SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Podniková ekonomika IV.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA
4. Rozdělování zisku podniku, dividendová politika

Jestliže podnik hospodaří úspěšně, vykazuje zisk, pak je třeba, aby vlastníci rozhodli, jak bude s tímto ziskem naloženo. Právní podmínky rozdělování vymezuje Obchodní zákon a stanovy společnosti, o dalším rozdělování zisku rozhoduje nejvyšší orgán společnosti - u akciové společnosti je to valná hromada. Ta také schvaluje, jaká část zisku se vrátí do podniku (reinvestice) a jaká bude určena k rozdělení (dividenda). Otázkou zůstává, jakým způsobem rozhodnutí o dividendové politice ovlivňují hodnotu podniku, která by měla být maximalizována.

Dividendová politika

Můžeme ji definovat jako určení způsobu, na základě kterého bude společnost zisk zadržovat nebo rozdělovat na dividendy příp. používat k jiným účelům a následně tedy i stanovovat výši dividendy náležející na jednotlivé druhy vydaných akcií.

Hlavním úkolem je naplňovat základní cíl společnosti - maximalizaci tržní hodnoty podniku.

Druhy dividendové politiky

- stabilní dividendová politika
- pasivní reziduální dividendová politika (co zbyde po investicích a odvodech do fondů)
- dividendová politika zaměřená na udržování stálé výše dividendového podílu (stejné procento z čistého zisku)

Na počátku 50. let se dividendová politika objevovala jen v kontextu širších makroekonomických a mikroekonomických úvah. V ekonomické literatuře a i praxi převládal názor, že lze zvolením vhodné dividendové politiky ovlivnit tržní hodnotu společnosti.

Postoje k dividendové politice:

1. napravo je konzervativní skupina - věří, že zvýšení dividend zvýší hodnotu firmy
2. nalevo je skupina radikálů - věří, že zvýšení vede ke snížení hodnoty firmy
3. uprostřed jsou centristé, kteří věří, že na dividendní politice vůbec nezáleží