SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo - Tvorby práva

Právo - formy a tvorba

Soubor právních pravidel = právní řád určitého státu

Pojem právo

a) Subjektivní
    a. Nárok nebo oprávnění (nárok na mzdu, využívání vlastnictví, brání užitků)
b) Objektivní
    a. Soubor norem uznávané státem jako prameny práva
    b. Jedno pravidlo chování vynutitelné státní mocí = jedna právní norma
    c. V praxi v podobě (obecně závazné právní předpisy, právní řád, právní předpisy atd.)

Formy práva (prameny práva)

a) normativní právní akty
    a. uznáváno v ČR
    b. nejčastější formou jsou zákony
    c. vyšší sílu mají jen ústavní zákony (upravují vztah státu vůči dalším subjektům)
b) normativní smlouvy
    a. uznáváno v ČR
    b. jedná se o smlouvy tzv. kolektivní
    c. charakter mezinárodních smluv, smlouvy mezi zaměstnavatelem a odbory
    d. musí být schváleny parlamentem a vyhlášeny ve sbírce zákonů (formou sdělení)
    e. smlouvy se podepisují až po schválení parlamentem
c) právní obyčeje
    a. ústavní zvyklosti ve Velké Británii
    b. aby se obyčej stal pramenem práva musí splňovat následující:
        i. musí se na určitém území dlouhodobě, fakticky a masově uskutečňovat
        ii. musí být možnost stanovit jeho obsah
        iii. státní orgány musí obyčejové právo používat pro řešení jednotlivých případů a při porušení uplatňovat státní donucení
d) soudní precedenty
    a. individuální soudní rozhodnutí
    b. stává se za předpokladu, že se jím řeší jiný případ, který není právními normami upraven
    c. založen angloamerický právní systém

Druhy ústav

a) rigidní (tuhé)
a. přísnější procedura (nestačí souhlas prosté většiny)
b) flexibilní (pružné)
a. platí pro ni stejná procesní pravidla jako pro běžné zákony

Zákonodárná moc v České republice

Zákonodárná moc náleží parlamentu
a) poslanecké sněmovně (200 poslanců - 4 roky)
    a. pro usnášení musí být přítomna 1/3 všech členů
    b. pro přijetí zákona je třeba nadpoloviční většina přítomných poslanců
    c. pro přijetí ústavního zákona nebo mezinárodní smlouvy o lidských právech je zapotřebí souhlas 3/5 všech poslanců
b) senátu (81 senátorů - 6 let / každé 2 roky se volí 1/3 senátorů)
    a. pro usnášení musí být přítomna 1/3 všech členů
    b. pro přijetí zákona je třeba nadpoloviční většina přítomných senátorů
    c. pro přijetí ústavního zákona nebo mezinárodní smlouvy o lidských právech je zapotřebí souhlas 3/5 přítomných senátorů

Nikdo nesmí být členem obou komor parlamentu.

a) aktivní volební právo (volit někoho)
    a. musí to být občan ČR
    b. dovršil 18 let věku
b) pasivní volební právo (být zvolen)
    a. sněmovna (21 let)
    b. senát (40 let)

Návrh zákona může podat 
a) poslanec
b) skupina poslanců
c) senát
d) vláda
e) zastupitelstvo vyššího územního správního celku

Postup při přijímání zákona
a) vláda se vyjádří k návrhy do 30 dnů (pokud ne, pak platí, že se vyjádřila kladně)
b) poslanecká sněmovna (30 dnů pro vyjádření)
c) senát (30 dnů pro vyjádření)
d) pokud senát zákon zamítne, vrací se do poslanecké sněmovny, kde je znovu projednán a pro schválení je nutné nadpoloviční většina všech poslanců
e) prezident (15 dní pro vyjádření) v případě záporného vyjádření viz. bod D
f) přijaté zákony podepisuje president, předseda poslanecké sněmovny a předseda vlády

K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen (zveřejněn) ve Sbírce zákonů ČR

Normativní právní akty nižší právní síly
a) vládní nařízení
    a. např. ministerstvo může vydat vyhlášku
    b. musí být vyhlášeny ve sbírce zákonů
b) obecně závazné vyhlášky obcí
    a. týkají se samostatné působnosti obcí
    b. můžou být vydány pouze v tzv. přenesené působnosti
    c. vydává je obecní rada
    d. musí být vyhlášeny na úřední desce po dobu 15 dnů (podmínka platnosti)
    e. vyhlášení … první den vyvěšení
    f. účinnost … 15 dnem vyvěšení
    g. po nabytí účinnosti zašle obecní úřad tuto vyhlášku okresnímu úřadu

Soudní rozhodnutí (judikáty), které jsou vydány ve sbírek soudních stanovisek a rozhodnutí nejsou pramenem práva. Můžou se však jimi řídit ostatní soudy.

Normativní právní instrukce
a) nejsou to prameny práva
b) upravuje práva a povinnosti státních orgánů nebo státních podniků
c) veřejně se nevyhlašují

Vypracoval Luboš R.