SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Podniková ekonomika VII.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA
7. Hospodaření podniku

Výrobní faktory:
- půda
- práce
- kapitál

Z hlediska PEK je členění výrobních faktorů více konkretizováno (např. dle Wöheho):
a) dispozitivní (řídící) práce (podnikové řízení)
b) výkonná práce (pracovní síla, produktivita)
c) HIM (pozemky, budovy, stroje)
d) materiály (suroviny, pomocné provozní látky)

Rozdělení podniků dle převažujícího výrobního faktoru:
- investičně (kapitálově) náročné - elektrárny, doly (velký podíl odpisů)
- pracovně náročné - sklářství, optika, porcelán, keramika (velký podíl mzdových nákladů)
- materiálově náročné - potravinářství, chemický průmysl (velký podíl nákladů na materiál)

Náklady podniku ve finančním účetnictví je peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů.

Ekonomické pojetí nákladů charakterizuje, co bylo skutečně obětováno, ne tedy jen to, co bylo v penězích zaplaceno.
Oportunitní náklady - podnikatel by mohl peníze vložené do podnikání půjčit. S tím se ve FÚ nepočítá.

Třídění nákladů: (viz str. 38)
Ve výsledovce: provozní, finanční, mimořádné)

Druhové třídění:
- spotřeba materiálu, energie a externích služeb
- osobní náklady (mzdy, platy, provize, pojištění ZP, SP..)
- odpisy hmotného i nehmotného investičního majetku
- finanční náklady (úroky aj.)

Účelové třídění nákladů:
- podle útvarů (středisek) - slévárna, dílna, odbyt
- podle výkonů (kalkulační třídění) - zjišťuje N (obvykle i zisk) podle jednotlivých výrobků, umožňuje zjistit výnosnost (rentabilitu) výrobků (jednicové = přímé, režijní = nepřímé)

Kalkulační vzorec:
Materiál + mzda + ostatní přímé (jednicové) N + výrobní (provozní) režie = vlastní N Výroby
+ správní režie = vlastní N výkonu
+ odbytové N = úplné vlastní N výkonu
+ zisk = prodejní cena

V závislosti na objemu výroby se mění variabilní N (pod, nad, nebo proporcionálně), fixní N se nemění, mění se skokem až při změně výrobní kapacity.
Degrese nákladů = s objemem výroby klesají jednotkové N.

Náklady podle spotřebovávaných vstupů:
- prvotní (externí) N - nákup materiálu, odpisy
- druhotné (interní) N - vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů (výroba páry nebo nářadí pro vlastní potřebu)

Náklady podle podnikových funkcí - náklady na:
- pořízení
- skladování
- výrobu
- správu
- odbyt

Výnosy - ocenění výstupů podniku za určité období

HV = V - N zisk nebo ztráta (účetní, daňový, ekonomický..)

Analýza bodu zvratu:
q (BZ) = fixní N / (cena výrobku - variabilní N na výrobek)

Efektivnost = výstup / vstup
Haléřová nákladovost = náklady/výnosy
Ukazatel využití kapitálu = výnosy / kapitál
Rentabilita nákladů = zisk / náklady
Rentabilita obratu = zisk / obrat
ROA (rentabilita celkového kapitálu) = zisk / celkový kapitál
ROE (rentabilita vlastního kapitálu) = zisk / vlastní kapitál