SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo - Obchodně-závazkové vztahy

Obchodně-závazkové vztahy

1) Absolutní obchodní smlouvy
Smlouvy, které se řídí Obchodním zákoníkem bez ohledu na to, kdo jsou zúčastněné strany. (např. sml.o úvěru, o prodeji, o akreditivu...)

Absolutní neobchodní smlouvy
Jsou výslovně upraveny v Občanském zákoníku. Nezáleží na tom, zda se jedná o podnikatele. (např. sml. pojistné, darovací, kupní, vklady u bank...)

2) Kogentní ustanovení
Povinná ustanovení. Smluvní strany se nesmí od nich odchýlit. Je jich méně než dispozitivních.

Dispozitivní ustanovení
Nepovinné. Lze dohodnout. Není-li stanoveno - platí Obchodní zákoník.

3) Neplatnost právního úkonu
Musí být učiněn svobodně, vážně, určitě, srozumitelně - jinak je neplatný. Dále neplatný je-li: předmětem nemožné plnění, chyby v psaní či počtech (pochybný význam), kdo jej učinil není způsobilý k právnímu úkonu, obsah nebo účel odporuje zákonu, v rozporu s dobrými mravy. Neplatný absolutně či relativně.

Neplatnost smlouvy
Nejsou-li potřebné náležitosti, špatný projev vůle, vadný právní úkon (chyba některé ze stran), uzavřena pod nátlakem.

4) Pořadí použití použití ObčZ, ObchZ, smluvních ujednání a zvyklostí
ObčZ a ObchZ se vzájemně doplňují, možno je využít současně. Někdy je třeba aplikovat ObchZ, někdy se připouští volba práva (jen nejedná-li se o vztah mezi podniky). ???Dispozitivní ust. mají přednost před kogentními. Zvyklosti mají přednost před dispozitivními ustanoveními. Není-li problém řešen v ObchZ - obrátit se na ObčZ.

5) Návrh na uzavření smlouvy
Oferta, projev vůle, jasnost (uvedení všech podrobností), přesná definice práv a povinností. Smlouva musí obsahovat smluvní strany, předmět smlouvy, dokdy platí, dokdy se navrhovatel cítí vázán. Zánik je uplynutím lhůty 30 dnů či přiměřené doby.

6) Přijetí návrhu smlouvy
Akceptace, včasné konkludentní jednání, mlčení a nečinnost = neakceptace smlouvy. Včasné prohlášení osoby jíž byl určen. Účinný = souhlas obdrží navrhovatel.

Konkludentní jednání
Projev vůle jinak než podpisem, ale zřetelně a jasně.

7) Podstatné části pojmenovaných druhů smluv
Smlouvy dle ObčZ a ObchZ

Nepojmenované smlouvy
Innominátní, neodpovídá sml. typu. Právní vztahy účastníků misí bý dostatečně a jasně upraveny, nad rámec zákona. Přesné určení předmětu.

8) Podmínka odkládací
Odložení platnosti smlouvy. Splnění podmínky - uzavře se smlouva, odkládá se plnění.

Podmínka rozvazovací
Při nesplnění určitých podmínek v určité lhůtě - smlouva se rozváže.

Opce
Platba za to, že se do nějaké okamžiku může uzavřít smlouva za určitých podmínek.

9) Veřejný návrh na uzavření smlouvy
Zveřejnění veř. návrhu v tisku. Obracím se na neurčité množství zájemců. Smlouva by měla být akceptována v plném rozsahu. Kdo se přihlásí, musí být ochoten akceptoptovat veř. návrh v plném rozsahu. Nediskutuje se o změnách (pouze a.s.).

Výzva k podávání návrhů
Podnět k uzavření sml., která nemá náležitosti (podst. části) se považuje pouze za výzvu k podávání návrhů na uzavření sml.

10) Obchodní veřejná soutěž
Veřejně se vyhlásí. vyhlašovatel není ničím vázán, rozhoduje se zcela podle svého. nemůže měnit podmínky, jen má-li právo změny. Nezařazuje návrh nesplňující podmínky. Nesmí vyhlásit, kde hospodaří ze SR.

11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Smluvní strany se musí dohodnout na podst. náležitostech, tj. kdo a dokdy má právo vyzvat druhou stranu k uzavření smlouvy.

12) Veřejná zakázka
Předmětem veř.obch.soutěže zakázka zadávaná ministerstvem, spr.úřadem, úz.samosprávou,NKÚ, st.zastupitelstvem, st.fondy, PO zřízené zákonem. Řídí se zákonem č.199/1994 o zadávání veřejných zakázek

13) Zástavní právo
Domáhání se plnění ze zastavených věcí. Snížení rizik ztrát. Vzniká písemně, dohodou, ze zákona. Přinese uspokojení prodáním, zastavená věc nepropadá do vlastnictví druhé strany. Movitá věc - fyzické předání 3. osobě (nemůže ji používat), aby byla věc zastavena, nesmí být v držení zástavce. Sml. o zástavním právu - acesorický vztah, předmět zástavy. 

Zástavní věřitel
Má právo volby. Soudní řízení proti zástavci nebo zástavě, má přednost při uspokojení.

14) Výkon zástavního práva
Soudní návrh, žaloba, obrátím se na exekuční úřad. Výkon - prodej, z částky uspokojen věřitel. Zánik - vykonáním, uplynutím doby, zánikem zástavy, splněním závazku.

Co lze zastavit
Mělo by se zastavovat to, co skladováním nemění hodnotu, movitě, nemovitě věci, pozemky, CP, diamanty..

15) Smluvní pokuta
Pro případ sml. porušení. Kdo poruší - nucen splnit - zaplatit pokutu v určité výši. zaplacením se dlužník nezbaví povinnosti plnit závazek. Ve sml. písemně určená výše, způsob určení. při finanční částce - úrok z prodlení.

16) Ručení
Kogentní ustanovení, jednostranný závazek. Musí být 3 strany - dlužník, věřitel, ručite. Ručí celým svým majetkem, obráti-li se věřitel prokazatelně na ručitele, může vymáhat. zajišťovací závazek.

Akcesorita
Ručení platí po dobu existence zajišťovaného závazku. Akc. závazek - k něčemu vztažený, sám o sobě nemůže existovat.

Subsidiarita
Napřed můžeme požádat dlužníka o plnění závazku, pak v podpůrné rovině žádat ručitele.

17) Bankovní záruka
Písemné prohlášení banky v záruční listině. Slib, že pokud někdo nesplní závazek, budou splněny jiné podmínky. Obdobné ručení, ručitel=banka. Absolutní obchod. Záruční listina obsahuje: do jaké výše banka ručí (přesná částka v Kč)

18) Uznání závazku
Uznáním závazku se obnovuje promlčecí doba (4 roky). Za uznání se bere i sdělení dlužníka, proč nemůže daný závazek plnit.

Zajištění závazku zajišťujícím převodem práva
Dochází ke změně majitele na určitou dobu (písemně). Převod práva dlužníka na věřitele, dlužník nesplní, pohledávka přechází (propadá) ve prospěch věřitele.

19) Zánik závazku splněním
Je-li splněn pozdě, zaniká. Vázat plnění jedné sml. plněním druhé sml. je zakázáno, potvrzení o plnění.

20) Vadné plnění
není-li podle sml., odchylky od smlouvy, neoznámím-li vzniklou škodu druhé straně, nemám nárok na náhradu škody. Poskytne-li dlužník vadné plnění, věřitel neodstoupí, mění se obsah závazku, závazek zaniká uspokojením.

Pozdní plnění
Závazek zaniká také pozdním plněním dlužníka, nezanikne-li před tímto plněním odstoupením od smlouvy.

21) Volba plnění
Zvolí-li dlužník nebo věřitel způsob plnění, sděli jej druhé straně. Ta nemůže bez souhlasu druhého způsob měnit. Lze-li záv. plnit několika způsoby - právo volby má dlužník (nevyplývá-li ze smlouvy, že toto právo má věřitel).

Částečné plnění
Věřitel je povinnen ho přijmoutm neodporuje-li povaze zákona (=dílčí)

Plnění třetí osobou
Plní-li dlužník záv. pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám. Věřitel je povinen přijmout plnění třetí osobou. Třetí osoba za záv. ručí, vstupuje splněním dluž. závazku do práv věřitele.

22) Místo plnění finančního a věcného závazku
Místem věcného plnění je provozovna zhotovitele, místem fin. plnění je věřitel, místo stanovené ve smlouvě.

23) Doba plnění
Věřitel požaduje od dlužníka plnění hned po uzavření sml. Ve prospěch dlužníka - dlužník je oprávněn plnit před  urč. datem - věřitel je povinen převzít. Ve prospěch věřitele - požaduje-li věřitel před datem, je dlužník povinen plnit. Ve prospěch obou stran - plní se podle smlouvy, nikdo nemá právo požadovat plnění před datem.

24) Započtení
Způsob nebo možnost jak jednostranným aktem srovnat pohledávky jedné a druhé strany. Vzájemné vyrovnání, nepotřebuji souhlas druhé strany.

25) Nároky z porušení smlouvy
Náhrada škody nebo úroky z prodlení.

26) Prodlení dlužníka
Dlužník je v prodlení, neplní-li řádně a včas. Jde o porušení závazku, zánik záv.=zánik prodlení. Prodlení má do splnění záv., kogentní, přechází na něj nebezpečí škody.

Nebezpečí škody na věci
Náhodné poškození, zničení předmětu smlouvy. Porušení povinnosti úschovy věci (snížení hodnoty věci).

27) Prodlení věřitele
Věřitel je v prodlení, nepřevezme-li řádným způsobem plnění nebo schází-li spolupůsobení věřitele (dlužník nemůže splnit pro nesoučinnost s věřitelem). Věřitel neposkytne řádnou podporu.

28) Škoda
Kdo poruší záv. ze smlouvy musí nahradit vzniklou škodu (z nesplnění záv. řádně a včas)

Povinnost k náhradě
Kdo v daném okamžiku odpovídá za dané zboží, nedojde-li k porušení sml. Nárok: nemožnost plnění, zmaření účelu sml. Fin. záv. - úrok z prodlení. Nárok na náhradu při: porušení povinností, vznik majetkové škody, příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a škodou

29) Liberační důvody
Zproštění povinností. nemusím hradit škodu, zásah vyšší moci. Osvobozujíc důvody (ne u smluvní pokuty). Platí po dobu. kdy platí překážky v plnění, jsou neodvolatelné a neovlivnitelné.

30) náhrada škody
Nárok na náhradu prokázané škody (skutečně již nastalé). nezkoumají se příčiny vzniku, hradí se škoda na majetku, ušlý zisk, regresivní N (lze uplatnit až v okamžiku vzniku.

Velikost, stanovení
Nastalou škodu musím dokázat - faktury (nejsou-li - znalecký posudek)

31) Notifikační povinnost při porušení smluvních závazků
Oznamovací povinnost. Oznámení vzniklé překážky, která zabrání plnění smlouvy druhé straně. Oznámit, že nebude plnit, povinnost k minimalizaci škody (může ke škodě dojít). Bezodkladné oznámení.

32) Odstoupení od smlouvy při nepodstatném porušení smlouvy
Stanovím lhůtu přiměřenou pro splnění (ještě 1 šance), je patrné, že druhá strana nesplní záv.- plnění je ophroženo.

33) odstoupení od sml. při podstatném porušení
Podst. porušení není prodlení. může odstoupit dlužník i věřitel. je označeno ve sml., obě strany se na něm dohodly. jednostranný akt - oznámím druhé straně.

34) Odstoupení bez porušení smlouvy
Dodatečná neschopnost plnit záv., zajištění jistoty plnění záv., stanovení přiměřené lhůty, po uplynutí odstoupí je-li na majetek druhé strany konkurz - záv. zaniká. Není-li záv. plněn řádně a včasm druhá strana nesplnívzhledem z nedostatku své způsobilosti nebo ke svému chování při přípravě záv. - odstoupím.

36) Zánik závazku při dodatečné nemožnosti plnění
Nemohu plnit - odstupuji od sml., musím zaplatit náhradu plnění. Nemožnost plnění - právní důvody, faktická nemožnost - zničení něčeno nenahraditelného.

37) Zmaření účelu smlouvy - náhrada škody
byl-li zmařen účel, je nespravedlivé chtít plnění, ale škodu nahradit. Neexistují liberační důvody, oznámení zmaření = odstoupení (okamžité zastavení plnění záv.).

38) Odstupné
Ve sml. dohodnuto. Souhlas obou. pouze v případě, že nedošlo k plnění záv. ani z jedné strany. při zaplacení - odstoupím, oznámím, zaplatím.

Fixní smlouva
Např. kupní sml. Okamžikem, kdy došlo ke splnění, došlo k odstoupení. Ne oznamovací povinnost, uvést úmysl, že plnění mimo termín není možné. Fixní termín - jasné vyjádření vůle.

39) Výpověď
U smluv na dobu neurčitou (3-měsíční výpovědní lhůta) právo vypovědět smlouvu uvádí ObchZ u konkrétních druhů smluv. Nelze vypovědět smlouvu na dobu určitou s jednorázovým plněním (lze ji dophodnout). Důležitost dohody výpovědní lhůty ve smlouvě.

40) Zánik závazku uplynutím doby
U smluv na dobu určitou. Plnění po termínu je neplatné (nez. obohacení)

Zánik závazku prekluzí, neuplatněním práva
Nebylo uplatněno ve stanovené době, prekluze - právo zaniká. Ex lege - splyne-li právo s povinností v jedné osobě.

41) Promlčení
Běží od okamžiku, kdy měl být záv. do urč. lhůty splněn. Promlčují se všechny záv. ze smluv. Promlčecí doba - doba, kdy se mohu domáhat plnění záv. Obecná - roky, obj. - 10 let. protržení - uznání závazku. Zastavení - oznamovací povinnost, nelze ji dohodnout - řídit se ObchZ

42) Rozdíl mezi kupní sml a sml. o dílo dle ObchZ
Nejde o kogentní ustanovení. záleží na dohodě obou stran. Mohu si stanovit vlastní hierarchii smluv, musí obsahovat podstatné náležitosti dle ObchZ, tím lze při vzniklých problémech aplikovat Obch. Široká smluvní volnost. Rozdíl mezi ObčZ a ObchZ - odlišnost v subjektu. KS - určení zboží jednotlivě nebo podle druhu a množ, přesná specifikace zboží ve sml. Smluvní strany - dohoda na plném znění sml.

43) Povinnosti prodávajícího
Je povinen kupujícímu dodat zboží, předat doklady, které se k němu vztahují, umožnit mu nabýt vlastnická práva ke zboží.

Dodání zboží
Kupující může zabránit dodání zboží pouze porušením smlouvy. Nutné specifikovat ve sml., buď v daném místě, předání prvnímu dopravci, odeslání zboží, místo dodání - kupující získává zboží v tomto místě nebo místo podnikání, vyrobení, sídlo. Dodává se řádně a včas.

44) Vady zboží (vč. dodání více či méně)
Faktické vady (nesprávný obal), ne škoda. Vadou je i dodání jiného množství, než bylo dohodnuto. Vady v dodacích dokladech. prodávající má za vady odpovědnost v okamžiku dodání, kupující může požadovat nové zboží , opravu nebo odstoupí. Odchylka v mezích tolarence - ne nárok na náhradu. Dodání více zboží - převezmu vše a platím vše (jinak nezákonné obohacení) nebo nepřevezmu.

45) Záruka za jakost
Zboží bude po určitou dobu způsobilé (zár.doba). prodloužení odpovědnosti za některé vady. Vady do konce zár. doby - oznámit. Povinnost kupujícího - zboží prohlédnout, oznámit zjevné vady. První styk se zbožím - neprokáží se množ. vady - nereklamuje se. Uplatnění do 4 let.

46) Právní vady zboží
Je-li prodané zboží zatíženo právem třetí osoby. koupím - právní vada - zabavení nebo jiné nároky - práva prodejci. Důležitý účel smlouvy, patent, prům.vzor, ochr.známka, autorská práva. I nedostatečnost dokladů.

47) Nároky z vad zboží
Nevzniká věděly-li  o nich strany. Notifikační povinnost (lhůta na odstranění vad - nesplněna - odstoupení). Právní nároky - podstatné porušení smlouvy - odstraněn vad opravou, nové zboží, sleva, odstoupení. nepodstatné porušení - dodání chybějícího zboží, odstranění vad. Doklady o koupi - návod...

Přechod nebezpečí škody zboží
Rozhodný okamžik - dodání nebo převzetí zboží. Přechází na kupujícího v době kdy převezme zboží od prodávajícího, oznámeni, že zboží je připraveno - přechází na kupujícího. Kupující musí vědět, že zboží je připraveno a musí mít doklady.

48) Práva a povinnosti kupujícího
Musí zaplatit kupní cenu ve stanovené době, převzít zboží v souladu se smlouvou. nabývá vlastnického práva převzetím. Právo odmítnou zaplacení - nedodáno, nekvalitně).

49) Uchování zboží
prodlení kupujícího jako dlužníka - v prodlení s placením - prodávající je oprávněn zboží zadržovat, dokud kupující neuhradí přiměřené náklady, jež prodávajícímu vznikly. Jako věřitel - nepřevezme boží - určit lhůtu - po uplynutí může prodat. Kupující převzal a zamýšlí odmítnout - uchová, dokud prod.  neuhradí přiměřené náklady.

Náhradní prodej
Odběratel neodebere zboží, prodám ho jinému za méně - uplatním škodu (rozdíl cen)

Náhradní koupě
Nedodají mi zboží, koupím jinde dráž, uplatním rozdíl.

50) Smlouva o prodeji podniku
Základní hledisko - komplexnost, prodává se komplexně (vše), fungující podnik, majitel práv - převod. Podstatné náležitosti - označení smluvních stran, kupní cena, kupující bez odkladu (ozn. věř. přechod práv), ke dni učinění - zápis (fyz. inventura). Prodej - prodlení placení kup. - kogentní ustanovení, věř - požaduje plnění původního. Prodej nesolventní osobě - u soudu se vymůže neplatnost (ochrana věřitele). Lze nabývat pozemky, obch. jméno..

51) Smlouva o koupi najaté věci
Leasing. 1. nájem, 2. sml. o koupi, 3. převzetí věci. podmínkou je uzavření nájemní smlouvy. Relativní obchod: bud. sml., dohadujeme, že uzavřeme kup.sml., na základě jednostranného právního obchodu, mohu získat nemovitost... Vady - uplatnit v okamžiku uzavření nájemní sml., nebezpečí přechodu škody. Určení: sml. stran, věci, kdy dojde ke koupi, kupní cena, odpovědnost za vady, otázky záruk, zničení, ztráty.. Pronajímatel - povinnost: prodat, předat vlastnické právo, odpovědnost za vady do zahájení platby. Škoda na věci přechází na kupujícího vznikem kupní smlouvy.

52) Smlouva o úvěru
Věřitel - zavazuje se, že na požádání poskytne peníze. Dlužník se zavazuje peníze vrátit a zaplatit úroky. Dlužník je oprávněn čerpat do výše úvěru. Úvěr - může být vázán na určitou dobu. Úroky za dobu po kterou je úvěr čerpán, splacení při vrácení zapůjčené částky. Splatím dříve - nižší úroky. Vypovědění smlouvy - okamžitě ze strany dlužníka. Poskytovatel - lhůta dohodnutá měsíc po měsíci, kdy to oznámím, při porušení smlouvy.

Půjčka
Např. u peněz. Úročená, vracím stejný druh co jsem si půjčil.

Výpůjčka
Bezplatná, individuální věc, určená, vrací se stejná konkrétní věc.

53) Nájemní smlouva
Náležitosti: určení smluvních stran, předmět nájmu (nebyt. prostoru - účel), doba nájmu, výše (nebyt. prostory - způsob placení, způsob kontroly, možnost provádění změn), podnájem, pojištění oprav a údržby. Práva a povinnosti - pronajímatel: přenechá ve stavu způsobilém k užíván;. nájemce: právo požadovat náhradní věc, nefunguje-li původní, platí nájem, pronájem, slevu, právo užívat věc, oznamuje potřebu oprav. Zánik sml. - uplynutím sjednané lhůty, na dobu neurčitou - výpověď, dohodou, odstoupením při porušením, zničení, ztráta.

54) Smlouva o uložení věci
Opatrování věci. opatrovatel se zavazuje dočasně bezplatně opatrovat věc. Sml. o uložení věci - sml. o užívání věci, povinnost opatrovatele vůči uložiteli - vydat věc na požádání, opatrovat ji. Notifikační povinnost - jeli uložená věc k tíži uložitele, může se zbavit záv.

55) Smlouva o skladování
Potvrzení o převzetí - povaha CP, spojeno právo požadovat vydání skl. věci, skladištní list - na doručitele, na jméno. Skladovatel: odpovídá za škodu na skl.věci, když tuto škodu nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. Může od smlouvy odstoupit, zástavní právo.

56) Smlouva o dílo
Rozdíl mezi ObchZ a ObčZ - vztahuje se na veškerou výrobu. Obch. - podnikatel objednal výrobu něčeho u jiného podn. - kupní sml. Obch. - zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla, objednatel se zavazuje k zaplacení. Dílo - zhotovení určité věci, montáž, údržba, oprava, úprava, hmotně zachycený výsledek činnosti. Zhotovitel + objednatel = součinnost.

Podmínky k provedení díla ze strany zhotovitele

57) Cena za dílo
Musí být ve smlouvě dohodnuta nebo způsob určení. Obě strany se mohou dohodnout na kolísání ceny (rozmezí) + podmínky, cena se určuje také na základě rozpočtu. Při vzniklých sporech se platí přiměřená část podle rozpočtu (při odstoupení od sml.)

58) Provádění díla
Zhotovitel plní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě. Požádali kterákoli stran - sepíše se o předání zápis (podpis obou stran) , řádné provedení díla - provedení zkoušek, dokončení - provedení. Pozvat objednatele na zkoušky. Předání - v dohodnutém termínu a místě = místo a čas plnění. Objednatel musí provedení dílo převzít.

59) Vady díla
Zhotovitel odpovídá v době předání, chybné zadání- zhotovitel musí včas upozornit na vadné instrukce a mat. od objednatele. Neupozorní-li plně odpovídá za vzniklé škody. Skryté překážky - nedají se předem zjistit (zhot.vady oznámí, navrhne změnu). Dílo má vady - provedení díla neodpovídá smlouvě.

Náhrada škody
Objednatel - nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla. Zhotovitel nese odpovědnost za věc převzatou do opatrování za účelem zpracování.

Vlastnické právo
Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele (na jeho pozemku) - objednatel nese škody, je vlastník. Zhotovitel nese škody - je vlastník, nenese škody ani vlastnické právo - údržba, oprava

60) Dispoziční právo k výsledkům činnosti dle smlouvy o dílo
§556-559

61) Mandátní smlouva
Mandatář se zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu urč.obchod.záležitost, uskutečněním právních úkonů jménem mandanta. mandant - zaplatí. mandatář - povinen postupovat s odbornou péčí. Plná moc pro mandatáře - uskutečňuje-li právní úkony jménem mandanta. zánik - splnění záv., mandant může kdykoli vypovědět. Mandátní sml. - předmět ZoCP

62) Komisionářská smlouva
Protiklad mandátní smlouvy. komisionář se zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost, komitent platí, komisionář je povinen jednat s odbornou péčí podle pokynů komitenta. Pro nákup a prodej movitých věcí. Komisionář o výsledku podává zprávu, provádí vyúčtování (při zařízení), nesjednává výše úplaty - náleží mu úplata přiměřená čin. a dosažení výsledku.

63) Smlouva o kontrolní činnosti
Vykonavatel kontroly se zavazuje provést nestranné zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku činnosti. Vydá kontrolní osvědčení. Objednatel - zaplatí pouze vykonání kontroly, není-li provedena řádně, nevznikají vykonavateli nároky na úplatu. Objednatel může po uplynutí doby odstoupit od sml.

64) Zasilatelská sml.
Absolutní sml. (nezáleží, zda jde o FO či PO). Zasilatel se zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věcí z určitého místa do jiného. Příkazce - zaplatí. Zasilatelský příkaz - pís. příkaz k obstarání přepravy. Zasilatel - povinen podat příkazci zprávu o škodě, kt. zásilce hrozí nebo vznikla, hned jak se to dozví, jinak odpovídá za škodu. Podpůrně se používají ustanovení kom.sml.

65) Sml. o přepravě věcí
Dopravce se zavazuje odesílateli, že přepraví věc z určitého místa do jiného /místo určení - místo odeslání)ú. Odesílatel platí přepravné, podle sml. může být dopravce povinen vydat pří převzetí zásilky náložní list, dopravce může svůj závazek plnit pomocí dalšího dopravce, odpovídá jako by to dělal sám. Dopravce odpovídá za škodu na zásilce, vzniklé po převzetí do vydání, ledaže ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče.

66) Smlouva o  nájmu dopravního prostředku
Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci DP k dočasnému užívání. Nájemnce platí. vyř¨žaduje se pís. forma. prekluzivní ustranovení - právo pronajímatele na náhradu škody na DP zaniká, když nepožaduje tuto náhradu na nájemci do 6 měsíců po vráceni DP. Péče o stavu DP.

Smlouva  o provozu dopravního prostředku 
Provozce se zavazuje přepravit náklad urč.objednatelem, k tomu účelu s DP vykonat jednu nebo více cest nebo během sml.doby vykonat cesty podle určení objednatele. Objednatel - platí. Vyžaduje pís.formu.

67) Smlouva o zprostředkování
Zprostředkovatel se zavazuj, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemnce měl příležitost uzavřít smlouvus třetí osobou. Zájemce platí provizim zprostředkovatel - povinen hned sdělovat zájemci důl.okolnosti pro jeho rozhod. Zájemce - povinen sdělovat skutečnost mající rozhodující význam. Zprostředkovatel - nárok na provizi, je-li uzavřena sml. Nemá nárok pokud sml. s 3.osobou byla uzavřena bez jeho součinnosti, nárok na náhradu N spojených se zprostředkováním jen bylo-li to sjednáno. Uschová doklady. Zánik - není-li sml. uzavřena v urč.době, oznámím druhé straně.

68) Smlouva o obchodním zastoupení
Obch.zástupce se zavazuje, že bude pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv. zastoupený platí provizi. Pís.forma. OZ je povinen ve stanovené oblasti vyvíjet s odbornou péčí. Čin, jež je předmět závazku (vyhledávání zájemců o uzavření obchodu). Bez plné moci nemá právo jménem zastoupeného uzavírat dohody. OZ je povinen uskutečňovat činnost k níž je zavázán, dbát zájmu zastoupeného, řídit se jeho pokyny, nesmí sdělit údaje jiným osobám, nárok na provizi a N (byly-li sjednány), provize - byl-li obchod uzavřen a 3.os splnila záv. Zastoupený - musí předat podklady a pomůcky.

69) Výhradní obchodní zastoupení
Zastoupený je povinen ve stanovené oblasti a pro určitý okruh obchodu nepoužívat jiného OZ. OZ není oprávněn v tomto rozsahu vykonávat OZ pro jiné osoby nebo uzavírat obchody na vlastní účet nebo účet jiné osoby. Zastoupený je oprávněn uzavírat obchody i bez součinnosti OZ - ale je povinen z těchto obchodů platit provizi OZ.

Zánik obchodního zastoupení
Závazek OZ zaniká uplynutím doby, na niž byla uzavřena sml.Platnost sml. prodloužena nejvýše o 6 měsíců (řdí-li se i po uplynutím doby smlouvou), pokračuje-li dále, opět se prodlužuje platnost o 6 měsíců. Neurčitá doba - výpověď, ypoví-li zastoupený sml. po uplynutí 1 roku od uzvření - odměna OZ za získané zákazníky.

70) Smlouva o tichém společenství
Tichý společník se zavazuje poskytnout podnikateli určitý vklad, podílet se jím na jeho podnikání. Podnikatel platí část zicku vyplývající z podílu TS na výsledku podniku. Pís.forma. Předmět vkladu - peněžní částka, věc, právo, majetková hodnota (musí ho předat, pod. je vlastníkem). TS - právo nahlížet do dokladů a účetních zaznamů, vyžádá si účetní závěrku. Podíl TS - určuje účetní závěrka. TS ručí za závazky - jeli jeho jméno obsaženo v obch.jménu, prohlásí že podnikají společně. Zánik - uplynutím doby, výpovědí, ukončení podniku, konkurzem. Podíl na ztrátě - výše vkladu.

71) Smlouva o otevření akreditivu
Zmenšení rizika podnikání. Jistota prod. že dojde k platbě. Hlavně v zahraničí, téměř bezrizikový způsob placení. Akr.lůistina (odvolatelná, neodvolateln á) - piov. B zaplatit urč. částku nebo přijmout směnku. Pečlivé stanovení akr. pomínek. Osobní a cestovní akredivy existují také (jednotné podmínky akr.). Závazek banky je nezávislý na právním vztahu mezin příkazcem a oprávněným.

72) Smlouva o inkasu
B se zavazuje obstarat pro příkazce přijetí plnění určité peněž.pohledávky od určitého dlužníka nebo obstarat jiný inkasní úkon. B požádá dlužníka o zaplacení, nezaplatí-li dá zprávu příkazci. B neodpovídá za to, že se inkaso neuskuteční. B dokumentární inkaso - B vydá osobě dokumenty opravňující nakládat se zb. (při vydání zaplacena částka). Přijaté peníze nebo CP předá B příkazci. Jednotná pravidla pro inkaso (obch.komora v Paříži). Podpůrně se řídí ustanovením o m.sml.

73) Sml. o bankovním uložení věcí
B se zavazuje převzít určité věci (mimo CP) - předmět uložení - aby je uložila a spravovala. Uložitel - platí úplatu. B povinna předmět uložení převzít, vynaložit odbornou péči - nezničit, neztratit.. Výše úplaty obvyklá v době uzavření smlouvy. Uložitel je oprávněn kdykoli požádat o vydání věci. B odpovídá za škodu. Obě strany mohou sml. vypovědět. B-zástavní právo. Zánik sml. - B vydá věc.

74) Smlouva o běžném účtu
B se zavazuje zřídit od určité doby na určitou měnu b.ú. pro jeho majitele. Pís.sml. B je povinna přijímat peněžní vklady nebo platby. B je oprávněna požadovat úhradu pouze za provedení plateb podle příkazů majitele účtu. Sml. může být majitelem účtu kdykoli s okamžitou účinností pís. vypovězena. Majitel - úhrada N spojených s nakládáním s účtem. B - údaje o majiteli + úroky.

75) Smlouva o vkladovém účtu
Odlišnost od b.ú. - fixace vkladu, majitel vkladu se zavazuje vložit na účet peníze a přenechat jejich užití B. B zřídí majiteli účet, platí mu úroky, pís. forma, majitel není oprávněn nakládat s vklady před uplynutím doby.

76) Smlouva pojistná, všeobecné podmínky
Pojistitel se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění. Nastane-li nahodilá událost ve sml. blíže označená. Pojišťovaný (FO, PO) je povinen platit pojistné. Součástí sml. jsou všeobecné podmínky schválené org. státního dozoru v pojišťovnictví, na něž se sml. odvolává. Jsou k ní připojeny nebo byly pojišťovanému před uzavřením sml. sděleny. Lze se od nich odchýlit jen v případech v nich určených, v jiných případech je-li to ku prospěchu pojištěného. Poj. sml. - zákonné, dobrovolné, při svobodném, podnikání. pojištění majetkzu, FO, odp. za škody. Pís.forma vždy, jistá omezení.

77) Pojištění lidí, věcí, odpovědností za škodu

78) Zákon o CP, druhy CP, převod a přechod, opční sml.

79) Směnky, šek

Cestovní šek
CP opravňující osobu v něm uvedenou kl přijetí částky v něm určené při jeho předložení k výplatě, a to podle podmínek stanovených  výstavcem šeku. Osoba, který ho vydala je povinna jej proplatit nebo obstarat proplacení. Musí obsahovat označení. že jde o CŠ, příkaz nebo slib vyplatit částku, jméno výstav ce, podpis.

80) Úmluva OSN o koupi zboží, odlišnosti