SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Doba návratnosti

Doba návratnosti

Prostá doba návratnosti

Vzorec aplikovatelný pouze pro konvenční toky:
∑  Pn = ∑  Vn 

- nebere v úvahu faktor času ani peněžní toky za dobu návratnosti, čímž zkresluje pohled na efektivnost

Diskontovaná doba návratnosti

vzorec je aplikovatelný pouze pro nekonvenční peněžní toky

∑ Pn ( 1 / (1+i)n ) = ∑ Vn ( 1 / (1+i)n )

- Nebere v úvahu faktor času ani peněžní toky za dobu návratnosti.
- Obecně DN preferuje varianty s kratší životností, i když jsou méně efektivní, tato i ostatní uvedené nevýhody mohou vést k nesprávnému rozhodování a výběru variant.
- Pomocí doby úhrady se mohou vybírat jen investiční varianty se stejnou dobou životnosti a stejným průběhem peněžních příjmů z investice, v tomto případě kratší doba úhrady je odrazem i vyšší efektivnosti.
- Investice s kratší dobou úhrady jsou pro podnik výhodnější z hlediska likvidita jeho majetku (zkracuje se doba fungování majetku v podobě fixního majetku).
- Pokud podnik bude dočasně preferovat svou likviditu před efektivností podnikání, bude mu pro rozhodování více vyhovovat metoda doby úhrady než ČSH či VV%.
- Tato metoda je charakterizována jako méně vhodná, v praxi často používaná

Společným nedostatkem všech metod investičního rozhodování může být nereálnost vstupních údajů, zejména údajů o očekávaných peněžních příjmech z investice.