SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo - Mandátní smlouva

Mandátní smlouva

Referát analyzující obchodní smlouvu. V tomto případě smlouvu mandátní (cca 2001).

Pověřená osoba (mandatář) se zavazuje pro mandanta za úplatu jménem mandanta a na jeho účet nějakou obchodní záležitost. Mandátní smlouva je upravena v § 566 - 576 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníka ve znění pozdějších předpisů.

Mandátní smlouva patří mezi relativní obchody, tedy že její použití je závislé na povaze subjektů smlouvy. Mandátní smlouvu lze uzavřít pouze mezi podnikateli, jestliže při vzniku závazkového vztahu je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týká jejich podnikatelské činnosti. Z toho vyplývá, že mandátní smlouva musí být oboustranně obchodní.

Mandátní smlouva nezahrnuje v sobě výsledek činnosti. Závazek ze smlouvy je tedy splněn i pokud mandatář vyvíjel činnost k dosažení výsledku, a výsledek se přesto nedostavil.

Forma smlouvy

V zákoně není vyžadována pro smlouvu nějaká zvláštní forma. Smlouva tedy může být uzavřena ústně, písemně či konkludentním způsobem. Pouze pokud předmět smlouvy spočívá v právních úkonech, pro něž je předepsána písemná forma, je nutné uzavřít smlouvu písemně.

Předmět smlouvy

Předmět mandátní smlouvy je zařízení určité obchodní záležitosti. To může spočívat i v právních úkonech nebo v jiné činnosti. Obchodní záležitostí se rozumí záležitost, která souvisí s podnikatelskou činností mandanta. U mandátní smlouvy musí vždy mandatář musí jednat jménem mandanta a nepřipadá tak v úvahu nepřímé zastoupení.

Úplata

Mandátní smlouva je vždy úplatná. Pokud by ve smlouvě bylo uvedeno, že mandatář zařídí obchodní záležitost bezplatně, nešlo by již o mandátní smlouvu, neboť by nebyl plněn pojmový znak smlouvy. Mandant je povinen zaplatit i náklady, které mandatář musí vynaložit při plnění svého smluvního závazku, pokud ve smlouvě není stanoveno, že tyto náklady jsou zahrnuty již v úplatě.

Povinnosti mandatáře

Mandatář musí jednat vždy s vynaložením odborné péče. Pokud tak stanoví smlouva, musí mandatář zařídit záležitost pouze osobně. Mandatář musí respektovat pokyny mandanta, od pokynů se může mandatář odchýlit pouze pokud je to nezbytné, je to v zájmu mandanta a nemohl včas obdržet jeho souhlas.

Zánik smlouvy

Mandant může smlouvu kdykoli vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti dnem oznámení mandatáři. Mandatář může vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následující po měsíci, v němž byla výpověď doručena mandantovy. Ve smlouvě lze domluvit pozdější účinnost výpovědi. Při předčasně a řádně ukončením smlouvy má mandatář nárok na úhradu vynaložených nákladů a na přiměřenou část úplaty.

Vypracovaná mandátní smlouva >>