SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo - Ochranné známky

Ochranné známky v ČR

Seminárka na téma právní úpravy ochranných známek v České republice.

Úvod

Ochranná známka je označení, které slouží k rozlišení výrobků nebo služeb na trhu. Účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Pomáhají spotřebiteli ke snadnější orientaci v nabídce výrobků a služeb. V důsledku rozsáhlé reklamy rozšiřované zejména médii se ochranné známky jako výrobní nebo obchodní značky jednotlivých podnikatelských subjektů stávají nedílnou součástí každodenního života.

Problematiku ochranných známek upravují zejména:
- zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách;
- vyhl. č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách;
- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět ochranné známky

Ochrannou známkou může být pouze označení, které lze graficky znázornit (napsat, nakreslit) a které je schopné rozlišit výrobky nebo služby, na nichž se objevuje od jiných stejných výrobků nebo služeb na trhu. Ochranná známka tak nemůže existovat sama o sobě, ale vždy jen ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje nebo s konkrétními službami, které jsou pod touto známkou poskytovány.

Právo k ochranné známce vzniká jejím zápisem do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví na základě přihlášky ochranné známky podané u tohoto Úřadu. Majitel ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Bez souhlasu majitele tedy nesmí nikdo užívat označení shodné nebo zaměnitelně podobné s jeho ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby.

Ochrannou známkou může být:
- slovní označení v běžném písmu (slova, jména, spojení slov a číslic apod.);
- slovní označení ve zvláštním grafickém písmu;
- obrazová označení (kresby);
- kombinovaná označení slova a kresby (loga);
- prostorová (trojrozměrná) označení tvořená tvary výrobků nebo jejich obalů (např. lahve);
- kombinace tvaru výrobku nebo obalu se slovy nebo kresbou (např. láhev s etiketou).

Kromě slovních označení v běžném písmu může být ochranná známka přihlášena podle volby přihlašovatele v černobílém nebo barevném provedení. U barevné ochranné známky se ochrana vztahuje i na užité barvy a jejich uspořádání, známka se však musí důsledně užívat pouze v tomto barevném provedení.

Co nelze uznat jako ochranné znánku

Ze zápisu do rejstříku je vyloučeno:
- označení, které nemůže být graficky znázorněno, (např. zvukové znělky, speciální vůně, televizní přenos);
- označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby;
- označení, které je tvořeno výlučně ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty výrobků nebo služeb, z údajů o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku, či poskytnutí služby;
- označení, které výlučně sestává ze značek nebo označení obvyklých v běžném jazyce nebo užívaných v dobré víře a v obchodních zvyklostech.
- označení, tvořené výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu (tvar výrobku, který je obecně užíván nebo je podmíněn technickými vlastnostmi zboží).
- označení, které odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům;
- označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb (např. označení obsahující zeměpisný údaj, který neodpovídá skutečnému místu původu);
- označení, jehož užívání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv (vyobrazení vlajek a znaků státní svrchovanosti, názvy mezinárodních organizací, které jsou takto chráněny na základě zvláštních mezinárodních smluv);
- označení, které je shodné s ochrannou známkou dříve přihlášenou pro jinou osobu a pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby a dále označení obsahující prvky takové ochranné známky, které by mohly vést k záměně;
- označení, které zasahuje do práv třetích osob, uplatněných řádně a včas podanými námitkami proti přihlášce ochranné známky.

Doba platnosti ochranné známky

Ochranná doba zapsané ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky u Úřadu. Ochrannou dobu je možné na žádost majitele ochranné známky obnovit vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve v posledním roce její ochranné doby, avšak před datem jejího uplynutí. Za zvýšený poplatek je možné žádost o obnovu zápisu podat ještě do šesti měsíců po tomto datu. Není-li žádost o obnovu zápisu podána, ochranná známka zaniká.

Přihlašovatel ochranné známky

Ochrannou známku si může přihlásit každá fyzická nebo právnická osoba pro výrobky nebo služby, které jsou k datu podání přihlášky předmětem jejího podnikání. Ochrannou známku je možné přihlásit pouze pro výrobky nebo služby, které má přihlašovatel uvedeny ve svém předmětu činnosti.

Přihlášku ochranné známky může podat buď přímo přihlašovatel nebo si může pro tento účel zvolit zástupce, zejména advokáta nebo patentového zástupce. Zástupce se musí při podání přihlášky prokázat plnou mocí podepsanou přihlašovatelem. Pokud přihlašovatel nemá trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky, musí přihlášku ochranné známky podávat prostřednictvím člena České advokátní komory nebo Komory patentových zástupců ČR.

Přihláška

Přihláška ochranné známky se podává osobně nebo poštou u Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihláška musí obsahovat:
- název nebo jméno a adresu přihlašovatele;
- znění nebo vyobrazení přihlašované ochranné známky;
- seznam výrobků nebo služeb, pro něž má být ochranná známka zapsána.
- podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

Přihláška dále může obsahovat:
- jméno a adresu zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen;
- adresu pro doručování, má-li být odlišná od uvedené adresy přihlašovatele nebo zástupce.

Přílohy k přihlášce:
- pět vyobrazení přihlašované ochranné známky max. o velikosti A4 (s výjimkou známek přihlašovaných v běžném písmu);
- plná moc zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen.

Jakmile Úřad přihlášku obdrží, vyznačí na ni datum a čas podání. Od tohoto okamžiku má přihlašovatel tzv. právo přednosti před každým, kdo by si následně přihlásil shodné označení pro stejné nebo podobné výrobky či služby.

Průběh řízení

Po podání přihlášky Úřad zjišťuje, zda má přihláška všechny potřebné náležitosti. Pokud shledá vady, které by bránily v dalším řízení (např. nesprávné zatřídění seznamu výrobků či služeb), vyzve písemně přihlašovatele, aby je ve stanovené lhůtě odstranil. Jestliže přihlašovatel na výměr Úřadu nereaguje a vady neodstraní, Úřad řízení o přihlášce zastaví. Pokud přihláška nemá takové vady nebo pokud byly přihlašovatelem odstraněny, provádí Úřad tzv. věcný průzkum přihlašovaného označení, kde zjišťuje, zda přihlašované označení není vyloučeno ze zápisu do rejstříku. Jestliže jde o označení, které z výše uvedených důvodů (s výjimkou námitek) nemůže být zapsáno do rejstříku, vyrozumí Úřad o této skutečnosti přihlašovatele, který se může ve stanovené lhůtě k výměru Úřadu vyjádřit a případně překážku zápisu odstranit. Není-li možné zápisnou překážku odstranit, Úřad přihlášku ochranné známky zamítne.

Jestliže je přihlašované označení způsobilé k zápisu do rejstříku, je přihláška ochranné známky zveřejněna ve Věstníku Úřadu, který vychází jednou měsíčně. Ve lhůtě tří měsíců od data zveřejnění mohou osoby, do jejichž dříve získaných práv může zveřejněné označení zasáhnout, podat námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku. Okruh osob oprávněných k podání námitek je stanoven zákonem o ochranných známkách. V případě podání námitek musí Úřad rozhodnout, zda jsou námitky odůvodněné a zda přihlašované označení zasahuje do práv osoby, která je podala. V tom případě Úřad rovněž přihlášku ochranné známky zamítne. Jestliže proti přihlášenému označení nejsou ve stanovené lhůtě podány námitky nebo jestliže byly tyto námitky zamítnuty jako neodůvodněné, Úřad přihlášené označení zapíše do rejstříku ochranných známek. Zápis ochranné známky Úřad písemně oznámí majiteli, který si může vyžádat vystavení osvědčení o zápisu ochranné známky.

Správní poplatky

Za podání přihlášky OZ se platí 4 000,- Kč. Tento poplatek zahrnuje seznam výrobků nebo služeb v rozsahu tří tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb. Obsahuje-li seznam výrobků či služeb v přihlášce více než tři třídy mezinárodního třídění, je třeba zaplatit k této částce ještě poplatek ve výši 500 Kč za každou další třídu (např. je-li v přihlášce uveden seznam výrobků či služeb v pěti třídách mezinárodního třídění, činí celková výše poplatku 5000 Kč.

Za podání žádosti o obnovu OZ 3 000,- Kč. Podává-li se žádost o obnovu ve lhůtě šesti měsíců po uplynutí ochranné doby, zvyšují se tyto poplatky na 6000 Kč.