SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Právo - Postavení a působnost kraje

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST KRAJE

OBČANÉ KRAJE

jsou občané ČR mající trvalé bydliště v územním obvodu kraje a mají tyto práva:
1) právo volit
2) právo být voleni do zastupitelstva kraje a dalších orgánů např. radě zastupitelstva, komisích, výborech aj.
3) právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva
4) nahlížet do rozpočtu kraje
5) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu
6) podávat orgánům kraje návrhy a připomínky
Pozn. Vlastníci nemovitosti na území kraje (nemají zde trvalý pobyt) mají práva od bodu č. 3.

ORGÁNY KRAJE

- zastupitelstvo
- rada kraje
- hejtman
- krajský úřad
- zvláštní orgán kraje (hejtman ho zřizuje pro výkon přenesené působnosti, pokud tak stanoví zákon)

ZASTUPITELSTVO

Zasedání zastupitelstva
- minimálně jednou za 3 měsíce
- je veřejné
- k platnému usnesení, rozhodnutí či volbě zastupitelstva je třeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva
- o průběhu zasedání se pořizuje nejdéle do 10 dnů zápis

RADA KRAJE

- je výkonným orgánem kraje
- za svou činnost je odpovědná zastupitelstvu

tvoří ji:
- hejtman
- zástupce hejtmana
- členové rady

počet členů rady:
- do 600.000 obyvatel kraje má 9 členů
- nad 600.000 obyvatel kraje má 11 členů

Jednání rady:
- frekvence není stanovena
- je neveřejné
- k platnému usnesení je třeba většina hlasů členů
- o průběhu zasedání se pořizuje nejdéle do 10 dnů zápis

HEJTMAN

- musí být občanem ČR
- zastupuje kraj navenek
- on i jeho zástupce jsou voleni zastupitelstvem
- za svou činnost je odpovědný zastupitelstvu
- spolu s náměstkem podepisuje právní předpisy kraje
- má pravomoc (po předchozím souhlasu ministra vnitra) jmenovat ředitele krajského úřadu
- vykonává úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo nebo rada

KRAJSKÝ ÚŘAD

- je orgánem kraje
- plní především úkoly svěřené mu zastupitelstvem nebo radou
- přezkoumávat rozhodnutí okresních úřadů ve správních řízení
- organizuje kontrolu okresních úřadů
- člení na odbory a oddělení

Úřad tvoří:
1) ředitel - je zaměstnancem kraje
- je jmenovaný hejtmanem a odpovědný hejtmanovi
- vůči zaměstnancům plní funkci statut. orgánu
- zajišťuje řádný chod úřadu
- podává návrhy na pozastavení právních předpisů ministerstvu vnitra
- je oprávněn účastnit se zasedání zastupitelstva a rady
- nesmí: být poslancem ani senátorem; členem zastupitelstva územního samosprávního celku; vykonávat funkci v politické straně nebo hnutí
2) zaměstnanci kraje

VÝBORY

- jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva
- v čele stojí vždy člen zastupitelstva
- plní úkoly, kterými jej zastupitelstvo pověří
- ze své činnosti jsou odpovědni zastupitelstvu
- povinně jsou zřizovány výbor: a) finanční; b) kontrolní; c) pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost; d) za určitých podmínek musí být zřízen výbor pro národnostní menšinu.

KOMISE

- jsou iniciativní a kontrolní orgány rady
- ze své činnosti jsou odpovědny radě

Zasláno od M. Díky