů se nemění

Alternativní použití výrobních faktorů
Výrobní faktory mají alternativní použití. Můžeme vyrábět cokoliv, ale ne vše najednou (omezenost výrobních faktorů)

Výnosy z rozsahu

K jakým změnám v produkci dochází pokud objem všech výrobních faktorů roste rovnoměrně
1) rostoucí výnos z rozsahu
pokud růst objemu použitých výrobních faktorů vede k vyššímu tempu růstu výnosů z nich
2) konstantní výnos z rozsahu
pokud výnos z výrobních faktorů roste proporcionálně s růstem rozsahu jejich zapojení do výroby
3) klesající výnos z rozsahu
pokud růst výnosů z výrobních faktorů je nižší než růst těchto faktorů


Literatura:
Ekonomie - Samuelson
Mikroekonomie - Macáková
UJEP - FSE
http://www.miras.cz/seminarky