SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo - Pojem státní správy a samosprávy

POJEM STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

STÁTNÍ ORGÁNY VYKONÁVYJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVU

a) ústřední orgány státní správy - ministerstva např. ministerstvo financí, zahraničních věcí, vnitra, kultury, zemědělství aj.
b) jiné ústřední orgány státní správy - např. Český statistický úřad, Český báňský úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost atd.
c) jiné územní orgány státní správy se speciální působností - např. úřad práce, školský řad, ÚPZSVVM atd.

SAMOSPRÁVNÉ ORGANIZACE A JEJICH ORGÁNY

a) územní samosprávy - obce, kraje
b) zájmová samosprávy - nyní v ČR 13 komor (např. Česká advokátní komora, Česká lékařská komora, Komora daňových poradců ČR, Komora auditorů ČR, agrární komora atd.)

PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY (plní veřejnou službu) - nestátní zdravotnická zařízení, soukromé školy, právnické a fyzické osoby poskytující sociální služby.

CHARAKTERISTICKÉ RYSY STÁTNÍ SPRÁVY

CHARAKTERISTICKÉ RYSY SAMOSPRÁVY

ZÁJMOVÁ SAMOSPRÁVA

Komory zajišťují např. tyto úkoly:
- spolupracují s orgány státní správy, např. lékařská komora spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví při tvorbě sazebních lékařských úkonů
- vydávají osvědčení, dekrety, licence, bez nichž nelze vykonávat dané povolání
- vykonávají dohled nad výkonem povolání svých členů, čímž chrání veřejné i osobní zájmy

Organizační principy veřejné správy

Jsou to zásady, na kterých je založeno uspořádání a fungování veřejné správy.

Decentralizace = přenechání části výkonu veřejné správy subjektům odlišným od státu (např. výkon veřejné správy samosprávnými orgány - obcí)

Koncentrace a dekoncentrace = rozdělení funkcí (kompetence) mezi jednotlivé stupně organizační soustavy (státní správy - územní samosprávy)

Koncentrace = je představována např. územními orgány státní správy se speciální působností - finanční úřad je podřízen finančnímu ředitelství, a to ministerstvu financí

Dekoncentrace = představuje předání určitých pravomocí podřízeným orgánům

ÚZEMNÍ A VĚCNÝ PRINCIP

Územní princip - do jednoho územního orgánu se soustřeďuje veškerá nebo převážná část správní agendy

Věcný princip - do působnosti a pravomoci orgánů veřejné správy patří věci, které jsou absolutně stejné nebo podobné (př. Jsou ministerstva nebo územní orgány se speciální působností - např. úřad práce)

Kolegiální orgán - skládá se z více osob, které rozhodují hlasováním ve sboru, přičemž každý jeho člen má stejná práva (např. vláda)

Monokratický orgán - v jeho čele stojí vedoucí, jemuž jedinému přísluší právo rozhodovat (např. ministr)

Princip:
1) jmenovací princip - do funkce se povolává jediná osoba
2) volební princip - povolávání do funkce kolegiálním orgánem - výsledek je vůle většiny (např. volba starosty zastupitelstvem obce)

Veřejnou správu vykonávají osoby ve veřejné správě:
a) zaměstnaní (úředníci)
b) působící v samosprávě vedle svého zaměstnání
Úroveň VS ovlivňují především profesionální úředníci.

Zasláno od M. Díky