SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo - Ústavní pořádek

DĚLBA MOCI V RÁMCI ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU V ČR

ÚSTAVNÍ PRÁVO

Subjekty ústavního práva

1. stát a jeho orgány:
a) zákonodárné orgány a jejich složky - Parlament, Poslanecká sněmovna, Senát, výbory, komise, vyšetřovací komise, předseda a místopředsedové komory, poslanci a senátoři
b) orgány moci výkonné a jejich představitelé - prezident republiky, vláda, správní úřady, státní zastupitelství, předseda vlády, ministři
c) orgány moci soudní a jejich funkcionáři - Ústavní soud, soudy, soudci, přísedící, senáty, kolegia

2. územní útvary, za které jednají jejich orgány
a) územní korporace veřejného práva - stát , vyšší samosprávné celky - kraje, obce, jejich části při oddělování obce
b) jiné územní útvary - volební kraje, volební obvody

3. fyzické osoby:
a) státní občané ČR
b) cizí státní občané
c) osoby bez státního občanství (bezdomovci)
d) občané obce

4. skupiny fyzických osob:
a) organizované s právní subjektivitou - politické strany, politická hnutí, občanská sdružení, kluby, církve, náboženské společnosti, jednotky zájmové, profesní a vysokoškolské samosprávy
b) organizované a bez právní subjektivity - přípravný výbor politické strany, petiční výbor, volební strany
c) neorganizované - lid, národnostní menšiny

ÚSTAVNÍ POŘÁDEK V ČR

1. Ústava ČR
2. Listina základních práv a svobod
3. Ústavní zákony přijaté podle Ústavy - např. o změně hranic se SR, o vytvoření vyšších územně správních celků, o bezpečnosti ČR, o referendu, o přistoupení ČR k EU aj.

ÚSTAVA ČR
- nejvyšší zákon ČR č.1/1993 Sb., v platnost při vzniku České republiky
- určuje za zdroj moci lid /vykonává ji prostřednictvím moci zákonodárné, výkonné a soudní
- na základě ústavy je ČR suverénní, jednotný a demokratický právní stát založený na respektování lidských a občanských práv a svobod
- součástí ústavy je i Listina práv a svobod

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
- je součástí ústavního pořádku České republiky, je prostým zákonům nadřazena
- byla přijata v r. 1991 Federálním shromážděním, nyní zákon 2/1993
- uznává neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona
- navazuje na obecně sdílené hodnoty lidství a demokratické tradice našich národů

ÚSTAVNÍ ZÁKONY
- právní předpisy nejvyšší právní síly
- mají přednost nad zákonem i podzákonným právním předpisem
- upravují nejdůležitější otázky právního řádu
- k přijetí ústavního zákona je třeba 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů

FUNKCE ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU

1. právní - regulace základních společenských vztahů, projev funkce je právní zajištění:

2. politická - řada ochranných ustanovení, která zakazují zneužití demokratických pravidel hry o moc k likvidaci institucí dem. práv. státu
3. ideologická - zaměření státu a společnosti
4. kulturní - utváří právní a politickou kulturu české společnosti, obecné kulturní hodnoty a povahu českého národa.

OBSAH ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU

Obsahem jsou ústavní normy sloužící k regulaci společenských vztahů.

1. ustanovení o organizaci a činnosti státu a jeho právu:
a) normy zřizující a rušící stát jako takový (neobsahuje je)
b) normy určující území a obyvatelstvo - vymezení hranic, vymezení pojmu občan
c) normy upravující otázky výkonu státní moci - vymezuje výkon státní funkce; převládají funkce kompetenční - svěřují jednotlivým státním orgánům práva a povinnosti vykonávat jednotlivé státní funkce; normy stanoví, co má dělat a co může dělat stát v mimořádných situacích (nouzový stav, stav ohrožení, válečný stav), toto je pojato hlavně v ústavním zákoně 110/98 Sb. o bezpečnosti ČR, ve znění úst. zák. 300/2000
d) normy určující charakter právního řádu ČR, jeho složky a vazby navenek - vyplývá z nich stupňovitá výstavba našeho právního řádu, vztah k mezinárodnímu právu, způsob vyhlašování právních předpisů a mezinárodních smluv
e) normy upravující důsledky rozhodnutí orgánů státní moci - pravidla týkající se přijetí zákonů, změn, vytváří tak základy systému právního řádu, základní pravidla pro vydávání individuálních právních aktů - rozhodnutí prezidenta, rozsudky soudů aj.
f) normy upravující členění státní organizace a státu - jednotný stát, území ČR tvoří nedílný celek, členění území ČR
g) ústavní normy symbolizující stát - Preambule, symboly státu, hlavní město

2. ustanovení vyjadřující vztah státu ke společnosti a jednotlivcům a jiným státům
vztah k okolí, úprava základních práv a svobod
vztah státu navenek - Preambule a ostatní články Ústavy (10, 10a, 10b, 11, 13…)

3. ustanovení vyjadřující státní cíle a hodnoty, na které je stát vázán
formulace v Preambuli, ekologický článek, Listina ZLPS - princip demokracie, úcty k lidským právům, občanským právům, princip republikánský, parlamentní demokracie, právního státu, princip ochrany vlastnictví, svobody podnikání, unitárního státu, princip samosprávy a sociálního státu.

FORMA ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU

Zvláštní podoba uspořádání prvků obsahu úst. pořádku mezi sebou (vnitřní) a vystupování navenek vůči jiným právním předpisům (vnější forma).

VNITŘNÍ FORMA
1) ústavní normy
2) ústavní instituty - jsou tvořeny spojením úst. norem, které upravují určitý společenský vztah (mandát, vlastnictví, volby, právní stát, samospráva)
3) ústavní systém - uspořádání

VNĚJŠÍ FORMA
1) nadpis Ústavy - určení normy, právního aktu, evidenční číslo ve Sbírce zákonů např. ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR
2) systematika Ústavy

SYSTEMATIKA ÚSTAVY

PREAMBULE obsahuje:
- odkaz na tradice zemí Koruny české
- chránit a rozvíjet ČR v duchu uznávaných moderních hodnot a ideálů

HLAVA PRVNÍ / Základní ustanovení
- charakteristika státu, konstrukce dělby a tvorby moci
- princip pluralistického politického systému
- způsob změny Ústavy
- vymezení území ČR a změny státních hranic
- existenci institutu státního občanství, státních symbolů aj.

HLAVA DRUHÁ / Moc zákonodárná
- zakotvuje Parlament, který je tvořen dvěma komorami

HLAVA TŘETÍ / Moc výkonná
- prezident republiky je hlavou státu, volen Parlamentem (od 2013 lidem)
- vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, je odpovědná PS
- jsou zde zakotvena ministerstva, jiné správní úřady a státní zastupitelství

HLAVA ČTVRTÁ / Moc soudní
- zásady, že soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy
- soudy = ochrana práv zákonem stanoveným
- Ústavní soud = soudní orgán ochrany ústavnosti

HLAVA PÁTÁ / Nejvyšší kontrolní úřad
- zakotvuje existenci nezávislého orgánu, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu

HLAVA ŠESTÁ / Česká národní banka
- ČNB je charakterizována jako ústřední banka státu, hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu

HLAVA SEDMÁ / Územní samospráva
- zakotvuje členění ČR na obce, které jsou základními samosprávnými celky
- vyššími územními samosprávními celky jsou kraje

HLAVA OSMÁ / Přechodná a závěrečná ustanovení
- ustanovení procesního charakteru, zrušovací ustanovení a počátek účinnosti Ústavy

Zasláno od M. Díky