SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Podniková ekonomika XII.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA
12. Metody oceňování podniku

Výpočet substanční hodnoty

- jedná se o snahu ocenit existující majetek podniku (každá složka aktiv je určitým způsobem oceněna)
- od tohoto ocenění aktiv se odečtou všechny dluhy a závazky a výsledkem je hodnota vlastního kapitálu
- nejjednodušším způsobem je vyjít z rozvahy
- k výpočtu je potřeba spolehlivý soupis majetků závazků firmy
- jediný problém, který se musí zohlednit je ten, že ocenění majetku účetnictví je odlišné od reálné hodnoty v době prodeje

- pro tento způsob výpočtu hodnoty podniku se používá tzv. podstata (substance)
- hodnota substance znamená, kolik peněz by bylo potřeba investovat, aby bylo možné nakoupit majetek ve stejné výši
- v případě akvizic má hodnota substancí jasný ekonomický význam (má-li se raději koupit starý zaběhnutý podnik, nebo je výhodnější vybudovat podnik nový). je nutné však vycházet z předpokladu, že bude podnik nadále fungovat
- počítá-li se s tím, že podnik nadále fungovat nebude, počítá se tzv. likvidační hodnota podniku

Zvláštní problémy jsou spojeny se třemi složkami aktiv:
a) jak ocenit oběžný majetek
b) jak ocenit neoběžný majetek
c) jak ocenit nehmotný majetek

Způsoby oceňování z hlediska jednotlivých druhů majetku:

půda a pozemky
- oceňují se cenou srovnatelnou s obdobnými pozemky na trhu
- existují tzv. cenové mapy pozemků

budovy a stavby - způsoby ocenění:
- oceňují se pomocí nákladů na znovupořízení stejné budovy snížené o přiměřené odpisy
- další způsob ocenění je metodou podobných cen v okolí a nebo výnosové ocenění - je odvinuto od nájmu

stroje a zařízení - způsoby ocenění:
- pro odhad je nutné vyjádření soudního znalce
- lze postupovat odhadem nákladů na znovupořízení snížené o odpisy

zásoby, polotovary, suroviny
- oceňují se většinou v pořizovací ceně snížené o srážky
- srážky se mohou týkat např. technické zastaralosti zásob, nedostatečné kvalitě,…

hotové výrobky
- oceňují se cenou za kterou byly pořízeny nebo prodejní cenou snížené o správní poplatek

krátkodobé pohledávky
- oceňují se nominální hodnotou pohledávky
- přihlíží se k bonitě dlužníků (může být uplatněna srážka) a také k pravděpodobnosti splacení pohledávek

dlouhodobé pohledávky
- podmínky jsou stejné jako u krátkodobých pohledávek, ale jako ocenění se zde nepoužívá nominální cena, ale čistá současná hodnota
cenné papíry
- u obchodovatelných CP se oceňuje pomocí skutečné ceny
- u neobchodovatelných se oceňuje pomocí nákladů na pořízení + náklady držby CP (držbou je možno ovlivňovat hospodaření subjektu)
- dalším způsobem ocenění je ocenění celého podniku a vydělením počtem akcií

nehmotný majetek
- lze ocenit jen to, co je samostatně ocenitelné
- ocenění může být formou nákladů na pořízení, kalkulace číselného využití nebo formou možné prodejní ceny

- reálným oceněním těchto položek aktiv se dostane BRUTTO substanční hodnota
- abychom byly schopni vypočítat NETTO (čistou) substanční hodnotu je potřeba provést adekvátní ocenění závazků
- u dlouhodobých závazků je potřeba počítat aktuální hodnotu (respektovat faktor času)
- problémem ocenění závazků je existence rezerv na možné závazky => mohou vyplývat z možných soudních sporů a nebo určité daňové závazky
- s těmito závazky úzce souvisí problematika tichých rezerv
- velikost tichých rezerv je stanovena tak, že náklady na znovupořízení majetku se sníží o odpisy, snížené o účetní hodnotu
- rozpuštění těchto tichých rezerv zvyšuje příjmy => zvýšení daňové povinnosti podniku

- s pomocí majitele (majitelů) je nutné vyčlenit majetek nutný pro další provoz podniku
- podnik totiž mimo již zmiňovaného nutného majetku disponuje i s jinými druhy majetku (většinou přebytečnými a nepotřebnými pro provoz podniku)
- jde například o vedlejší majetek (např. podnikové rekreační chaty, apod.)
- tento vedlejší majetek lze prodat a zvýšit tak jmění podniku (podnik jeho ztrátu ve své činnosti nepocítí)

Vypočet:

Souhrn majetkových hodnot potřebných pro další podnikání
+ Výnosy z prodeje vedlejšího majetku
= Substanční BRUTTO hodnota majetku
- Hodnota závazků a dluhu
= Substanční NETTO hodnota

Substanční hodnotu podniku může podnik nahradit oceněním pomocí metody výnosové hodnoty podniku (je to snadnější metoda). Není však prokázáno, že tento postup je lepší a přesnější, ale každopádně je to snadnější metoda.

Problémem u obou metod je určení nemateriálních statků.
Např. ocenění tzv. GOOWILLu = rozdíl mezi substanční hodnotou a cenou, za kterou bude podnik ve skutečnosti prodán. Goodwill může být nejpodstatnější a nejlépe hodnocenou částí podniku. Vliv na zvýšení prodejní ceny může mít např. management, kvalitní personál, dlouhodobé kvalitní obchodní propojení, efektivní organizace podniku, atraktivnost výrobní prognózy, vhodnost umístění, atd.

Metody založené na oceňování výnosů

Jsou založeny na poznatku, že hodnota je určena budoucími výnosy statku
Je založeno na investičním počtu a hodnota podniku je dána v principu čisté současné hodnoty budoucích výnosů
Chce-li tuto metodu podnik používat, musí si odpovědět na několik otázek:
- Jak chápat a jak vypočítat výnosy podniku
- Jak určit hodnotu budoucích výnosů
- Jak stanovit diskontní (kalkulovanou) sazbu pro určení současné hodnoty
- Jak promítnout do ocenění riziko

- obecně se doporučuje, že by mělo být postupováno cestou plánovaného CASH FLOW
- většinou se tedy používá metoda diskontovaného CASH FLOW - aby se mohla tato metod použít, musí se určit položky tvořící peněžní toky
- konkrétní volba závisí na způsobu určení diskontované úrokové míry a jakým způsobem lze dojít k výsledku
- postup má být takový, že se vypočte hodnota celé společnosti a teprve potom se vyčísluje hodnota vlastního jmění

Výpočet:
Zisk před úroky a zdaněním (EBIT)
- Daně
+ Odpisy
- Výdaje na pořízení HIM a NEHIM
- Zvýšení pracovního kapitálu
+ Snížení pracovního kapitálu
= Peněžní toky k rozdělení
- tento peněžní tok je tzv. volný peněžní tok a ten je používán pro výpočet vlastní výnosové hodnoty

Možnost odhadu CASH FLOW na delší dobu:
H = suma diskontovaných CASH FLOW v jednotlivých letech = suma CASHFLOW v jedn.letech * (1 + r)

Metoda na základě srovnání

Jde o odhad ceny podniku, za kterou by bylo možné podnik prodat. Oceňování touto metodou lze podnik rozdělit na:

1. podnik s obchodovatelnými akciemi
- v tomto případě se pouze sečtou všechny akcie
- tržní hodnota z hlediska akcií bývá nižší než je faktická tržní hodnota
- k této ceně se tedy přičte určitá "prémie"
- prémie vychází z možnosti kontrolovat podnik (čím větší balík akcií, tím větší prémie a možnost ovlivňování podniku)

2. podnik s neobchodovatelnými akciemi nebo jiný druh podniku
- v tomto případě se oceňuje pomocí aktuálních cen srovnatelných podniků
- lze srovnávat pouze podniky, které jsou si podobny svým zaměřením, rozsahem, odbytem,…
- k tomuto srovnání se používají multiplikátory => jde o poměr mezi kupní cenou srovnatelných podniků a jejich ročním ziskem
- obecně se vždy pracuje s průměrnými čísly (každý podnik má jiné výsledky)
- multiplikátor na bázi zisku určuje, kolikrát musí kupující v ceně zaplatit vykazující zisk (např. má-li podnik multiplikátor 4 a má podnik roční zisk 100 000, jeho prodejní cena bude 400 000)
- lze použít i jiné multiplikátory (např. na základě obratu,…)