SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Podnik - Vnitřní výnosové procento

Vnitřní výnosové procento

VV% (IRR - Internal Rate of Return) lze definovat jako takovou úrokovou míru, při které se SH peněžních příjmů rovná SH kapitálových výdajů investice. Při výpočtu VV% postupujeme metodou postupné aproximace (početně či graficky). Při početní aproximaci se pokusíme nalézt dvě úrokové sazby, při jedné z nich je ČSH kladná, při druhé záporná (co nejmenší rozdíl od nuly), poté pomocí lineární interpolace zjistíme přibližnou hodnotu:

VV% = in + ( ČSHn / (ČSHn - ČSHv) ) * (iv - in
 
ČSHn - ČSH při nižší úrokové míře
ČSHv - ČSH při vyšší úrokové míře
in - nižší úroková míra
iv - vyšší úroková míra

Výsledné procento vyjadřuje výnos (např. VV% = 10 %, to znamená, že kapitál se během životnosti investice nejen vrátí, ale vynese dalších 10 %)

+ Při výběru investičních variant vede k obdobným výsledkům jako metoda ČSH, také respektuje všechny důležité faktory.
- Poněkud obtížnější výpočet a z výpočtu není patrný zisk vytvořený projektem.
+ VV% je snadno porovnatelné např. s alternativní investicí kapitálu do finančních aktiv.
 
Obě metody, jak ČSH, tak i VV%, vedou při výběru investičních variant většinou ke stejným výsledkům. Základním problémem jejich praktické aplikace je reálnost vstupních údajů.