SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo - Ochrana hospodářské soutěže

Ochrana hospodářské soutěže

1. Působnost zákona o OHS
Na trhu výrobků a výkonů proti omezování, zkreslování a vylučování HS. Zákon se vztahuje na:
- FO a PO učastnící se HS
- orgány státní správy a orgány obcí, pokud jde o jejich působnost související s HS
- svazy podnikatelů, komory, živnostenská společenstva a jiné formy sdružování podnikatelů
- činnost a jednání, k nimž došlo v zahraničí, pokud se jejich účinky projeví na tuzemském trhu

2. Relevantní trh
Časově a geograficky stanoven, rozdílný dle různých komodit, času a vzdáleností.

3. Nekalá soutěž
Upravena obch. zákoníkem. Jednání v HS v rozporu s dobrými mravy soutěže, způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům či spotřebitelům (klamavá reklama, klamavé označení, nebezpečí záměny, parazitování na pověsti)

4. Ochrana soutěže
Zákon o OHS, ochrana ještě před započatím soutěže

5. Dohody narušující soutěž
Všechny dohody mezi soutěžiteli, které vedou nb mohou vést k narušení HS na trhu, jsou zakázané a neplatné. Vyjma vyjímky ze zákona. Takové dohody jsou soudně nevymahatelné. Zakázané jsou dohody:
- přímé nb nepřímé určení cen a jiných obch. podmínek
- závazek omezení nb kontroly výroby, odbytu, techn. vývoje nb investic
- závazek omezit vstup na trh soutěžitelem - nečlenům dohody
- závazek účastníků, že vůči jedn. odběratelům budou při plnění stejného charakteru uplatňovat rozdílné podmínky (diskriminace)
- dohody o dalším plnění
- jednání ve vzájemné shodě

6. Chování obch. řetězců
Zneužití postavení na trhu zejména v oblasti vertikálních vazeb (mezi dod.a odb.). Svoji kupní silou nutí dod. k nepříliš obvyklým obch. praktikám (vstupní popl., propagace zbožív obchodě)

7. Tržní podíl podle novelizovaného zákona o OHS
Spojování soutěžitelů podléhá UOHS jestliže:
- společný celosvětový obrat všech spojovaných soutěžitelů za posl. období je vyšší než 5 mld. Kč
- společný čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za posl.období na trhu ČR je vyšší než 550 mil.Kč, alesoň dva z nich dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 mil.Kč a společný podíl na relevantním trhu daného zboží přesáhne 25%

8. Vertikální propojení a dohody
Dohody mezi odběrateli a dodavateli

9. Horizontální propojení a dohody
Dohody mezi soutěžiteli na stejné úrovni (konkurence)

10. Platnost zakázané dohody
Pokud zákon o OHS nb zvláštní zákon nestanoví jinak, nb pokud ÚOHS nepovolil vyjímku. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část dohody, je neplatná jen tato její část (pokud z obsahu nevyplývá neoddělitelnost od ostatního obsahu).

11. Spojování podniků soutěžitelů
Za spojování se považuje i založení nové společnosti kontrolované více soutěžiteli (společný podnik), který trvale plní fce samostatné hospodářské jednotky. Spojování podléhá povolení UOHS (viz otázka 7). Došlo-li ke spojení bez povolení, může UOHS rozhodnout o povinnosti prodat podíly, rozdělit soutěžitele, ukončit sml., či jiná opatření vedoucí k tomu, aby byla znovu obnovena účinná soutěž. ÚOHS povolí spojení pokud soutěžitelé prokáží, že narušením soutěže nebude újma větší než hosp. výhody spojení. Spojení je třeba oznámit UOHS do 7 dnů ode dne uzavření sml. Písemná žíádost musí být odůvodněna. Smlouvy zakládající spojení nabyde účinnosti až rozhodnutím UOHS, do té doby soud nezapíše do obch. rejstříku.

12. Monopolní a dominantní postavení
Monopolní postavení - soutěžitel není vystaven konkurenci
Dominantní postavení - soutěžitel není vystaven podstané soutěži, min. 40% shodného a vzájemné zastupitelného zboží na relevantním trhu
Třeba toto postavení ohlásit ÚOH. Postavení nesmí být zneužíváno. Zneužitím je:
- vynucování nepřiměřených podmínek ve sml. s jinými účastníky trhu
- vázání souhlasu s uzavřením sml. na podmínku, že druhá sml. strana odebere i další plnění, které s předmětem sml. nesouvisí
- uplatňování rozdílných podm. při shodném či srovnatelném plnění
- zastavení či omezení výroby, odbytu za účelem získání neoprávněného hosp. prospěchu na úkor kupujících

13. Obrana proti zneužití dominantního postavení
Dohlíží ÚOHS - dozor nad zákonem o OHS. Nejedná-li se o trestní čin, ÚOHS zahájí řízení proti tomu, kdo zákon porušil. Může mu přikázat nápravu, dát pokutu.

14. Řízení u UOHS
Účastníkem řízení u UOHS je ten soutěžitel, o jehož právech se má rozhodnout. Netýká se poškozeného. Soutěžitelé jsou povinni poskytovat veškeré podklady a info. UOHS může vydat předběžné opatření - prozatimně upraví právní vztahy na dobu do konečného rozhodnutí. Postup dle ustanovení správního řádu.

15. Pokuty
Neposkytnutí podkladů ve lhůtě - 300 tis;
Nedostavení se k ústnímu jednání - 100 tis;
Nesplnění vykonatelného rozh. - 1 mil.;
Porušení ost. povinností uvedených v zákoně - 10 mil. nb 10% z čistého zisku

16. Spory z nedovolené soutěže (§17)
Poškození mohou vůči rušiteli požadovat, aby se zdržel jednání, odstranil závadný stav, poskytl zadostiučinění a vydal neopravněný prospěch. Pro uplatnění těchto nároků platí občanskoprávní předpisy, nestanoví-li zákon o OHS jinak.