SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Podniková ekonomika I.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA
1. Podnik a jeho okolí

Podnik je ekonomicko právním subjektem, jehož charakterizuje ekonomická samostatnost a právní subjektivita. Slouží podnikateli k podnikatelské činnosti a představuje základní prvek institucionálního uspořádání hospodářství, které je založeno na výrobě zboží a poskytování služeb za úplatu.

Podnik existuje v různých právních formách a podnikatelská činnost, která probíhá v jeho rámci, si klade více cílů. Při realizaci těchto cílů dochází k propojení snahy o osobní prospěch vlastníků podniku (růst hodnoty podniku, maximalizace zisku, růst tržního podílu atd.) se zajištěním prospěchu pro podnikové okolí (uspokojení potřeb zákazníků).

Podnik je obvykle pojímán jako ziskový, výdělečný subjekt. Toto pojetí je možné rozšířit o nestátní neziskové organizace orientující se přímo na vznikající potřeby ve společnosti při hospodárném využívání prostředků svěřovaných ve větší nebo menší míře výše uvedenými ziskovými subjekty.

Okolím podniku se rozumí vše, co je vně podniku a zároveň ve vztahu s ním. Vazba okolí k podniku je oboustranná, okolí působí na podnik a podnik může působit na okolí. Dominantnější v tomto ovlivňování je spíše okolí.

Konkrétněji lze rozlišit okolí: