SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Podniková ekonomika V.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA
5. Podnik a jeho postavení v národním hospodářství

Podnik neexistuje izolovaně. Působí na něj jeho okolí, právní, ekonomické, politické, sociální...
Podniky jsou zdroje státních příjmů (daně), mají nároky na energie, kapitál a pracovní sílu.
V dnešní době klesá podíl těžkého průmyslu a stoupá podíl služeb.
Založení i zrušení podniku trvá poměrně dlouhou dobu díky zákonům.
Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem.

Minulost (před rokem 1989):
- celková byrokratizace ekonomiky
- schématické vytváření velkých ekonomických celků
- vše podřízeno politickým kritériím
- nadbytečné kapacity (především v těžkém průmyslu)
- ztráta konkurenční schopnosti k zahraničí
- redistribuční procesy mezi odvětvími a v jejich rámci i deformace cen

Po roce 1989 transformace státního vlastnictví probíhala ve třech fázích:
1) restituce
2) malá privatizace
3) velká privatizace

1. Podnik a jeho postavení v národním hospodářství

Mikroekonomická teorie vymezuje podnik jako základní článek ekonomiky jehož hlavní funkcí je produkovat statky a služby určené k prodeji na trhu. Podnik je samostatně hospodařící subjekt podnikání, který může mít různou formu podnik.činnosti. Pro všechny podniky lze nalézt určité společné rysy, které jsou spojeny s jejím životním cyklem.

Životní cyklus podniku
I. vznik a počáteční rozvoj
II. dynamická rovnováha
III. fáze revize (úpadek nebo nový rozvoj)

Čas

Členění podniků z hlediska předmětu činnosti:
- výrobní podniky
- obchodní podniky (MO,VO,ZO)
- dopravní podniky
- peněžní podniky

Členění podniků podle velikosti. Podniky hodnotíme podle počtu zaměstnanců, velikosti kapitálu, podle obratu, podle počtu zdrojů apod. Můžeme je rozdělit do 3 skupin.
1) Malé podniky - pracují pro místní trh a obyčejně zde převládá práce a kapitál podnikatele
2) Střední podniky - trh je širší používá se i cizí kapitál a další prac. síly
3) Velké podniky - trhem je celé národní hospodářství, případně i zahraniční trhy

Členění podniku z hlediska formy vlastnictví a její právní úpravy:
- státní podniky
- obch. společnosti a družstva
- živnosti

Činnosti související se založením podniku. K tomu, abychom mohli založit podnik se musíme orientovat především na:
- obchodní vymezení(předmět podnikání)
- na získání info. o potenciálním okruhu zákazníků
- zvážit možnosti rozvinutí sítě zákazníků
- řešit otázky vazeb na dodavatele
- posoudit kvalitu konkurence
- správně zvolit sídlo podniku
- posoudit zdroje prac. sil a náklady spojené s jejich pořízením
- přístup k surovinovým zdrojům
- přístup ke zdrojům energetickým a dopravním
- ekologie

Ekonomické aspekty: Před vlastním zahájením činnosti by měl podnikatel zahájit určitý strategický plán jeho součástí je vymezení okruhu výrobků, prioritně se zaměřit na okruh výnosů a nákladů, zmapovat majetek a zdroje jeho krytí.

Sociální aspekty (psychologické): Podnikatelem se může stát jen cílevědomá osobnost, která dokáže realizovat určitý nápad. Musí dokázat pracovat s lidmi a mít dobré rodinné zázemí.

Právní aspekty: Osvojení si právních předpisů. Správná volba právní formy obch. činnosti.

Efektivnost: Podnik je určitý celek o kterém můžeme mluvit jako o soustavě nebo systému do kterého vstupují vstupní prvky. Ze soustavy podniku vychází po transformaci výstupy, které mají formu výkonu.

VSTUPY (Dlouh. majetek, Prac. síla, Oběž. majetek)
TRANSFORMACE (Podnik)
VÝSTUPY (Výrobek nebo služba)

Posuzujeme-li činnost podniku po stránce ekonomické pak schéma je:

VSTUPY (Náklady - mzdy, zásoby..)
TRANSFORMACE (Podnik)
VÝSTUPY (Výnosy - peníze..)

Efektivnost práce můžeme znázornit následovně:

VSTUPY (Poč. zaměstnanců, odprac. čas)
TRANSFORMACE (Podnik)
VÝSTUPY (Výkony - v Kč, hmotných jednotkách)

Pokud chceme posoudit účinnost práce vynaložené v podniku, musíme porovnávat výstupy se vstupy. Tento poměr potom označujeme jako efektivnost a tu vyjadřujeme prostřednictvím koeficientu efektivnosti.

Ef = Y(výstupy) / X(vstupy)