SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo - Právní normy

Právní normy

Základním prvkem systému práva je právní norma.

a) hypotéza (předpoklady a podmínky)
b) dispozice (pravidlo chování … oprávnění a povinnosti)
c) sankce (následky při porušení)

- ne vždy musí být všechny tři části v jednom paragrafu
- hypotéza může být rozdělena do dvou částí (obecné části zákona a zvláštní)

Klasifikace právních norem

- právní normy lze třídit dle různých hledisek
- umožňuje to snazší praktickou orientaci při výkladu
- podle orgánů, které mají právo vydávat právní akty rozlišujeme:

Orgány, které mají právo vydávat právní akty
a) právní normy prvotní
    i. samostatná působnost
    ii. vyhlášky obcí, zákony atd.
b) právní normy odvozené
    i. přenesená působnost
    ii. vyhlášky ústředních orgánů, vládní nařízení atd.

Dělení právních norem
- dle konkrétní problematiky
- např. ústavní, správní, finanční, občanského, obchodního, rodinného, trestního atd.

Podskupiny právních norem

(povaha pravidel dle obsahu)
a) kogentní (kategorické)
    i. zvláště důležitý význam (správní, trestní, ústavní nebo procesní právo)
    ii. jejich použití nemůže být vyloučeno nebo omezeno
    iii. většinou obsahuje složení: musí … jinak
    iv. příklad (zákoník práce § 31 odstavec 3 … zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je její sjednání neplatné)
b) dispozitivní
    i. umožňuje úpravu právní normy po souhlasu obou zúčastněných stran
    ii. použití ve větším rozsahu v právu občanském, obchodním a částečně i pracovním
    iii. příklad (výplata podílu na zisku ve společnosti s r.o.)
c) opravňující
    i. oprávnění někoho na něco (např. na výplatu mzdy)
d) zavazující
    i. forma příkazu (přikazující)
    ii. forma zákazu (zakazující)
e) obecné
    i. platnost na celé území státu bez časového omezení
    ii. trestní právo
f) zvláštní
    i. vztahují se obvykle na určitou územní, časovou nebo osobní působnost
    ii. nelze ji vykládat extenzivním (rozšiřujícím) způsobem
    iii. např. obecně závazné vyhlášky obcí, lustrační zákon atd.
g) hmotně-právní
    i. práva a povinnosti subjektů obsažené v hmotně právních obecně závazných právních předpisech
    ii. např. občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní zákon, zákoník práce atd.
    iii. v případě hmotně-právního řízení je např. doručení dopisu zapotřebí zajistit přímo do rukou příjemce a to do lhůty stanovené
h) procesní
    i. upravuje postup státních orgánů při jednotlivých druzích řízení (např. exekuce)
    ii. např. občanský soudní řád, trestní řád, správní řád atd.
    iii. v případě procesního řízení je např. doručení dopisu zapotřebí zajistit pouze započetí přepravy (poštou) v poslední den lhůty
i) veřejnoprávní
    i. dle těchto norem plní svoji funkci stát nebo obec vůči ostatním subjektům
    ii. jed o normy kategorické (je vidět nadřazení státu vůči ostatním)
j) soukromoprávní
    i. dispozitivní charakter
    ii. vzájemně rovné postavení (občanský zákoník)
    iii. stát a obec zde vystupuje jako jakýkoliv subjekt

Vypracoval Luboš R.