SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Podniková ekonomika VIII.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA
8. Podnikové činnosti

Své cíle uskutečňuje podnik svou činností. Ta se liší podle charakteru podniku, podle odvětví, podle velikosti, podle právní formy. Základní funkcí podniku je přeměnit vstupy na výstupy.

Činnost:
Primární činnost
- prodejní (odbytová)
- zásobovací (nákup, doprava, skladování)
- výrobní (provozní)
Podpůrné činnosti
- personální
- investiční
- finanční
- vědeckotechnická
- správa

Prodejní funkce
Má za úkol prodat výrobky na trhu. Zahrnuje celou řadu činností, jako je výzkum trhu, stanovení nabízeného sortimentu výrobků, stanovení cen, platebních podmínek, slev, volba odbytových cest, vlastní prodej, propagace a reklama, servis, poradenská činnosť. Tyto činnosti se souhrnně nazývají marketing.

Výrobní funkce
V širším pojetí v sobě zahrnuje i zásobování vč. obstarání personálu, investičního majetku, kapitálu, odbyt, správa atd. V nejužším pojetí zahrnuje výroba pouze zhotovování výrobků. U nevýrobních podniků se tato fce označuje jako provozní.

Zásobovací funkce
v širším pojetí se do zásobovací fce zahrnuje pořízení surovin, materiálů, HIM, peněžního kapitálu, pracovních sil a služeb. V užším pojetí pouze pořízení surovin a materiálů, vč. jejich dopravy, příjmu, skladování a předávání do výroby.

Personální funkce
Jejím úkolem je zajištění pracovníků. Obsahuje nábor, výběr, zvyšování kvalifikace pracovníků atd.

Investiční funkce
Má za úkol zajistit pro podnik všechen potřebný investiční majetek, tj. pozemky, budovy, stroje a zařízení, dopravní prostředky, nehmotný IM. V menší míře zajišťuje investování do finančního majetku nákupem akcií a jiných CP. To vše se děje v úzké souvislosti s finanční fcí.

Finanční funkce
Obstarává fin. prostředky. V širším pojetí se do financování zahrnuje i mimořádné financování při založení podniku, zvyšování kapitálu, fůzi, přeměně právní formy, sanaci a likvidaci podniku. Finanční fce má zajistit finanční rovnováhu podniku vč. optimální kapitálové struktury.

Vědeckotechnická funkce
V průmyslových podnicích je zaměřena především na aplikovaný výzkum, vývoj a realizaci nových nebo inovovaných výrobků a technologií. Ve strojírenství - technická příprava výroby.

Správa
Všeobecná administrativa zajišťující chod celého podniku. Patří sem plánování, statistika, účto, právní odd., controlling, vnitřní audit aj.